Ingxaki yamaPayina eNgqushwa

Sicela umphathiswa wezolimo ahlabe amehlo kule Project yePineapples apha eNgqushwa (Pineco) noko kukhangeleka ngathi ngumlilo wamahlahla iyantsintsitheka ikhona ingxaki.

Ingaba umphathi akalazi iPayina kusini na? Okanye ukhelela emlonyeni kuye okungathi utya isiphingo? Abasebenzi nakhona sebephila ngokukhongozwa ngala maqumrhu kaRhulumenente EPWP.

Iphi eyabo imali kudala lalinywa nje iPayina phaya, sebedluliwe yile iqale izolo yaseBinqala.

Mtungwa khawufake amehlo phaya ukhona undonakele. Iyakuzimela nini le Project isakhongozwa nanamhlanje ngumntwana otheni lo ungade aqingqe, sisidodo kusini na okanye sisidalwa.

– Okhathazekileyo, eNgqushwa.