Ingxaki yinethiwekhi

Inkampani yakwaVodacom ixakene namasela athatha izixhobo zokuphucula iinkonzo zonxibelelwano noluntu leMpuma Koloni. Ingxelo ithi emva kokuba lenkampani ifake iijanareyitha zokuncedisa umbane ohambayo kwiipali zabo amasela ayazithatha.

Kwinyanga ephelileyo abakwaVodacom bagalele imali ekwizigidi ezihlanu zeerandi ngelizama ukulwa ingxaki yokulahleka kwebethri nokumnka kombane okubangela ukuduka kwenethiwekhi.

UZakhele Jiyane ongumlawuli wakwaVodacom eMpuma Koloni uthi balahlekelwa ngamandla ngenxa yolaphulo mthetho ezipalini zabo. “Ngamaziko akwikhulu elinamashumi amabini ngenyanga athi ahlaselwe kuthathwe izinto, silahlekelwa ziibhethri ezingamashumi amathandathu anesibini ngenyanga,” kutsho uJiyane.

Ukulahleka kwenethiwekhi ingakumbi kwiindawo zase zilalini yinto esele ifuna ukuqheleka ukusukela kunyaka ophelileyo. “Oku kubangela ukumnka kwenethiwekhi kubathengi bethu, ukumnka kwenethiwekhi kubeka esichengeni uluntu ngeendlela ezininzi,” kutsho uJiyane.

Amashishini, amaSebe kaRhulumente nentlalo ngokubanzi ichaphazeleka ngamandla ngenxa yokungabikho kwenethiwekhi. KwiMpuma Koloni ngokubanzi kukho iingxelo zokuba iibhethri kuquka neejanareyitha zithathwa ngabantu bamazwe angaphandle kwezindawo zinepali zakwa Vodacom.

“Ukubuyisela ezi zinto zithathwa zezi zaphula mthetho kusidla imali engaphezu kwezigidi ezihlanu zeerandi ngonyaka ngamnye,” ukhala ngelitshoyo uJiyane.

Kuthwa lamasela athatha zonke izixhobo ezibangela ukuba zisebenze ngendlela ipali zenethiwekhi. “Sisebenzisana neenkampani zokhuseleko ezikwinqanaba eliphezulu ngelizama ukuthintela ukuthathwa kwezi zixhobo, bakhona abantu abanjiweyo, kodwa sinqwenela ukuba babekwe amatyala afanelekileyo,” utsho uJiyane.

Uthi ukunikwa kwebheyile kwabo babanjwa bethatha ezi zixhobo kwenza ukuba ubenzima umsebenzi wabo wokulwa lengxaki. “Ngelizama ukulwa le ngxaki sibeke amagosa ezokhuseleko, sikwazama ukwakhela iibhethri zethu ngendlela ekhuselekileyo ukuze kungabilula ukuthathwa kwazo,” kucacisa uJiyane.

Le ngxelo ithi kutshanje kugwetywe amasela amabini iminyaka elishumi elinesibini emva kokuba ebanjwe kuhola wendlela uN3 kutshanje naseFreyistata ejolise eRhawutini.

“Oku kubonisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba sizimisele ukugqithisa umyalezo ongqingqwa kwizaphula mthetho,” utsho uJiyane.

Abahlali ababona ingxaki kufutshane neepali zakwaVodacom bangatsalela umnxeba kwinombolo engu 082 241 9952 okanye amapolisa ku10111.