Ingaba yicorona okanye zezopolitiko?

Iziganeko zakutsha nje zokusasazeka kwesifo ekuthwa yiCoronavirus esibhaqwe eWahun eChina, kwenza ukuba uzibone ungqinelana noGqirha Mathias Rath noGqirha Sabi kwizimvo zabo ngezifo kwihlabathi.

UGqirha Mathias Rath kwincwadi yakhe ethi “Pharmacueatical Colonialism” uthi izifo ziphekwa ngabathile kwihlabathi ngenjongo zokulwa neentshaba zabo logama besenza imali. Ingxelo zokugqibela ngesi sifo zithe ngoMvulo wale veki ngabantu abakumakhulu amane namashumi amabini abasele bebhubhile eChina ngenxa yeCoronavirus.

Abangamashumi amabini amawaka sele beqinisekiswe ukuba banaso esi sifo sibulala ngokungxama. Ngamazwe akumashumi amabini anesithathu esele kuqinisekiswe ubukho baso. Kuthwa sifunyanwa ngokurhogola umoya onentsholongwane leyo efumaneka kwindawo enomntu onaso.

Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi impawu zeCoronavirus zifana twatse nezeNyumoniya nanjengoko isenza kubenzima ukuphefumla.

UGqirha Mathias Rath ujikeleze kweli loMzantsi Afrika ngexesha likaMongameli uThabo Mbeki ephikisa ukusetyenziswa kweAnti-retrovirals ngabanesifo ugawulayo.

Kwingxoxo yakhe ebesithi eli chiza libangela ingxaki ngaphezu kokubanyanga abantu abagula siso, logama uGqirha David Gallo wakhupha ingxelo engaqinisekiswanga yokuba babethunywe ukuba benze isifo ugawulayo ngenjongo zokuphungula inani labantu abamnyama kwihlabathi ingakumbi eAfrika.

Ilizwe laseChina linobudlelane obungabuhlanga nelizwe laseMelika, ngenxa yokuba libonakala linobunganga obunokugubungela ubunganga beMelika kwihlabathi. Umbuzo ngowokuba, ukuba aba Gqirha banyanisile, ingaba ngenene esi sifo senzelwe ukuphungula inani labantu baseChina?

UMongameli waseChina uthi ukufika kwesi sifo kwenze ukuba ilizwe lakhe lizibone lixakeke lutshaba olutsha olusisifo seCaronavirus.

URath uthi imfazwe yokuqala yehlabathi yayinyanzeliswa ukuba yenzeke kuba amazwe aseNtshona ayexakene namachiza awayengathengiseki kuba kwakungekho maxhoba okanye bantu bagulayo kwihlabathi ukuze kusetyenziswe loo machiza.

Oku kwenza ukuba iinkampani ezininzi zamachiza ingakumbi eziphuma eJamani zigqibe ihlabathi zihambisa amachiza, zizele indawo yonke ezo nkampani nanamhlanje kweli loMzantsi Afrika.

UGqirha Sabi ubhubhe ephuma eziseleni ngonyaka ka2016 emva kokubanjelwa ukuphikisana kwakhe nokusetyenziswa kwamachiza aveliswa zinkampani eziphambili zamachiza kwihlabathi.

USabi ebesithi amachiza abewanikisa simahla eluntwini asekelezelwe kumachiza angaxutywanga, avela emhlabeni ekwakhuthaza ukutya ngokukuko nokuzilolonga umzimba.

Ingaba iCoronavirus ize kwenza imali ukuze kuzuze abathile logama kuphungulwa amanani wabantu belizwe laseChina nehlabathi.

Ilizwe laseChina linabantu abayi1.4 billion, logama ihlabathi lonke linabantu abakwibhiliyoni ezisixhenxe 7.7 billion. Ingaba sisifo iCoronavirus okanye zezopolitiko phakathi kweChina neMelika?