Ingahlangulwa njani imfundo yezwe lakowethu?

Kutsha nje bendimenywe njengesithethi sembeko kumsitho wabo bafundi baza kuthweswa izidanga zoshishino nolimo kwelinye lamaziko emfundo enomsila kweliya leNtshona Kapa, yayimigcobo kum ukubona umlisela nomthinjana wezwe lakowethu ufikelela kwinqanaba lokuvuzwa ngezidanga neziqinisekiso zemfundo enomsila.

Nangona kunjalo ke, ndiye ndababukhathazeka xa ndiphawula ukuba uninzi lwabo bafundi bekuvuyiswana nabo ngenxa yokufunda baqukumbele izifundo zabo ngexesha elimiselweyo, ngabo bohlanga lwasemzini, abo basuka kumazwe ezwekazi leAfrika kwanabo basuka kumazwe aphesheya.

Ndizibuze umbuzo wokuba kutheni benciphile ngokwamanani athweswa izidanga kwixesha elimiselweyo abantwana abantsundu boMzantsi Afrika?

Impendulo ivele kwingxelo ekhutshwe liSebe leMfundo esisiSeko, iphuma kwicandelo lezeMfundo loMbutho weZizwe eziManyeneyo kule nyanga yeNkanga.

Le ngxelo ibiveza la mabakala alandelayo kwimfundo yabantwana bethu eMzantsi Afrika:

Okokuqala, kuhlolo nophengululo lwezinga lemfundo kwihlabathi jikelele, nobeluqaliswe ukusukela kumnyaka ka2015 ukuza kuma ku2018, kufumaniseke ukuba uMzantsi Afrika ukwindawo yama75 kumazwe angama76. Lilonke, izinga lemfundo efunyanwa ngumntwana waseMzantsi Afrika isezantsi okanye isemsileni xa kuthelekiswa nezinga lemfundo kumanye amazwe.

Okwesibini, amagosa ezemfundo ezwe lakowethu avakalise nokuba phakathi kwala mazwe aqhuba kakuhle ngokomgangatho wemfundo efumaneka kuloo mazwe, uMzantsi Afrika ude uthwaxwe nangawona mazwe ahlelelekileyo kwalapha ebumelwaneni kwizwekazi leAfrika. Amazwe afana neTanzania, Zambia, Zimbabwe namanye wawo angenazo izixhobo zemfundo ephuhlileyo ayasithwaxa kwaye ayasogqitha ngokwezinga lemfundo.

Kube buhlungu kum ngaphakathi, ndaziva ndifuna ukuzifihla nasemigqomeni yenkunkuma xa kule ngxelo kuvakaliswa nokuba malunga nabantwana abangama-27% eMzantsi Afrika abasele besesikolweni iminyaka emithandathu, ukutsho oko abakuGreyidi 5, abakwazi tu ukufunda, kwaye ngokwala manani, iZimbabwe inomyinge ongama-19%, isibetha ngomyinge we-8%, ize iTanzania ibe nomyinge we-4%, yona ibe isibetha ngomyinge ongama-23%. Xa abantwana bethu befika kuGreyidi 5 bengekakwazi ukufunda, oku kwalatha izinto ezimbini, emakhaya alikho ixesha lokufundelwa kwabantwana amabali neencwadi, kwaye xa aba bantwana bengakhange bafumane isiseko esisiso solwazi lokufunda, bangalifumana njani iwonga lokuya kufunda eziyunivesithi, naxa sele beseziyunivezithi, bangakwazi njani ukuphumelela ngexesha elimiselweyo?

Ulwazi oluphuma kwiiyunivesithi luthi yi-4% kuphela kubantwana bethu abafumana iwonga lokwamkelwa ngaphandle kwamathandabuzo eziyunivesithi.

Ndothuke ndaphantsa ukuyoba xa kule ngxelo kukwavakaliswa nokuba abafundi baseMzantsi Afrika abakuGreyidi 4 kufumaniseke ukuba inxenye yabo ayikwazi ukubala, kangangokuba xa bebenikwe isibalo esithi “ama-24 uwahluhlahlule ngesi-3 zenza bani? Zenza isi-8. Sisengxakini kwaye kumele sonke singabemi beli lizwe sishukume ngokukhawuleza.

Ndinovakalelo lokuba okokuqala siluhlanga oluntsundu singanakho ukwakha izikolo ezinemfundo ekumgangatho ophezulu, kungenjalo abazali, amashishini neenkokheli zokuhlala zingasebenzisana kukhuthazwe zonke izikolo zethu zifundise kumgangatho olindelekileyo kwihlabathi, umgangatho onokukhuphisana ude uthi kratya nakulo wezikolo zasemzini ezibizwa ngeeModel C okanye ezo zabucala. Singakwenza njani oku?

Uluvo lwam lolokuba singaqala ngokuba sifunde kwinkqubo yemfundo yangaphambili eyayikhupha abafundi abaphume izandla nababezizilumko ezazikhuphisana nezilumko neengqondi eziphuma kumanye amazwe eAfrika nakwihlabathi ngokubanzi.

Kwizikolo zethu nathi sisesesikolweni, iSebe leMfundo lalisebenzisa abahloli ababefika ezikolweni bengabhungisanga, ukuze bangapheleli nje ekuqapheleni xa ootitshala neenqununu bengasebenzi ngokufanelekileyo, koko babekwazi nokuxhobisa iinqununu nootitshala ngezakhono zemfundo ekumgangatho ophezulu kwisifundo ngasinye.

Izikolo zeeCawe nangona zinembali yokusetyenziswa ekuthinjweni kobuntu bethu nokuza nengqobhoko ebenechaphaza elingelihle kwiinqobo zentlalo yethu nakumasiko ethu, kumele sizibuze ukuba zazibakhupha njani na abafundi ababevuthwe engqondweni, bambi kubo beziinkokheli ezigqibeleleyo.

Sazi sonke ukuba ezi zikolo zabefundisi okanye zeCawe zazikwimihlaba yasezilalini nasezilokishini zethu bantu bantsundu, kodwa ngoku zazilapho njengezikolo zethu kule mihla, zazikuphisana nezo zabantu basemzini zide zizithwaxe kanobom.

Ndingakhankanya izikolo ezifana neso saseMgwali; eKhubusi; eLovedale; Mt Arthur; Freemantle; St Matthews; Bensonvale; Healdtown nezinye. Masikhe siye kubahloli bezemfundo bangaphambili, siye kwabo basaphilayo babefunda kwizikolo zabefundisi, siphande ngemigaqo-nkqubo yemfundo yalo maxesha, ukuze sifunde ukuba zinto zini ezazisenziwa ukuze imfundo yomntwana ontsundu ibe kwinqanaba eliphezulu nelikhuphisana ngempumelelo kwihlabathi jikelele.

Ukuwa nokuphakama kwemfundo yabantwana bethu kusezandleni zethu!

Vuka sizwe sakowethu!