Inja yamaPolisa uMufasa ibhubhe ngenxa yomhlaza

W/O Damian Theron ekunye nogxa wakhe uMufasa (9) uhlobo lwenja ezingelayo iRottweiler nebhubhe sisifo somhlaza: UMFANEKISO: SAPS

Ungcwatyiwe kule ntsasa yangoLwesibini uMufasa, engcwatyelwa eForest Hill, eGqeberha, engcwatywa ngoogxa bakhe esipoliseni.

Le nja ibineminyaka elithoba (9) izelwe, kwaye idalelwe ukuzingela. UMufasa ibiyinja yohlobo lweRottweiler, nabhubhe ngoMvulo kule veki kwisibhedlele sezilwanyana eWalmer, emva kokudlikidlwa sisifo somhlaza.

UMufasa uphumelele ngo-2016 uqeqesho lwakhe eRoodeplaat K9 Academy ekunye nogxa wakhe esipoliseni uSgt Thembile Gaba.

Kunyaka olandelayo u-2017 uSgt Gaba waye wabhubha ngoMatshi, emva kokuba ethe wadutyulwa. Ukanti uMufasa waba phantsi kweliso likaW/O Damain Theron emva kweso sehlo, nabhubhe esephantsi kweliso lakhe.

UMufasa ugqibelise ngoLwesine umhla wesibini (2) kule nyanga emsebenzini, ze wangeniswa esibhedlele apho abhubhele khona.

UColonel Priscilla Naidu uthi, uMufasa uyakukhunjulwa ngokukhalipha kwakhe, ubukroti bakhe, ngokukhangela umkhondo kwanokukhangela abenzi bobubi kwanokukhusela uluntu eGqeberha.

Ugxa wakhe ethetha kumngcwabo wakhe uW/O Damain uthe uMufasa ebengelolungu nje lesipolisa, ebesele efana nelungu losapho. Uthe uyakukhumbuleka xa bejikelelza izitalato zaseGeberha bekhusela uluntu nanjengoko ebephangela nasebusuku.

UMufasa uye wafunyaniswa enesisifo somhlaza ngenyanga kaJuni kulo nyaka kodwa waqhuba esebenza njengoko bekubonakala esesemandleni.

Uza kuhlala ekhunjulwa kwaye eyinkuthazo koogxa bakhe.