INelson Mandela Museum ibhiyozele ama20 eminyaka

NguBonke Tyhulu oyiCEO yeNMM, uZolani Mkiva, Advocate Lufuno Nevondwe, Ndaba Mandela, Nosipho Hani, Victor Netshiova noMnu.Mpumlwana weNational Heritage CouncilUmfanekiso: Monwabisi Khininda

Iziko lokugcina imbali namafa kaNelson Mandela, iNelson Mandela Museum kule veki ibhiyozele iminyaka engamashumi amabini eli ziko lasekwayo.

Yaze yaphinda yabamba intlanganiso yezizwe ngezizwe kwihotele yaseSavoy, eMthatha. UAdvocate Lufuno Nevondwe onguSekela Sihlalo kwibhunga elilawula iNelson Mandela Museum uthe lo nyaka ubaluleke kakhulu kwilifa nembali kaNelson Mandela owaba ngumongameli wokuqala woMzantsi Afrika okhululekileyo.

UAdvocate Nevondwe uthe injongo zale ntlanganiso kukuseka iqonga lengxoxo kwiingcaphephe zogcinombali kushukuxwe imiba edla uluntu efana nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana.

UNevondwe uthi “Sifuna iNelson Mandela Museum inkqenkqeze phambili ekuphembeleleni uluntu kwihlabathi jikelele ukuze ludale inguqu kwintlalo ngeempembelelo zikaNelson Mandela.”

UAdvocate Nevondwe uthi ngokugcina imbali kaMandela banendima abayidlalayo ekumanyeni nasekuphuhliseni isizwe.

Amanye amaziko abemelwe kule ndibano yiMthatha Museum, Freedom Park, Anglo – Boer War Museum, KZN National Museum, Robben Island Museum, iHuman Science Research Council, iForte Hare University, National Heritage Council neWalter Sisulu University nabantwana bezikolo ezingqonge uMthatha.

Abanye babantu abaye bathatha iqonga nguZolani Mkiva owayeyimbongi yokuqala kaGqirha Nelson Mandela kwamhla waphuma kwintolongo yasePollsmor eKapa emva kokudontsa iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe ebanjelwe ukungcatsha umbuso wamabhulu.

UMkiva ubalule ubunkokheli obungenasihlava bukaMandela, wayicacisa elubala eyokuba ubunkokheli obu yinto ayifunde kubukhosi babaThembu kuba wayeyiNkosana.

“Ubukhosi abufanele ukujongelwa phantsi kuba kulapho kuqeqeshwa iinkokheli eziye ziqaqambe, iinkokheli ezifana noMandela.

Uyibulele kakhulu into yokuba lo mbhiyozo ubanjelwe kwidolophu awazalelwa kuyo uMandela nalapho ingcwaba lakhe likhoyo.

UNdaba Mandela ongumzukulwana kaNelson Mandela uthe ulutsha malufunde banzi ngembali kaMandela khonukuze lube zinkokheli ezinoxanduva lokuphucula esi sizwe.

“Ulutsha malungalibali ukuba inkululeko yeza ngegazi labantu. Eli lizwe lidinga iinkokheli ezinoxanduva lokudala inguqu kwintlalo yoluntu jikelele,” kutsho uNdaba Mandela.

isibhalo@inl.co.za