Indoda ixhaxhwe yabhubha kwifama yodumo

Ikhala iinyembezi inkosikazi yaseZimbabwe uTandai Matanga, ekhangela uncedo lokungcwaba umntakwabo uVanhukwavo Kuka ogetyengwe kwifama iJesse Lodge eKei Mouth.

Le ndoda ifunyenwe ibhubhile, ixhaxhiwe, ibolile kule fama ingaziwa ukuba igetyengwe ngubani.

“Ndigqibele ukuthetha naye ngoLwesithathu kule veki ephelileyo, ndaza ngoMgqibelo ndafumana umnxeba othi ubhubhile kwaye sele ubolile umzimba wakhe,” uthethe watsho uMatanga.

Ingxaki ekhathaza le nkosikazi kukwaphuka kwesithembiso ebesenziwe ngumnikazi wefama uElvis Krull ngelithi uza kumnika imali yokuthumela umzimba wale ndoda eZimbabwe.

“Ukufika kwam apha undithembisile ukuba uza kundinika imali, ngoku akafuni nokuva uthi yena akanayo imali yokuthumela lo mzimba eZimbabwe,” ucacise watsho uMatanga.

Lo mfama ukhe wasezindabeni ngonyaka ka2015 ngezityholo zokufunza abasebenzi bakhe ngezinja. Lo mfama uxelele le nkosikazi ukuba akayazi ukuba ibulewe yintoni le ndoda, engabonakalisi mdla wakunceda.

Kudliwano-ndlebe neli phepha, uKroull ugrogrise ekwaziphikisa ngelithi akazani nayo le ndoda. “Abakhange batsho kum ukuba bafuna uncedo aba bantu, andimazi lo mntu ebengasebenzeli mna,” uthethe watsho uKroull.

Zikho iingxelo zokuba lo mfama uwaphumelela ngaphandle kwengxaki amatyala akhe okuxhaphaza abantu ngenxa yobuhlobo anabo namapolisa amakhulu eMpuma Koloni.

“Ungakhe ubize igama lam kuyo yonke le nto ndiyakukufaka enkundleni, andazani nayo yonke le nto, bathetha ububhanxa aba bantu,” ugrogroise watsho uKroull.

Ukanti umnikazi wendawo egcine umzimba wale ndoda uPhakamile Makinana uthi imbi imeko okuyo lo mzimba.

“Ubolile umzimba wakhe unempethu, andiyazi ukuba ndizakuthini ezintsuku zingaka xa kungeka bikho mpawu zokuba angancedwa lo mntu,” utshilo uMakinana.

UTandai Matanga ubongoza urhulumente welizwe loMzantsi Afrika ukuba amncedise ukugodusa isidumbu somntakwabo.

“Endikucelayo kurhulumente woMzantsi Afrika kukuba bandincede ndithathe umzimba wakhe ndiwugoduse, andazi mntu apha ndiyaqala ukunyathela eMpuma Koloni,” ubongoze watsho uMatanga.

Le ndoda ifike kweli leMpuma Koloni ekuqaleni kwalo nyaka ivela kwiphondo laseMpumalanga apho yafikela khona ivela eZimbabwe. Oku kwenzeka logama ilizwe loMzantsi Afrika likwinyanga yamalungelo oluntu.