Ingoma entsha isilumkisa ngezaphulintliziyo kule Valentines

UOlothando Ndamase lilizwi kwingoma entsha kaLIL V BBM noDeeJay Soso ethi Undifuna Ntoni?

Lumka! abo baye bakushiya ngaphambili, baya kuqala obunye ubomi ngaphandle kwakho, ungabona ngabo sele bebuya kule Valentine yangomso.

Usuku lwangomso, umhla we14 kweyoMdumba, usuku lweValaza kwabo bakhetha ukuliteketisa, kuza kube kuphuma ingoma encokola ngezi ngongoma zikwintshayelelo yeli bali.

Ingoma ethi “Undifuna Ntoni?” kaLil V BBM noDeeJay Soso bekhatshwa nguOlothando Ndamase, yingoma encokola ngaloo mntu ubuya kwakhona ebomini bakho ngexesha kanti wena obusele uqhubekekile nobomi ngaphandle kwakhe.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa ngale ngoma, uNdamase uthi kukho abantu abakushiya ixeshana, mhlawumbi akunamali, akuzenelisi iimfuno zabo okanye bakubona ungekho mhle ngohlobo abafuna ngalo.

“Bakushiya ngezizathu ezingacacanga. Ubomi buye buqhubekeke, bazibone ukuba benze isiphoso, bafune ukubuya ebomini bakho kwakhona. Ngeliny’ ixesha ayingomaqabane kuphela, kodwa nezihlobo zethu,” kubalisa uNdamase ngale ngoma athi uyibhale ngokwakhe.

Uthi bakhethe ukukhupha le ngoma ngoSuku lweValentine kuba besazi wonke umntu useluthandweni.

Ubalisa uthi olu suku lwenza ukuba abanye abantu bafune ukuvuselela oko babefudula bekwenza nabanye ngelixa bambi befuna ukuqala ubudlelwane obutsha.

UNdamase, oseRhawutini ngokuhlala, wazalelwa eMt Ayliff eMpuma Koloni. Ngo2010wazibandakanya neqela iSounds of Soul apho waziqhelanisa khona ukucula nokubhala umculo.

Ngo2012 , ngethuba esengumfundi kwiYunivesithi yaseRhawutini (UJ) kwanyanzeleka asabele ubizo lomculo, olwakhokelela ukuba akhuphe ingoma ethi “Ndofika Nini?”

Le ngoma yavulela uNdamase amathuba kwiqonga lomculo, wafumana udliwanondlebe koonomathotholo ngethuba ingoma yakhe ifumana inkxaso.

Ingoma yakhe elandelayo ngo2013 ethi “Ukuthand’ umntu” yaba yenye eyindumasi nethandwayo. Emva kwezi ngoma, uNdamase wakhupha icwecwe lakhe lokuqala elithi “Mpumelelo Ndibize”.

Uthi uyakuthanda ukubhala umculo ngolwimi lwakhe lwesiXhosa.

Uthi uye wakhetha ukuthatha ikhefu kumculo weAfrosoul ukuze asebenze nabanye abantu ngelifunda umculo ofana neGqom/House ngelixa nabo befunda kowakhe umculo.

UNdamase, uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba naye ukubudlelwane obusebutsha.

“Ndiseluthandweni, ndonwabile kwaye ndisikelelekile. Ndisafunda ukuba kuthandwa njani emva kokuthatha ikhefu eluthandweni ixesha elide.”

Uthi naye uyazoyamanisa nale ngoma nanjengoko ekhe wabetheka eluthandweni.

“Ndizibhale kakhulu iingoma ezingokuphoxeka eluthandweni, njengengoma yam ethi ‘Ukuthand’ umntu’. Nam ndiphoxeke kakhulu eluthandweni,” utshilo.

Uthi ngolu suku uza kuhlala endlwini neqabane lakhe batye isidlo, babukele nemiboniso bhanyabhanya.

Le ngoma iza kufumaneka ngomso kuzo zonke iivenkile zomculo kumnatha.