Indoda ilahlwe yatshisa amatyotyombe

ULinda Nkantini nokutyholwa ukuba ushiye indoda endlini waya kwenye uyaziphika ezo zityholo

Bashiyeke nezinto ebebezinxibile abanye babahlali bamatyotyombe aseGreen Point, Khayelitsha eNtshona Koloni kulandela umlilo ekusolwa ukuba uqalwe yindoda ebikhweleta.

UThandiwe Chewu noneminyaka engamashumi amathathu anesithathu ubudala, uthi ebesele evukile elungiselela ukuya emsebenzini ngethuba esiva abahlali bemkhwaza ukuba kuyatsha.

“Bendigqiba ukuhlamba kuba ndizovusa abantwana balungiselele ukuya esikolweni ngethuba ndisiva kukhwazwa nalapho ndithe xa ndiphuma phandle ndahlangatyezwa ngumlilo,” utshilo uChewu.

Omnye wabahlali bale ndawo uxelele I’solezwe ukuba bona into abayivileyo kukuba umnikazi wetyotyombe ushiye isitshixo sakhe emntwini wakhe ze wahamba waya komnye umntu.

“Into ebuhlungu kukuba abanye bethu abanawo naloo maqabane kodwa naku ngoku sizoshiyeka singenazinto ngenxa yabantu abakhweleta ububhanxa,” utshilo umhlali.

UAmanda Goba noneminyaka engamashumi amane uthe basafuna ukwazi ukuba bona bangenaphi na kuyo yonke le nto kuba bebelele ezindlini zabo.

“Amadoda akhweletayo makhe ayeke ukuba ngamagwala, enze izinto ngenye indlela, kuba esi sigezo sokutshisa yonke into kuchaphazeleka abantu abangenzanga nto njengokuba kwenzekile nangoku,” utshilo uGoba.

Watsho esithi bazamile ukuwucima umlilo kodwa wabohlula.

“Asiyazi ukuba ufake ntoni xa eqala lo mlilo kuba sizame xa kanye uqala kodwa wasohlula kwaye khange sikwazi kukhupha nto,” utshilo uGoba.

ULinda Nkantini noneminyaka engamashumi amane anesine ubudala uziphikile izityholo zokuba ebeshiye elinye isoka endlini waya kwelinye.

“Umntu ebendimshiye nesitshixo sakwam ngubhuti ebendifuna andilungisele enye into endlini akangomntu wam,” utsho uNkantini.

Watsho esithi yena ukrokrela ubhuti amlahlileyo ongafuni kulahlwa ukuba nguye obengunobangela wokuba abantu balahlekelwe zizinto zabo.

“Lo bhuti unesikhwele esixakileyo kwaye undithumelele umyalezo ngaphambili kokuba kutshe nto leyo eqinisekisayo ukuba nguye ngenene lo utshise apha.”

Uqhube wathi rhoqo ngeCawe uye abuyele emsebenzini nanjengoko ephangela emakhitshini. “Ndihamba apha ngeCawe ndibuye rhoqo ngoLwesihlanu nam ndothukile xa ndifumana umnxeba apho bendixelelwa ukuba kuyatsha kwaye umlilo uqale kwam.” Watsho esithi ngethuba elahla isoka lakhe laye lamsongela nalapho lamxelela ukuba liza kumbonisa lona.

“Ndoyiswe sisikhwele kuye kuba uyathanda ukundityhola ngokuba ndiyamjolela nanjengoko wakhe wenza lo nto kumntu owayendilungisela igeyithi,” utsho uNkantini.

Uqhube wathi iimpahla zalowo wayelisoka lakhe bezikwamelwane kwaye zazibekwe nguye. “Into endiyithathileyo nebeyishiye apha endlini yibhulukhwe nayo athe xa eyifuna ndamxelela ukuba uza kuyifumana kula ndawo ashiye kuyo ezinye, khange ndiyazi ukuba uza kubuya azokutshisa achaphazele abantu abangangeni ndawo kwingxabano yethu.”

Watsho esithi uyaxolisa kubantu abathe balahlekelwa zizinto zabo nangona esazi ukuba ukuxolisa akuzukwenza mahluko.

“Ndicela uxolo kubo bonke abalahlekelwe zizinto zabo nam khange ndiyazi ukuba le ndoda izovele itshise.”

UMandy Thomas nosisithethi sakwaDisaster Risk Management uthe asibhozo amatyotyombe atshe angqongqa logama elinye lichaphazelekile nalapho kushiyeke abantu abangamashumi amabini anesine bengenandawo yakuhlala.