INgqushwa nombono wayo ka-2057

Umanejala womasipala waseNgqushwa

“AMAPHUPHA ziimpendulo zanamhlanje zemibuzo yangomso.” La ngamazwi woMprofeti nomKrestu waseMelika uEdgar Cayce, ongasekhoyo.

Yiminyaka engamashumi asixhenxe anesibini walandulelayo eli uCaycee, kodwa amazwi akhe angqamana ngqo nombono womasipala waseNgqushwa wonyaka ka-2057. Yikholelwe ungayikholelwa, lo masipala usiphumezile isicwangciso sawo seminyaka engamashumi amane ukusukela ngoku.

Umanejala womasipala waseNgqushwa uThandekile Mnyimba uthi ngonyaka ka-2057, bajonge ukuba idolophu yaseNgqushwa kwanendawo yezokhenketho yaseHamburg ibe ziindawo ezisemgangathweni.

“Okwesibini, sithi unxweme lolwandle lwethu olukumgama weekhilomitha ezingamashumi amane anesibini esingekalusebenzisi ngendlela eyonelisayo okwangoku maluxhamlise abantu bomasipala wethu.“Kufuneka siphande futhi sicwangcise ngoqoqosho lweelwandle zethu, ukuze sithi sisiya kurhulumente ongaphezu kwethu, sibe siqulile siyazi into esiyifunayo,” utshilo uMnyimba.

UMnyimba uthi sele besiqulunqile isicwangciso sezoshishino esiquka ukuphuhliswa kwedolophu yaseNgqushwa.

“Sele sisidlulisile esi sicwangciso kwaye sixabisa imali engamashumi amahlanu anesithathu ezigidi zeerandi (R53m). Kwesi sicwangciso kuquka ukuphuculwa kombane, iindlela kwanemibhobho yokuhanjiswa kwelindle.

“Ngoku sixakekile siqulunqa isicwangciso soshishino ngokuphuculwa kweHamburg. Ukusigqiba kwethu siza kusithumela kurhulumente wephondo. Esikutshoyo kokokuba ezi zinto zakwenzeka kuphela xa sicwangcisile,” utshilo uMnyimba.

Ukwathe kwakulo mbono wabo ka-2057, baceba ukuphucula indlela yokunikeza eluntwini amanzi.

“Kwakulo mbono ka-2057, sithi abantu baseNgqushwa mabathabathe inxaxheba kuphuhliso lwendawo yabo. Sikwaqulunqa isicwangciso seziko (kholeji) loqeqesho kuba asinayo into enjalo eNgqushwa,” utsho uMnyimba.