Indlu kaBaliti ivuza amanzi

UBaliti phambi komzi ongenwa yimvula

Iimvula ezimana zinetha kwindawo yasePort Alfred zenza ubomi bukaMlahlwa Baliti ominyaka engamashumi asixhenxe ananye (71) ubudala, nongumhlali waseNdlovini ePort Alfred nzima. Uvakalise ukuba indlu yeRDP awayakhelwa kwiminyaka engaphezulu kwesibhozo eyagqithayo, ingena imvula kwaye iqhekekile, nto leyo eyenza angakhululeki kuba unoloyiko lokuba ingamwela elele.

Uqhube wathi, “Andikwazi kulala kakuhle kule ndlu, ingakumbi xa kunetha, kuba imvula ingena ngaphakathi kwaye iyabonakala ukuba ingawa nanini na.”

Watsho esithi akanayo enye indawo anokuthi ahlale kuyo, yiloo nto eyabangela ukuba acele uncedo kulowo wayesakuba nguceba wale ndawo, nanjengoko evakalise ukuba zange afumane ncedo nangona wayethembisile ukuba bazakumnceda ngokuba bamlungisele le ndlu.

“Andiyazi ukuba kufuneka ndenze ntoni ukuze ndifumane uncedo kuba sele noceba owonyulwe kunyaka ophelileyo ndidibene naye, kodwa naye utshona evela akandincedi tu”, utsho uBaliti.

Uvakalise ukuba uceba omtsha akakasenzi isithembiso sokumndwendwela ekhayeni lakhe nanjengoko wayethembisile.

Uthi indlu yakhe yaqala ukuqhekeka ingekawugqibi nonyaka yakhiwe, kwaye uyakholelwa ukuba babeyi phakamele kwangela xesha – ngowungekho mkhulu olu hlobo umonakalo wale ndlu.” Andisawukhumbuli unyaka ezakhiwa ngawo ezi zindlu, kodwa kudala, kwaye xa bebefuna ukuyilungisa ngekudala bakwenza oko”, utsho uBaliti.

Uthi akohlukanga ebantwini abahlala ematyotyombeni kuba xa kunetha imvula, kuyanyanzeleka ukuba eme nanjengoko amanzi engena ngaphakathi. Uqhube wathi,”Ndihlala kwindlu yeRDP njengegama kodwa andohlukanga kubantu abahlala ematyotyombeni kuba ndiyanethwa kwaye iimpahla zam ziyamoshakala yimvula.” Watsho esithi uloyiko lwakhe kukuba le ndlu izakumwela ngenxa yokungakhathali kwabantu ebekufanele ukuba bayamnceda.

UMbuyiseli Yali nonguceba wakwa-Ward 7, notyholwa nguBaliti ukuba khange asigcine isithembiso sokuba uzakubuya amncede uphendule wathi: “Ndazithatha iinkcukacha zikaBaliti ndazisa kwisebe lezezindlu (Department of Housing) kwaye asinguye yedwa onale ngxaki.” Nalapho athe baninizi abantu abakuluhlu lwezindlu ezinengxaki yokuqhekeka nabo abasalinde uncedo.

Isithethi sikamasiapala waseNdlambe uKhululekile Mbolekwa, naye uphawule ngalo mba wezi zindlu nalapho athe, “Phantse zonke izindlu ezathi zakhiwa kula ndawo zinengxaki efanayo kwaye unobangela woko yindlela ezathi zakhiwa ngayo, nanjengoko kubonakala ukuba zange kusetyenziswe izinto ezisemgangathweni ophezulu ukuzakha.” Watsho esithi yilo nto bezakuqinisekisa ukuba xa kusakhiwa izindlu kwityeli elizayo kuzakusetyenziswa izinto zokwakha ezisemgangathweni, ekwavakalisa ukuba sele besifakile isicelo semali kurhulumente ukuze bazokukwazi ukulungisa ezi zindlu, kodwa ke ukulungiswa kwazo kuzakuxhomekeka ekubeni bayayifumana na imali. “Inyani nje kukuba xa singayifumani imali asizukwazi ukuzilungisa izindlu, sixhomekeke kuyo ukunceda bonke abantu abanengxaki kuquka noBaliti”, utsho uMbolekwa.