Indoda ayifuni ukwaliwa

Inkosikazi yasePort Alfred ithi ayikayazi ukuba izakudibanisa ntoni nantoni ukuze ibuyise ilahleko yeempahla zayo ekholelwa ukuba zitshiswe liqabane layo ekubonakala ukuba alifuni kwaliwa.

U-Asanda Mbali (24) nongumhlali waseNdlovini kule dolophu uthi, kwiveki ephelileyo ufumene umnxeba kummelwane wakhe nalapho ebexelelwa ukuba igumbi lakhe liyatsha.

Uthi ufike sele yonke into itshile kuquka nesazisi sakhe nesatifikethi sakhe sebanga leshumi kunye neso soqeqesho lwekhomyutha. Ebalisa ingxaki yakhe lo kaMbali uthi, uyayazi ukuba ngubani otshise indlu yakhe.

“Ndiyayazi nguye odale wonke lo monakalo apha. Akafuni kwaliwa,” utshilo. ekwavakalisa ukuba akayazi uzakuthatha ntoni adibanise nantoni kuba ushiyeke nezinto ebezinxibile. UMbali ukwathe, le ndoda, ebesaya kuncuma nayo, imgrogrisa nangokumqhawula umqala.

Uthi kwiiveki nje ezigqithileyo le ndoda yonakalisa iqhaga kwaye nguye yedwa oyaziyo ukuba livulwa njani na. Uthi,amapolisa uwazisile kwaye uyathemba ubulungisa buzakwenzeka. UBusisiwe Getse oneminyaka engamashumi amabini anesibini(22) ubudala naye otshelwe ziimpahla kuba bebesebenzisa igumbi elinye noMbali uvakalise ukuba ukhathazeke kakhulu yinto eyenzekileyo nanjengoko engashiyekanga nanto.

“Ndilahlekelwe zizinto ezininzi kuquka neencwadi zesikolo kunye nesazisi sam,” utshilo uGetse.

Esi sibini sivakalise ukuba singamkela nokuba loluphi uncedo olunokuthi lufumaneke kuba bashiyeke bengenanto. Isithethi samapolisa asePort Alfred uLieutenant Luvuyo Mjekula uthe, ityala lokutshisa livuliwe kodwa akukabanjwa mntu.