INgqonyela entsha yaseUCT ityelele iWisile

UNjingalwazi Mamokgethi Phakeng phakathi koomama bebhatyi eWisile eKapa Umfanekiso: Phinda Kula

Kapa: IyunivesitHi yaseKapa ayikhethi mntu ngokwebala. La ngamazwi athethwe nguNjingalwazi Mamokgethi Phakeng oyingqonyela kwiYunivesithi yaseKapa.

Le njingalwazi nenamashumi amahlanu ananye eminyaka ubudala (51), yalibona ilanga eGa-Rankuwa ePitoli.

UPhakeng uqale ukuxelengela inyama njengengqonyela kweli zikomfundo ngomhla wokuqala kule nyanga nangona waqala ukusebenza apha ngonyaka ka2016.

Eli zikomfundo laziwa njengelo liphala phambili ngezemfundo, nalapho uninzi labantwana kweli lingcamla khona imfundo ekwizinga lehlabathi.

NgeCawe (08 eyeKhala 2018) ufumene imithandazo kwibandla laMawisile kwaLanga.

Le njingalwazi inconywe ngemisebenzi yayo kumanqanaba empangelo ethe yanyathela kuwo.

“Abantwana bethu kufuneka bazifake zitshone iinzipho ukuze bafumane imfundo ekumgangatho ophezulu,” utshilo uPhakeng.

Umemelele uluntu ukuba lube yinxalenye yale yunivesithi lungahambi kude ngokungathi luphuma kwamanye amazwe, ngelithi lungavezi ukungxama xa izinto zingahambi kakuhle koko lixhase yaye libeke izincomo xa kukho okuhle okwenziweyo.

Uthi yena siqu akazange acinge ukufaka isicelo sengqesho njengengqonyela kweli zikomfundo, kodwa ufumene inkuthazo ukuba enze njalo nanjengoko sele eneminyaka emibini ebambe itorho kule yunivesithi.

UPhakeng uthi ekule ndawo akuyo kukunyamezela nanjengoko kungazange kube lula kuba wayetshintsha izikolo, oko kusenziwa ngenxa yabazali ngethuba befumana amathuba angcono empangelo kwezinye iindawo.

Uthi zange wacinga ukuba angayingqonyela, yena wayefuna ukuba ngusonzululwazi. UPhakeng ungena kwizihlangu ezishiywe ngulowo ebeyingqonyela kweli zikomfundo uNjingalwazi Max Price.

UNyawontle uNkosinathi Geja kwibandla laMawisile ngethuba ethandazela le njingalwazi, ubambe ngazibini kuyo ngelithi uyenzile imbali kwakho kweli loMdibaniso nanjengoko engusekela ngqonyela wesibini ongumntu wasetyhini kuhlanga lwabantsundu ngokwebala.

OkaGeja uthi kungokunje abantwana abasakhulayo funeka bajonge kuye (uPhakeng) bafunde, yaye banyathele apho anyathele khona.

Le njingalwazi yamkelwe ngezandla ezishushu libandla laMawisile kwaLanga.

UPhakeng umemelele abafundi ukuba baqhubeke nemfundo kungapheleli nje kwabo bebedume ngokuzabalaza kweli zikomfundo.