‘Injongo yeBlack Friday kukugulula ipokotho’

INJONGO yosuku lwezaphulelo iBlack Friday kukuloba abantu ukuba bathenge nezinto ebekufanele ukuba abazithenganga bekwenza oko ngokugulula iipokotho zabo.

Oku kudizwe nguThabo Mandila, umcebisi wezimali, ephawula ngeBlack Friday yangomso.

“Injongo yeBlack Friday kukugulula iipokotho zabantu. Oosomashishini bafuna ukuloba abathengi ukuba badyarhaze imali kwizinto ebe kungafanelanga ukuba bazithengile,” utshilo uMandila.

“Akukho nto ibaluleke ukogqitha ukucwangcisa imali, kuba ngeBlack Friday abantu baphela bethenga izinto ekungafanelanga ukuba bazithenge ngenxa yokuba zifikeleleka,” utsho uMandila.

UMandila uthi akukho nto yogqitha ukucwangcisa imali, uyazi into oyifunayo ngexesha elikholisa wena.

“Umntu kumele ukuba ucwangcisa imali, inyanga nenyanga. IBlack Friday ifika ibenegalelo kubantu abaphila ngapha kwemivuzo yabo. Into ebalulekileyo, kukuzilungiselela uhlahle imali yeBlack Friday ecaleni,

ungavele uyokuthenga de ugqithise kwimali obufanele uyicwangcisele iBlack Friday.”

“Akukho nto intsha ngezaphulelo,

iivenkile ezininzi zibanezaphulelo inyanga nenyanga,” utshilo uMandila esaleka ngokulumkisa abathengi ukuba balumkele ootsotsi.