Ingakuphosi iRoots kwi-e.tv!

Umdlali kamabonakude uNokuthula Ledwaba

UMBONISO oyidrama owafumana udumo kwihlabathi iRoots, uyaqala ngoMvulo umhla we-6 kweyeNkanga.

 Lo mboniso ungebali lendoda yase-Afrika eyathengiswa  ukuze iyokuba likhoboka eMelika.

 Ngeminyaka yoo-1770, uKunta Kinte waxhwilwa kwiNtshona
yeAfrika waze wathengiselwa umrhwebi wasemaNgesini.

Kweli bali, wena mbukeli uza kudibana nempatho-mbi, inkohlakalo,
uxhatshazo ngokwezesondo njalo njalo.

 Lo ngumdlalo owenziwe ngokutsha wango-1977
owathatyathwa kwincwadi ka-Alex Haley ekwabizwa iRoots.

 Ababukeli boMzantsi Afrika bayakuqaphela iindawo
eziliqela owenzelwe kuzo lo mboniso nezifana
noMlazi
River eMtunzini  neDlinza
Forest
kufutshane
naseShowe kwiphondo laKwaZulu-Natal.

 Iqela labadlali baseMelika abaquka uForest Whitaker,
Laurence 
Fishburne, Anna Paquin noMalachi Kirby bakunye
nabadlali boMzantsi Afrika abafana noNokuthula Ledwaba, Mbulelo Grootboom
noNandi Nyembe.

ULedwaba uyaziwa kwimidlalo efana neBackstage, wadlala
njengoTshidi
kwiRhythm
City
nanjengoDumile
kuMlilo. 
Ukanti yena uGrootboom besandul’ ukudlala indawo
kaNtlonipho ‘Killer’ Nxasana kwiZ’bondiwe kwaye wadlala uTony kwi-White
Wedding. Yena uNyembe udlale kwimidlalo emininzi equka iJacob’s
Cross, Soul City, Yizo Yizo, Izoso Connexion, Soul
Buddyz ne-4Play: Sex Tips for Girls.

 I-Roots iza kudlala iiveki ezine, iiyure ezimbini
isiqendu ngasinye.

 Iyadlala ke kwi-e.tv ngoMvulo we-6 kweyeNkanga
ngo-8:30PM.