Inkampani yaseChina ityale iibhiliyoni eMpuma Koloni

Umphathiswa uSakhumzi Somyo phambikokuthiwa thaca lolwabiwo mali ephondweni. umfanekiso: Michael Pinyana

UMphathiswa wophuhliso
loqoqosho nezokhenketho eMpuma Koloni uSakhumzi Somyo ulamkele inyathelo
lenkampani yaseChina ethe yatyala iR11 yeebhiliyoni (R11bn) kwiqumrhu
lezophuhliso laseCoega eBhayi.

 Le nkampani, iBeijing
Automobile International Corporation (BAIC) izakuqala umsebenzi wokwenza
izithuthi eCoega.

USomyo uthi elinyathelo
libonisa ukuba abatyali zimali balithembile iphondo laseMpuma Koloni.
“Olutyalo-mali luza kukhulisa uqoqosho laseMpuma Koloni kwaye ludale namathuba
engqesho,” utshilo uSomyo.

Konke oku kuza emva
kwendibano eyayiphakathi koMongameli Jacob Zuma ekunye neNkulumbuso yaseChina
uXi Jinping. Le ndibano yayibanjelwe eRhawutini kuDisemba wonyaka ophelileyo.