Ingozi emasikizi kwiMpuma Koloni!

BANE abantu abathe babhubha ngelixa isithathu kubo sonzakele ngokuxhomis’ amehlo kwingozi eyenzeke phakathi kwe-Alexandria nePort Alfred kwiphondo leMpuma Koloni.

ISebe lezoThutho kwiphondo leMpuma Koloni lithi, isigadla esincinane esihambisa impahla,  nebesinabakhweli abasixhenxe, sibhukuqe ngorhatya lwangeCawe.
Isithathu esonzakele ngeyona ndlela sibalekiselwe kwisibhedlele sasePort Alfred.
“Ukuqhuba ngesantya naphantsi kweempembelelo zotywala kuyarhanelwa njengonobangela wale ngozi. Le ngozi yenzeke malunga necala emva kweyesihlanu malanga,” kutsho eli sebe.