‘Ingxaki ayingomhlaba, ingxaki yile uyenza ngawo’

Oosopolitiki abasuka kwimibutho yeEFF, ANC, DA neUDM beme kwiqonga elinye noosomashishini abakwibhunga loosomashishini abantsundu (BBC), eRhawutini Umfanekiso: Isolezwe lesiXhosa

“UMzantsi Afrika unembali encomekayo yoosomashishini abantsundu ababeqhuba amashishini kakuhle kwiilokishi ngamaxesha ocalucalulo kweli,” kutsho usihlalo weAfrican Rainbow Minerals, uPatrice Motsepe, kwintetho ayenze kwindibano yebhunga loosomashishini abantsundu (BBC) eRhawutini kule veki iphelileyo.

Uqhube wathi: “Ukuba asibakhumbuzi abantu bakuthi ukuba nabani na wayekwazi ukuzishishinela kakuhle, asikayifumani ncam inguqu nenkululeko kweli.”

Ukanti uMongameli weli bhunga liyiBBC, uSandile Zungu, umemelele urhulumente ukuba kusekwe iarhente yabucala eza kujongana nezinikimaxabiso nezinye iikontraki ezinkulu ekudala zisohlula urhulumente, “siyalixhasa neligwijo likaThuma Mina, liyasomeleza kwaye sifuna ukuthi impumelelo yamashishini antsundu yinto ekufuneka yenzeke nakanjani kweli.”

Umphathiswa wophuhliso lwamashishini asakhasayo, uLindiwe Zulu, uphendule ngelithi “ucalucalulo kweli lwakhuthuza umntu ontsundu; lamshiya ephaca, engakwazi nokuzibona ukuba angayintoni ebomini, athathe inxaxheba kwezoqoqosho. Kukuni nina soomashishini abantsundu ukuba niqhube iinkqubo zeenguqu ngokobuhlanga kwezoshishino kwaye nilwele ukusebenza kwiindawo ezingenabo ubuqhophololo!”

“Kufuneka nidibane, nilwe nale nto yabelungu abahombisa ngabantu abantsundu kwizikhundla eziphezulu ibe iinkampani ezo zisemhlophe. Kufuneka oosomashishini abantsundu bazibonakalise; kucace ukuba abaphelelanga kwizinto ezithile kuphela,” uvale ngelo uZulu.

Le ndibano ibigcwele oosaziwayo kwezoshishino, amagosa karhulumente kunye noosomashishini abasaqalayo.

Iinjongo ibikukwabelana ngolwazi nokushukuxa imiba efana nembuyekezo yomhlaba ngaphandle kwentlawulo, imithetho nemigaqo ecothisa inguqu ngokobuhlanga kwezoshishino, ukushishina norhulumente, ukulwa ubuqhophololo, uvukelo lwesine kwezoshishino (4th Industrial Revolution / 4IR) nokulungiselela amashishini abantsundu kwi-4IR.

Oosopolitiki abasuka kwiANC, UDM, EFF neDA nabo banikwe ithuba lokuhlomla ngezoqoqosho kwipolitiki. UShivambu uyikhabele kude into yolu vukelo lwesine kwezoshishino ngelithi, “andazi yimincili yantoni le ninayo ngale 4th Industrial Revolution! Kudala ikhona, naziya iimoto zisenziwa ngoosomashishini, hayi ngabantu pha kwaBMW! Andazi nokuba yinto entle ke leyo ngoba akusekho bantu ngoku kwezo zikhundla!”

UStella Ndabeni-Abrahams, onguMphathiswa wezoNxibelelwano kweli, wosule la manzi ebegalelwa nguShivambu ngokuthetha ngamathuba alele kule nguqu yovukelo lwesine kwezoshishino (4IR), ekhuthaza oosomashishini abantsundu ukuba bayibambe ngezandla zozibini; bayile amakhasi omnatha wonxibelelwano ngeelwimi zesiNtu, nabo bazixakekise pha kumnatha, benze imali.

Oku kungqinwe kwaze kwagxininiswa ngusihlalo weSekunjalo Investments Holdings, uGqr Iqbal Surve, owongeze nemizekelo yeenkampani – ezifana nooFacebook, Uber nooAmazon – ezenza izithonga zemali ngokushishina kumnatha wonxibelelwano qha.

UMaite Nkoana-Mashabane, onguMphathiswa woPhuhliso lwamaPhandle, ibe sesona sithethi sishukumise umzi xeshikweni ebuza imibuzo enzima koosomashishini abantsundu: “Andikayiboni mna le nto sinokuyenza ngomhlaba! Naba oomasipala banawo umhlaba kodwa loo mhlaba abenzi ngeniso ngawo!”

Phambi kokuba enze umzekelo ngomhlabana omncinci oseMidrand, eRhawutini, ekuthiwa yiWaterfall, “ngumhlaba nje omncinci osezandleni zomntu omnye, omeme abantu ukuba bazokwakha amapomakazi namashishini abo kuwo. Yhey! Uwulungisile la mhlaba, wogqitha nooSandton ngobuhle ngoku. Ingxaki ayingomhlaba, ingxaki yile unokuyenza ngawo! Masikhuthaze abantsundu ukuba bangawuthengisi nto zakuthi. Gcina umhlaba wakho, uwusebenzise ngendlela eyenza imali!” nalapho kuphakame iholo lonke limqhwabela izandla uNkoana-Mashabane. Nangona kuthethwe kakuhle, kuye kwakho oosomashishini abasakhasayo abathe bona badikiwe ngamagama amakhulu nezithembiso zikarhulumente koosomashishini. “Onke la magama ee “more support for SMMEs”, “accelerated growth”, “shorten payment period” awathethi nto ukuba awalandelelwa ngezenzo. Urhulumente usuke wayingcali yokucikoza nokusithuthuzela ngala magama amnandi,” kutsho usomashishinikazi ongafunanga kuchazwa kwiphepha.

Usuku lokugqibela lale ndibano yeBBC luvalwe nguMongameli Cyril Ramaphosa, kwisidlo sangokuhlwa ngoLwesihlanu, nalapho avakalise inkxaso yakhe nokuzimisela ukunceda oosomashishini abantsundu kweli.