Inenekazi lokuqala linabise isisa salo eNxarhuni

UFuzie Masualle ongumseki weFuzie Masualle Development Foundation etyelele isikolo samabanga aphezulu iNtsokotha eNxarhuni eMonti

Inenekazi lokuqala eMpuma Koloni uFuzie Masualle uthi eli phondo lakuphuhla xa abantu abatsha balo belungiselelwe ikamva elingcono.

Noxa nje egxininise ukuba abantu abatsha banoxanduva lokuqinisekisa ukuba bazakhela ikamva eliqaqambileyo ngokuthi bagxile kwezemfundo futhi bazikhwebule ekusebenziseni iziyobizi, uMasualle ukholelwa ukuba uluntu lunoxanduva lokuzisondeza ecaleni kolutsha ukuze lubone iingxaki olujamelene nazo.

Exhobe ngeFuzie Masualle Development Foundation (FMDF) yakhe, uMasualle utyelele isikolo samabanga aphezulu iNtsokotha eNxarhuni eMonti kwiveki ephelileyo apho ebeyokukhuthaza intlalontle kubafundi besi sikolo ekwabapha nezipho eziquka neziqhusheki zangaphantsi (sanitary pads).

Kolu tyelelo, uMasualle ebekhathswa ngamasebe karhulumente aquka elezempilo, i-ofisi yenkulumbuso, elophuhliso loluntu, elezendlela nemisebenzi yoluntu, amapolisa kwanenkampani ethengisa amachiza uClicks Pharmacy.

Inkosikazi ebisaya kuthengisa ngomzimba uVera Qwesha kwakunye nowakwakhe uSakhi Manona, obesaya kubaligintsa, bathe baphosa amazwi enkuthazo kwababantwana, bebalumkisa ngobungozi bokungamameli iimfundiso zasekhaya.

INtsokotha sesinye sezikolo ezijongene nemiceli-mngeni eliqela efana nendlala, intsokolo kwanokusetyenziswa kweziyobisi. UMasualle uthi isizathu sokukhetha iNtsokotha kukuba kumaxesha amaninzi abantwana basezilalini akululanga ukufumana ulwazi oluluncedo.

“Sifuna ukubeka uncumo kubuso bomntwana womntu omnyama ingakumbi kumaphandle, babone ukuba nabo bakhathalelekile.

“Sigqibe ukuba masiwasebenzise namasebe anokuthi abenoncedo kwikamva labantwana,” utshilo uMasualle.

Kolu tyelelo iFMDF iye yaphuma nabafundi abathathu yabapha izipho ezikhethekileyo kuba ingabona bantwana bahlelelekileyo.

UZukile Jack wesebe lophuhliso loluntu kwa-N.U. 1 eMdantsane ukhuthaze abafundi esithi mabohlukane nokuthunywa utywala okanye iziyobisi ngabantu abadala. Uthi abafundi banolungela lokwala xa bethunywa utywala ngabantu abadala.

UJack uthi, esona siyobisi sisetyenziswa kakhulu ngabafundi yintsangu kuba ifikeleleka. Kwaye uthi abafundi mabangavumi ukulukuhlwa kuthwe xa uthe wayitshaya ikwenza ukuba ubekrelekrele.

Obebambele njengenqununu eNtsokotha uDaniel Msoso Mfuko nongutitshala weLife Orientation uthi kwizinto ezithethiweyo kubafundi zizakuba negalelo ekuphuculeni nenani lokuphumelela.

Omnye wabafundi abahlelelekileyo uNolubabalo Mkhohlakali, nohlala ngaphandle komama wakhe ekunye nabantwana bakowabo, uthi ukuhlupheka yinto engekho mnandi kuba asiyonto aziceleleyo nangona nje kumanye amaxesha ibangathi kootshomo bakhe yinto azicelele yona. UMkhohlakali uthi iitshomi zakhe ziyamhleka ngenxa yentlupheko yakhe.

Babebathathu abaxhamlileyo omnye nguZanele Magisela kwakunye noAnathi January.

Aba bafundi banikwe izipho ezifana nezinto zothambisa kwakunye nezihlangu, ukubala nje ezimbalwa.