Indoda itshise iqabane layo

Inenekazi elitshiswe liqabane lalo

Kapa:

Inkundla kaMantyi yaseKhayelitsha kule veki ive ukuba indoda etyholwa ngokutshisa ngeenjongo zokonzakalisa inenekazi ebincuma nalo, inamatyala okuxhaphaza ebijongene nawo enkundleni kuquka nelokophula imiqathango yesithintelo senkundla.

Indoda eneminyaka engamashumi amane anesixhenxe ubudala, ityholwa ngokutshisa ngamanzi abilileyo kwiintsuku ezimbalwa phambi kokuphela konyaka ka2017.

Iingxelo zidiza ukuba le ndoda ibihlala nenenekazi elineminyaka engamashumi amahlanu ubudala, ngosuku lwesiganeko umrhanelwa waxelela inenekazi lakhe ukuba uzakubuyelana nesinqandamathe sakhe sangaphambili.

Kudizwa ukuba inenekazi laphendula ngokuthi ‘kulungile’ – mpendulo leyo yabangela umsindokazi kule ndoda, yamthi yiba ngamanzi abilayo ngoko nangoko.

Abahlali bebezalise inkundla, beyokunika inkxaso kusapho lwexhoba, bephuma kwimibutho eyahlukeneyo yezopolitiko kwanemibutho yokuhlala.

Usihlalo wephondo kumbutho iUSACO uKhayalethu Veza uthe: “Siza kutyikitya umqulu obongoza ukuba inkundla ingamniki ibheyile umrhanelwa. Siza kuthi gqolo sibonakalisa ukuba amadoda aphatha gadalala amanina nabantwana asingomadoda okwenyani, kwaye inkxaso yethu siza kuyibonakalisa kusapho lwexhoba de kube sekugqibeleni.”

Umzala wexhoba, uNompumelelo Matshini, obezibambe ngeenkophe iinyembezi enkundleni uthe: “ Ndinomsindo kakhulu emva kokuba ndimbonile enkundleni umrhanelwa, andikwazi nokuyichaza indlela endiziva ngayo ngaye.”

Uthi ubudlelwane besi sibini bebunempatho egadalala kakade.

Ityala liza kubuyela enkundleni ngomhla wama-23 kule nyanga nalapho kulindeleke ukuba umrhanelwa afake isicelo sebheyile.