Indlu yeNkosi ikhuthaza ukuvota

Indlu yeNkosi zemveli kweli lizwe iNational House of Traditional Leaders ibongoze abantu belizwe loMzantsi Afrika ukuba baphume ngobuninzi ukuya kuvota kulonyulo lomasipala.

Ngamashumi amabini anesithandathu ezigidi zabantu eMzantsi Afrika ababhalisele ukuvota, nabathe bathatha inxaxheba kunyulo lorhulumente kamasipala kuzwelonke.

Amaziko okuvota kuzwelonke avule ngentsimbi yesixhenxe ngelinika abantu ithuba lokuba bathabathe inxaxheba kwinkqubo yokuvota.

Indlu yeNkosi zemveli kweli ithi inethemba lokuba abantu balisebenzise ngokukuko ithuba lokuvotela ooceba abakhethwe ngabo.

Ngamalungu angamashumi amabini anesithathu angamalungu ale ndlu ephuma kumaphondo asibhozo kweli lizwe ngaphandle kwephondo leNtshona Koloni.