Indoda eyanyanzelisa oogxa bayo ekubeni badlwengule intwazana igwetywe ubomi!

Indoda ebidume ngokuba yingozi ekuhlaleni neyayisoyikwa, uBongani Zini (28) waseNtsundwana eNgqeleni wanyanzela oogxa bakhe ababini ukuba badlwengule ngenkani intwazana (18) eyayibuya kwindawo yentselo emva koko wayibulala. Inkundla yengingqi yamatyala yaseMthatha imgwebe izihlandlo ezithathu (3) zobomi ngaphakathi entolongweni.

Ngokwengxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso iNPA, ithi, ixhoba (18) lahlaselwa ngethuba lalihamba nomhlobo walo ongumfana owayefunda naye bebuya kwindawo yentselo kusekuzeni kusa ngomhla wokuqala kuJanyuwari ka2023 kubhiyozelwa unyaka omtsha.

UZini wanyanzelisa oogxa bakhe ababini awayehamba nabo ngobo busuku ngethuba bedibana nexhoba eli ekubeni omnye adlwengule le ntwazana, omnye agade bakugqiba kungene yena.

UZini akaphelelanga ekudlwenguleni ixhoba, ukugqiba kwabo waye walibulala emva kokuba ixhoba libize uBongani ngegama kwaye limbuza ukuba kutheni limenza lento. Kulapho uZini waye waliphindaphinda ukulihlaba esifubeni ixhoba akuva ukuba liyamazi kwaye limbiza ngegama, nabaqiniseka ukuba balishiya libhubhile ixhoba eli.

Isithethi seNPA eMpuma Koloni uLuxolo Tyali, uthi, amaPolisa aye afumana isipaji sikaBongani Zini ecaleni komzimba wexhoba ukuze abe afumana umkhondo, wabe uyabanjwa uZini.

UTyali uthi uZini wathi akayifuni ibheyile emva kokuva ukuba abahlali batshisa ikhaya lakhe.

UTyali uqhube wathi umfana owayehamba nexhoba eli wakwazi ukuphuncuka esindisa ubomi bakhe ngethuba bekhonjwe ngemela.

Ngethuba kuqhuba ityala, uAdvocate Thabo Dease waveza phambi kwenkundla ubungqina babarhanelwa ababini ababenyanzelwe nguZini ukuba bamncedise kwisenzo esi awasenza kwixhoba nabathi oku bakwenza kuba besoyika uZini njengoko besithi ungumntu owoyikekayo kwaye onobungozi ekuhlaleni.

Obambele njengeJaji uMpumelelo Notununu wangqinela nobungqina benkundla esithi abahlali ngaphandle balindele ukuba uZini afumane isigwebo esiqatha.

I-NPA isamkele esi sigwebo. UMlawuli wenkundla eMpuma Koloni uBarry Madolo uqhwabele izandla abaTshutshisi, abecuphi kwakunye namangqina kuquka noSibonda welali owancedisa kuphando lwamaPolisa efuna ukuqinisekisa ukuba ingalo yomthetho idlala indima yayo.