Ingxaki yombane

Kule veki izayo uMphathiswa wezeMali, uTito Mboweni, kulindeleke awise intetho yakhe yohlahlo lwabiwomali ka2019.

Le ntetho ke singathi ilandelela intetho yobume boMzantsi Afrika kaMongameli Cyril Ramaphosa, kwaye yona ichaza ukuba yimalini eza kuya kwizithembiso ezenziwe nguRamaphosa. Sibhala nje, sihleli ebumnyameni.

Iikhompyutha zife pam, iiyure ezimbini ziyaphela kungekho mbane. Ukuba ungumhlali waseGcuwa okanye wasezilalini ayonto ingaqhelekanga le kodwa xa uhlala kwiidolophu ezifana noomaKapa, Monti, njalo njalo, ayiqhelekanga.

Ngoku umdla kule ntetho kaMboweni usuke wakuEskom; uEskom uza kunikwa malini ngurhulumente kulo nyaka? Umbane uyephi? Ingaba okaMboweni, kule veki izayo, uza kukwazi ukusicacisela ukuba baza kuyilungisa njani le ngxaki yombane kweli? Enye yezinto ezingacaciyo nokucaca kukuba sifikelele njani kwesi sigaba sokuba sithi ‘akukho mbane’?

Bambi bathi lurhwaphilizo-mali abanye bathi liyelenqe nje lokuqinisekisa ukuba uEskom uthengiselwa iinkampani zabucala, ayeke ukuba phantsi korhulumente.

Owayesakuba yingqonyela kwaEskom, uMatshela Koko, yena ume kwelokuba kukho unyawo lwemfene kuyo yonke le nto kwaye ingxaki ngamaxabiso egesi, idizili nezivumelwano zakudala (ezenziwa ngexesha localucalulo) ezityabula uEskom kanobom namhlanje.

UEskom akakwazi ukuyokuthenga igesi needizili kwezinye iindawo ezinamaxabiso aphantsi ngenxa yezi zivumelwano. Iimanyano zabasebenzi zona zime kwelokuba urhulumente uzama ukuthengisa uEskom.

Iinkampani zabucala ke zona zidume ngokucutha inani labasebenzi xa kunzima. Yiyo lo nto ezimanyano zingafuni uEskom athengiswe. UMphathiswa wamaShishini kaRhulumente, uPravin Gordhan, naye umelwe yimatha kwaye uthembisa ukuba baza kwenza uphando kwaye baqeshe neenjineli zabucala ukuba zincedise.

Uzibuze ke mlesi ukuba ezi njineli zipha ngaphakathi kwaEskom zona ziqeshelwe ntoni? Khona, kutheni ingqonyela entsha kaEskom (Phakamani Hadebe) ingengomntu ofundele ubunjineli? Inene, siyaya apho siya khona kweli.