Indlu yowiso-mthetho yonyule uGcaleka njengoMkhuseli woLuntu omtsha

UAdvocate Kholeka Gcaleka ufumene iivoti ezingama244 ezixhasa ukuba abe nguMkhuseli woLuntu omtsha woMzantsi Afrika.

UAdvocate Kholeka Gcaleka nguMkhuseli woLuntu omtsha woMzantsi Afrika. Indlu yowiso-mthetho ngoLwesine inike imvume yokuqeshwa ngokusisigxina koMkhuseli woLuntu obambeleyo ngeevoti ezingamakhulu amabini anamashumi amane anesine (244).

Olu voto lwenzeke kwindibano ekhethekileyo yendlu yowiso-mthetho kwiHolo yesiXeko saseKapa, kwakulaa ndawo iye yavotela kuyo ukukhupha owayesakuba nguMkhuseli woLuntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ngomhla we11 kweyoMsintsi emva kophando olwamfumanisa enetyala lokuziphatha kakubi nokungakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela.

Eyona nto ibifuneka ukuba uGcaleka athathe esi sikhundla ibikukuba afumane iivoti ezingamashumi amathandathu eepesenti (60%) okanye amakhulu amabini anamashumi amane (240) eevoti. Ufumene iivoti ezilishumi elinambini (12) kuphela eziphikisa ukubekwa kwakhe kwesi sikhundla.

Ngethuba ikomiti yethutyana yokonyula uMkhuseli woLuntu omtsha ixoxa ngalo mba, yiAfrican National Congress (ANC) kunye neNkatha Freedom Party (IFP) kuphela abathe bazakumxhasa uGcaleka, ngelixa iDemocratic Alliance (DA), iEconomic Freedom Fighters (EFF) neFreedom Front Plus (FF+) ibikuchasa ukuqeshwa kwakhe.

Oku kungaboni ngasonye kuye kwaphumela ePalamente izolo ngoLwesine. I’ANC, ixhaswa yi’IFP, GOOD, African Independent Congress (AIC), Al Jamah-ah kunye neNational Freedom Party (NFP), ichaze uGcaleka njengoyena mgqatswa ugqwesileyo, ngelithi uzibonakalisile ukuba uneempawu ezifunekayo ukuba nguMkhuseli woLuntu.

Phambi kokubhengezwa ukubekwa kwakhe njengoMkhuseli woLuntu, indlu yowiso-mthetho ibe nengxoxo-mpikiswano apho izinto zaye zanesiphithiphithi; iDA yaphuma kule Ndlu ngoqhankqalazo, kwaze kwagxothwa noMzwanele Manyi we’EFF.

Umongameli uCyril Ramaphosa ngoku kufuneka onyule uGcaleka njengoMkhuseli woLuntu ngokusesikweni.

Wayelisekela likaMkhwebane emva koko waba libambela loMkhuseli woLuntu ukusukela kwinyanga yeSilimela kunyaka ophelileyo, ngethuba uRamaphosa wanqumamisa uMkhwebane ngenxa yeenkqubo zokumbeka ityala.

Ngoku owayesakuba nguMkhuseli woLuntu uMkhwebane uqale isahluko esitsha kumsebenzi wakhe wezopolitiko, namhlanje, ngoLwesihlanu, ufungiswe njengelungu lePalamente elimele iEFF. Umsitho wokufungiswa ububanjelwe kwigumbi likaSomlomo ePalamente.

UGcaleka uza kuba nguMkhuseli woLuntu wesihlanu kweli loMzantsi Afrika kwaye ungoyena mncinane ngokweminyaka ukuba kwesi sikhundla.

Waqala njengomtshutshisi kwiGunyabantu lezoTshutshiso waze kamva waba ngumcebisi kaMalusi Gigaba ngethuba enguMphathiswa weSebe lezeKhaya. Emva koko, waba ngumcebisi kaSenzo Mchunu ngethuba enguMphathiswa weNkonzo zikaRhulumente noLawulo.