Ingoma kaLuthando ikhuthaza ubuntu

Luthando Mzi

IMVUMI yeAfroSoul uLuthando Quwe, owaziwa njengoLuthando Mzi emculweni, ukhuphe ingoma entsha ekhuthaza ubuntu, ingakumbi ngeli xesha leCOVID-19.

Le ngoma, ebizwa “Ncedanani” sele ikhona kwimingxili yokuthenga umculo kwi-intanethi.

“Le ngoma ithetha ngobuntu, ikhuthaza ukuncedana eluntwini ngaphandle kokujonga imbuyekezo,” uLuthando Mzi, 29, ebalisela I’solezwe lesiXhosa.

ULuthando Mzi uthi le ngoma ivele kanye ngexesha leCovid-19 nalapho uluntu luzibone ludinga uncedo ngenxa yoxinizelelo kuqoqosho lwelizwe.

” Umbono wale ngoma usuka kule Covid-19 sijamelene nayo, ngoko le kum le ngoma ngeyokushumayela ubuntu eluntwini,” kutsho le mvumi yasePhondweni eQonce, nezalelwe yakhulela eZabalaza kwilokishi yaseDimbaza.

ULuthando Mzi uqale ukucula ngo2006 esenza umculo weKwaito, ngo2009 wangena kumculo weRap, waze ngo2015 waqala ukucula iAfro-Soul.

” IAfro-Soul ngumculo endiwuthandayo kwaye indenza ndizive ndindim,” kutsho uLuthando Mzi.

Kunyaka ophelileyo uLuthando Mzi ukhuphe icwecwe lakhe elithi “Uthando” neliqulethe iingoma ezifana noDali Wam, Abazi lutho, Ndim Nawe (ft Zamo) noNontsikelelo (ft X Blou) nezinye.

” Umculo wam ixesha elininzi ubalisa ngothando, kodwa ndikwabhala nangezinye iziganeko zobom,” kuncokola le mvumi.

Ilizwi likaLuthando Mzi liyaziwa kwingoma kaDJ Mello T ethi ‘Sebenza’.

Kule ngoma yakhe entsha, uLuthando Mzi usebenze noZet Kay we6MR Records noHypaphonik.

ULuthando Mzi, okwangumdlali kumabali kanomathotholo, ubongoze uluntu ukuba luzifumanele le ngoma ngenxa yomyalezo kuyo.

simphiwe.freddie@inl.co.za