Indlela yokuwiswa kwenkomo yesiko

AmaXhosa ke kwisizathu secamagu afuna ukuba kuwiswe okanye kuxhelwe into ekhalayo khon’ukuze kuqondwe ukuba icamagu livumile, amathongo ayamkele loo nto ebengxengxezwa ngayo.

AmaXhosa awisa inkomo okanye ibhokhwe, kwaye zombini ezo zinto zibizwa ngokuba ziinkabi. Zikhona ke nezinye iinkomo neebhokhwe ebezifuywa kuphela kuba zilicamagu.

Ekuthi abantu xa bezixhela bathi baseyezeni lekhaya. Xa sithetha ngombandela weyeza lekhaya sithetha ngezinqulo ezenziwa emaxhantini kucelelwa umntu impilo kumathongo, (le nto abanye bathi kukungxola emaxhantini); xa sithetha ngeyeza lekhaya sithetha ngenkabi exhelelwa ukungxengxeza nokupha amathongo; xa sithetha ngeyeza lekhaya sithetha ngesilawu okanye ubulawu ekuthi kuhlanjwe ngabo abantu bekhaya mhla ngezici zamasiko; xa sithetha ngeyeza lekhaya sithetha ngengcambu nengcanjana ekuhlanjwa ngazo iintsana ezisandula kuzalwa; xa sithetha ngeyeza lekhaya sithetha ngengoma zonqulo ezithi zivunywe emaxhantini obuhlanti okanye emlanjeni ngamathile ezixela nomntu okude ukuba aba bantu baseyezeni.

Ngegama elinye iyeza lekhaya yiyo yonke imithananango namatiletile enziwa ngabantu abaphilayo okudibanisa abantu abahleliyo nabantu abangasekhoyo.

Umphulaphuli wesinye isikhululo sosasazo wasibhalela ebuzisa ebalisa esithi: “Isizekabani sale ncwadi ngumsebenzi esifuna ukuwenzela utata ongasekhoyo owasweleka kudala kwiminyaka ephelileyo. Sifuna ukumkhapha simzilela, kodwa ke ntonje asinalwazi lokuba lo msebenzi wenziwa kanjani, nanjengoko siwuzibula lo mcimbi phakathi kwekhaya. Sifuna ukuqonda ukuba: yintoni na ekukhatshwa ngayo?

Umbala wenkomo unjani? Ikhona na imfuneko yokungxengxezela ixesha okanye ukondlalela lo msebenzi kuba sicinga ukuba lide ixesha noko waswelekayo? Kuyasilwa na mhla ngalo msebenzi mkhulu?

Kuyayiwa emadlakeni, nini, emini okanye ebusuku, ekuseni okanye ukutshona kwelanga. Kunyanzelekile ukuba intlabi ibeyileyo kuthiwa yeyekhaya kuba siseKapa yona isemaXhoseni kwaye nomsebenzi siza kuwenzela eKapa. Isikhumba sale nkomo namathambo, ezo zinto zithiwani, nini na?”

Xa siphendula umphulaphuli singathi: amaXhosa anenkolelo ethi emzini kufuneka kukhe kungene abantu baze kutshica, khe izindlu zisindwe ngobulongwe beenkomo, khe kusilwe, abantu khe baqhumise iinqawe, kuphandwe izixhaxha kwimibhekaphesheya noozalipholile, kuphandwe iintshongo, kuqongqothwe iinqawe. AmaXhosa akholelwa ekuthini kufuneka emzini khe kusilwe.

AmaXhosa akholelwa ekuthini ezi zinto zenza kunuke kamnandi emzini, zize izinyanya zikwazi ukusondela kufutshane nabantu. Ezi zinto zenzeka mhla kuxhelwa iinkomo zezi zizathu ndizibale ngezantsi, zixhelelwa ebuhlanti okanye ethangweni.

Ubuhlanti okanye uthango yindawo abaNtsundu abakholelwa ukuba kwenzeka kuyo unxibelelwano lwabaphilayo nabafileyo.

Le yindawo apho benzela kuyo izingxengxezo namadini aya kwizinyanya. Kwiimeko zasezidolophini zanamhlanje abantu benza ixhanti emva kwendlu apho izinto zabo bazenzela khona.

Xa inkomo yesizathu ke ixhelwa ebuhlanti, ixhelwa kukho abantu baloo mzi amalowa nemilondekhaya. Ukutsho oko bonke abantu balapho, amaxhego namadoda, abantwana, abatshana neentombi ezendileyo.

Abafazi abendele kuloo mzi babakho kodwa bona abanandima kwisiko elo, bona bahlala phaya ngasegoqweni.

Abantu beelali zaloo ngingqi yomzi onesiko abangasiso eso siduko kufuneka bekho phambi kokuba iwe inkabi, bezele ukuza kubona nokuza kungqina ukuba isizathu esithile senziwa emaThileni nguBanibani kunyaka onguzithilengeshe.

Inkabi okanye inkomo yesiko, okanye inkomo yesizathu, apha esiNtwini ixhelelwa ebuhlanti. Phambi kokuba iwe kuqale kuthethe ixhego elidala lime nenkulu nasexhantini, okanye kuthethe inkulu ime ngasexhantini lobuhlanti kwicala lasekunene.

Ngolu hlobo: “Sithi singamaGiqwa ngale nkabi yenkomo intusi makube camagu! Zithi izinto ezingaqondakaliyo ezimana ukusivelela zicace zivele ekukhanyeni. Ezo zinto siya kuzihlangabeza!” Emva kwala mazwi inkulu iye ithethe ithi, “Yibambeni!”.

Xa amaXhosa ewisa inkomo yesiko ayilalisa ngeli cala lasekhohlo.

Irhintyelwa ngentambo entloko ezimpondweni; emva koko kuphoswe intambo kumanqina angasemva emilenzeni ibotshwe ngokunga iza kusengwa; emva koko kurhintyelwe umkhono wasekunene enqineni ngala ntambo isentloko.

Le ntambo isenqineni lomkhono itsalwa ilixhome inqina lasekunene de lisondele okanye likhwele entloko ezimpondweni; amadoda asemilenzeni athi atsale le ntambo ibophe imilenze yomibini, ayitsalele ngasekunene ; amanye atsala umsila awutsalela ngasekhohlo.

Loo nto iyenza inkomo iwele ngasekhohlo. Yakuba iwile inkomo yesizathu ithi inkulu ithathe umkhonto iwufake phakathi kwemikhono ihambe iye kuwukhupha phakathi kwemilenze, iwuhambise nalapha phezu kweembambo kathathu, emva koko iyihlabe.

Xa eyihlaba uyithi nti nti nti kathathu apha eluvalweni emva koko inkomo ibhonge. Yakubhonga kuyakhwazwa kuthiwe, “Camagu makube chosi kube hele! Liphelile ityala!”

AmaXhosa kaloku ayakholelwa ekuthini xa esecamagwini kufuneka isilo esikhalayo, ibhokhwe okanye inkomo, athi isikhalo siso esingumqondiso wokuba icamagu livumile, izinyanya zisamkele isipho. Ibhokhwe nayo ihlatywa ngolu hlobo kuhlatywa ngalo inkomo.

Xa ingakhalanga inkomo okanye ibhokhwe, athi amaXhosa makuthathwe iintonga kuyiwe emagqirheni okanye amaxhego namaxhegwazana makasondele kubaliswe iimbali kufuniswe ngonobangela lowo wenza izinto zingalungi, khon’ukuze loo nto ilungiswe.

Eminye ke imicimbi enokuxhelwa kweenkomo neebhokhwe zezizathu ilawulwa ikhokelwe ngamagqirha ngokokuboniswa ke ngamathongo kwaloo mntu uqhuba umcimbi.

Xa kukho igqirha kubakho nobulawu obusebhekileni obuphehlwayo, kubekho nomlilo ekubaswe kuwo impepho kwagalelwa necuba lesiXhosa.