‘Ingqawa’ ibulele iigusha eziyi208

Iigusha zakwaNjakuse kuJarha eCofimvaba zidunduluzile emva kokubulawa sisilo ekukholeleka ukuba yingqawa UMFANEKISO: UTHUNYELWE

KWAHLINZWA ukusukela ekuseni de latshona ilanga kwilali yaseCofimvaba emva kokuba iigusha zomzi omnye kwasa zidunduluzile zinamanxeba ekukholeleka ukuba ngawesilo esikhohlakele kunene ekuthiwa yingqawa.

Ngobusuku nje obunye, ngoLwesibini weveki ephelileyo, iigusha zakwaNjakuse kuJarha eCofimvaba kwasa zibulewe sesi silo. Indlela ezigqajuzwe nezihluthuzwe ngayo kwenza ubani akholelwe ukuba yingqawa.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa kule veki, utat’ uNtuyuyu Njakuse (90) obulawelwe iigusha zakhe sesi silo uthi ubuthongo abusehli.

UNjakuse uthi baqaphele kusasa ngoLwesithathu weveki ephelileyo ukuba kukho idemeshe ethangweni lakwakhe.

“Sothuka xa sijonga ethangweni kusasa ukuba yinqwaba yeegusha ezidunduluzileyo. Kwasa kufe ezingamakhulu amabini, ze ezisibhozo zalandela kuba zazingxwelerhekile. Zizonke iigusha ezibulewe sesi silo zingamakhulu amabini anesibhozo.”

Simbuza ukuba zazimanxeba anjani iigusha zakhe, uthe: “Yho! Yho! Into ebiphaya. Le nto ibiphaya ayijongeki. Le nto ayityi nyama. Iyibamba iyihluthuluze nje apha ephangweni nasemqaleni, emva koko iyoyilahla ezantsi ethangweni.”

“Sihlinze de latshona ilanga langoLwesithathu. Ezinye zashiyeka amathumbu engaphandle,” utshilo uNjakuse, othi iigusha zakhe bezikumakhulu amahlanu phambi kolu hlaselo.

UNjakuse uthi olu hlaselo lwenzeke nangona izinja zikhona kwakhe.

“Izinja zikhona ekhaya, akukhange kukhonkothe kwazinja ngoba busuku. Abantu abaninzi bathi yingqawa le kuba ukuhluthuluzwa oku, sisimbo sengqawa hayi inja. Ngokokwazi kwam inja iyayitya igusha, ayilumi nje ishiye.”

Uthi akululanga ukwamkela ukuphulukana neegusha ezingaka, ngoko naluphi na uncedo angaluvuyela. “Andisalali buthongo, ndithi ndakuyicinga le nto buphele buthi tu.”

UNjakuse uthi ngokokwazi kwakhe izinja, njengoko engumfuyi, ayisokuze ibezizo ezi zenze le demeshe kwakhe.

“Zonke ezi gusha zifileyo, ayikhange izitye le nto- izibulele nje. Yiyo le nto ndithi yingqawa le, asiyonja.”

Kumaqonga onxibelelwano, amafama enza isimbonono sokuba kuncedwe lo mfama.

“Mafama omnye wethu waseCofimvaba iigusha zakhe ezininzi zibulewe yingqawa okanye enye into engekaziwa. Ndicela sikhuphe amathokazi umfama ngamnye. Abelungu bayayenza into enje xa omnye enentlungu,” kubhale omnye umfama kuFacebook kwiveki ephelileyo.

UNjakuse uthi esele kwenzekile kukutyelelwa nje kuphela ngoogqirha bezilwanyana bakarhulumente, bezokunyanga ezingxwelerhekileyo. Uthi banyangile nje emva koko bahamba.

Ingqawa sisilo esimile bukati. Imdaka ngebala, iindlebe zayo zimile, kwaye ithanda ukuhlala yodwa. Ihlala emahlathini kwaye ithanda iindawo ezingenamvula ingako kwaye ihlasela iigusha, iinkukhu kwaneentaka. Iyakwazi ukuhlasela intaka ngokuthi ixhume ubude beemitha ezintathu.

Ezigusheni, esi silo sivame ukuhlasela emqaleni nasesiswini. Maxa wambi ibulala ngomsindo okanye ngentlonti.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za