Inkampani ye-Inshorensi yohlwayiwe ngenxa yeenkonzo zokungakhathali

Inkampani yeInshorensi ebizwa ngokuthi Channel Life iye yohlwaywa kanobomi yi-Ombudsman nge-Inshorensi Yexesha Elide athi uJaji Ron McLaren kungenxa yokusebenza kwabo “ngobuxelegu” ekulawuleni izicelo.

I-Ombudsman ithi iofisi yayo ayifane “umlinganiselo ophantsi kangaka weenkonzo” ibe iya yayalela ukuba kuhlawulwe iindleko eziyi-R7500 kumfaki-sicelo ngenxa yokungaphathwa kakuhle nangenxa yoxinezelelo.

Umnikazi we-inshorensi wasweleka ngomhla ka-4 Novemba 2013 kwaza kwafakwa isicelo ngomhla ka-13 Disemba 2013.

Phakathi komhla ka-17 Disemba 2013 noka-24 Novemba 2015, i-Channel Life ngaphantsi kwezihlandlo ezintlanu yacela amagqwetha awayesaba amafa omfi ukuba bafake amaxwebhu ezicelo – nakuba la maxwebhu anikezelwa kule nkampani ye-inshorensi kumhla ka-24 Februwari 2014.

I-Channel Life yahlawula R2 384.21 ngeso sicelo ngomhla ka-12 Meyi 2016. Yahlawula imali eyayingekahlawulwa eyi-R21 789.14 ngomhla wesi-3 Juni 2016.

Le nkampani ye-inshorensi yathi akukho nzala iza kuhlawula njengokuba ukusatyelwa kwesicelwa kuye kwalibaziseka ngezicelo ezazifuneka nezafika emva kwexesha kumabi wamafa.

Umhlolokazi womfi uye wafaka isikhalazo. Kwaza emva kokungenelela kwe-ofisi ye-Ombudsman, i-Channel Life yavuma ukuhlawula inzala eyabalwa ukususela ngomhla ka-18 Juni 2014.

I-Channel Life yacelwa yi-ofisi ye-Ombudsman ukuba ikucingisise ukuhlawula umthoba-ntliziyo.

I-Channel Life yeza ne-R1 500 etafileyo neyakhatywa ngumkhalazi.

Lo mba washukuxwa kwitlanganiso yothethathethwano ne-ofisi ye-Ombudsman ngokusekelwe kwisibakala sokuba i-Channel Life yayisele iwafumene amaxwebhu esicelo ubuncinane ngomhla ka-17 Juni 2014 nokuba ukuqhubeka kucelwa amaxwebhu emva koko kwalibazisa intlawulo kwaza kwabangela ukuxakeka noxinezeleko kumfaki sicelo.

Kule ntlanganiso kwavunyelwana ukuba intlawulo ye-R7500 yokuxakeka nokuxinezeleka okuye kwafunyanwa ngumfakisicelo.

I-Channel Life yakuphikisa oku yaza yaphakamisa ukuba ngomhla ka-17 Juni 2014, inkampani ye-inshorensi yayicinga ukuba kusafuneka amaxwebhu.

Ithe isizathu sokuba le nkampani iqhubeke ifaka izicelo kungenxa yokuba umabi wamafa akazange aphendule izicelo zabo.

I-Channel Life yavuma ukuba yalibazisa ukuhlawulwa kodwa yoleka ngelithi “oku kwakungenxa yokulindela ukuqinisekiswa kwezixa “.

Iye yongezelela ngelithi isixa se-R7 500 njengomthoba-ntliziyo yayiqatha kakhulu kunamatyala adluleyo ibe ingacingisiswanga kakuhle. I-Channel Life ithe ngoxa ingenzanga ngokugqwesileyo kwesi sicelo, kwangaxeshanye, ayenzanga nto imbi.

I-Channel Life yabeka umthobantliziyo R2 500 neyakhatywa ngawo omane ngumfaki-sicelo.

Uphindwe washukuxwa lo mba kwintlanganiso yothethathethwano ngomhla ka-20 Januwari 2017 nekuye kwavunyelwana noko kuye kwagqitywa ngaphambili.

I-Channel Life iye yayalelwa yi-Ombudsman ukuhlawula lo mthobantliziyo oyi-R7 500. Inkampani ye-nshorensi ide yavuma.

——-

Ukuba nawe mfundi wephepha, uzibona unengxaki edibene ne-inshorensi yakho chwethechwetheza * -www.ombud.co.za kumnatha wonxibelelwano okanye utsalalele ku 0860 103 236