‘Ingxaki inkulu kumakomkhulu’

INkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle wenze intetho yakhe apho bekuvulwa khona iNdlu yeeNkosi eBishoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

AMAKOMKHULU makanyaniseke futhi akwazi ukusombulula imiba edla wona ngaphandle ngokusokolisa urhulumente.

Oku kuthethwe nguSihlalo weNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni uNkosi Mwelo Nonkonyana, ngethuba encokolela iintatheli emva kokuvulwa ngokusesikweni kweNdlu yobukhosi yephondo eBhisho kwiveki ephelileyo.

UNonkonyana uthi endaweni yokuba amakomkhulu ajongane nophuhliso kwanentlalontle yezizwe zawo, amanye wawo aphuma engena kwiinkundla zamatyala ngenxa yokubangana ngobukhosi.

“Ingxaki inkulu kumakomkhulu, ukuqala kwiinkosi ezi ziphethe iilali kuthwa ngooHeadmen ukuya kwiinkosi eziphethe izizwe nakwiikumkani. Sisezinkundleni zamatyala ngenxa yalo nto. Enye ikumkani (Buyelekhaya Dalindyebo) ingekho nje isejele kungenxa yalo nto,” utshilo uNonkonyana.

“Into ebalulekileyo kukukhuthaza nokubonakalisa ubunye, ukuqinisekisa ukuba iikumkani neenkosi kwanabantu ngobubanzi bayazi ukuba le yiNdlu (eBhisho) yabo. Sizimisele ukukhonza ubukhosi hayi iziqu zethu. Xa senza lo nto ke, simele ukuba sibambisane norhulumente wethu.”

UNonkonyana uthi undoqo kukuba amakomkhulu anyaniseke ekusombululeni imiba edla wona.

“Le nto ithetha ukuba xa sinyanisekile kubukhosi kufuneka siyilungise le nto kuba norhulumente simfaka engxakini. Ndithetha nje sisematyaleni ngenxa yokubangana ngobukhosi. Sakuzihoya nini izinto ezidla ubukhosi norhulumente xa siza kube sibe sikruthakruthana?” kubuza uNonkonyana.

INkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle ukungqinile oku, esithi ubukhosi bubaluleke kakhulu kwintlalo yoluntu ezilalini.

“Eyona nto imandla kukuba isiseko sendlela yokuhlala ezilalini, sisekwe phantsi kwamakomkhulu. Ngoko ke ingase kusoloko kukho intsebenziswano phakathi kukarhulumente nobukhosi egameni labantu.”

UMasualle uthi kwiphulo lokukhuthaza ubambiswano phakathi koluntu norhulumente, olwaziwa njengokuba yiMasiphathisane, baza kulungisa kwiindawo apho iinkosi zicinga ukuba ziye zatyeshelwa.

“Kwindlela ebesiseka ngayo iiWar Rooms (amaqonga asekuhlaleni), siqaphele ukuba kungakho ukujongelwa phantsi kweenkosi. Siza kulungisa apho siqonda ukuba iinkosi zizibona zijongelwe phantsi.”