Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Molweni Tata, ndicela ukubuza xa ndisoloko ndiphupha utata ndihleli naye kodwa akathethi, lithetha ukuthini elo phupha?

Impendulo: Camagu mnt’omdala. Ukuphupha utata wakho engathethi kungenxa yokungaxoli kwindlela wena okanye inzala yakhe eyenza ngayo izinto.

Kuse nokwenzeka ukuba utata lo oko wathi walandulela eli, akuzange kubekho namnye umsebenzi eniwenzayo egameni lakhe, okanye mhlawumbi isihlandlo sokuqala somsebenzi lowo nasenza, ngoku nilibele ngokumele kulandele futhi. Ngoko ke utata lo kwiphupha lakho uzama ukutsala umdla wakho ngakwimfuno zakhe ukuze naye abe nakho ukukhululeka apho akhoyo.

Ukwenzela abangasekhoyo imisebenzi yabo kuluncedo kuthi ekubeni imimoya yabo ize ihlale phakathi kwekhaya, ikhusela abo basaphilayo kunye nako konke okungqonge ikhaya elo. Hlanganisa ke abantu abadala bekhaya nizokukhangela ukuba, ingaba yintoni le nisilela kuyo ngakutata lowo. Camagu!!

Iphupha: Molweni. Ndicela ukuhlalutyelwa iphupha xa uphupha usikha umbona.

Impendulo: Camagu mnt’omdala. Kaloku mnt’omdala, umbona lo sesinye sezihluma mhlabeni ezibalulekileyo kwaXhosa. Endulo phambili phaya kube kuphilwa ngawo, uyakukhumbula ukuba kwakumbona lowo sifumana iinkobe, umgubo, umngqusho nenkoduso yokudidiyela utywala.

KwaXhosa abantu ebebenikwa indima yokungqusha umbona ngoomama okanye amanina, yiyo le nto xa kuthe kwahamba umntu ongumama kuzakuthiwa uphiwa iinkobe kuba kaloku yinto oomama abanebango kuyo kakade.

Mandize kuwe ke mntomdala ndenjenje, wena uphupha usikha umbona kukuba kaloku kufanele ugaye umbona lowo ukuze kuzotyiwa ekhaya. Kukho isihlwele sakho esifuna ukuphiwa iinkobe njengoko ndicacisile apha ngentla. Indlela ke iyahluka ngokwamakhaya neziduko. Hlanganisa ke usapho nikhe niyowusabela lo mcimbi. Chosi!!

Iphupha: Ndiphuphe ingathi izokuba ngumtshato wam. Ingathi kugcwele ngabantu kuyaculwa, kodwa mna ndiye ndothuka ndisayokunxiba. Ndingekangeni kwigumbi elinelokhwe yam.

Impendulo: Ukuba ungumntu othandazayo ingathi ngowuqinisa ubulele kuThixo kunye namanyange akho. Isintu sithi ukuphupha umtshato omhlophe, oku kuthetha phakathi ekhayeni lakho kuzakuba nesehlo sokuhamba komntu ngokungalindelekanga.

Kodwa kwesi isihlandlo iphupha eli belingqale ngqo kuwe, lizama ukubonisa ukuba kukho meko ithile nenobungozi kuwe, nesenokukhokelela ekubeni ugaxeleke engozini enode ibe kanti ngelinye ixesha ibangela umenzakalo omkhulu kwelakho icala, de ngelinye ixesha kube nokufa phakathi.

Ndingatsho ke ngokungafihlisi ukuba ithongo eli likulumkisa ngemeko embi ephantse yakwehlela, khangela ke ukuba unyawo lwakho lunyathela ndawoni kwaye nabahlobo aboyamene nawe – ukunyaniseka kwabo kuwe kukangakanani. Zama ke ukuzikhwebula kwiindawo ezingahlambulukanga. Chosi!

Iphupha: Ngeny’ imini ndiphupha ingathi ndihamba nesinqanda-mathe sam, xa singena kowaso kukho inyoka enkulu efun’ukungena, ndithi kuye, babe, masingahambi ngenyawo kuba lenyoka izosilandela, masikhwele, kodwa isimanga, sithe xa sifika kwam ndafika ndavala yonk’indawo ndalibala ifesitile. Xa ndiyoyivala nantsi le nyoka, ndiyihlabe entloko indilume ize ife. Sibalekele ekhaya kum , apho ndifike kumama ndambalisela ba ndibulele inyoka. Kubekho ingoma ezayo nemvula kuthiwe nanga amagqirha esiza afuna mna nesinqanda-mathe sam kuba thina soyise umhlekazi ngoku kumele siyokusebenza. Ithetha ukuthini yonke le nto?

Impendulo: Mandiqale ndenjenje. Okokuqala umlingane lowo wakho kwakunye nawe, kukho apho nifana khona nobabini, nidibene ngengulo emhlophe. Kungenzeka ukuhlanganiswa kwenu nobabini kungenxa yokuba imimoya le yenu iyavisisana, kodwa ke le yinto eza kubuya iphuhle ekuhambeni kwethuba.

Iphupha eli lonke libonisa ukuthi kufuneka nithathe iintonga niyokuwusabela lo mba, kodwa ningayi nobabini, engulo ahlanganise abantu bakowabo niyokusabela le nyewe ukuba inobuzaza kangakanani kuni nobabini, kwaye ingaba yintoni ekufuneka yenziwe. Umsebenzi ke lo ngokwephupha kuthwa hambani niyokuwenza – kukwamkela ubizo olo. Kodwa ke, konke oko nokuva koosiyazi. Camagu!!!

-KHUMBULA ukuba unephupha orhalela ukuba lichazwe, thumela umyalezo ngombane ku: isibhalo@inl.co.za

okanye ngeposi ku45 Devereux Avenue, Vincent, East London, 5247 okanye ngefeksi

ku: 043 721 1564.

Ungasindwendwela kuFacebook (Ilisolezwe) okanye uTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo. UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook phantsi kwegama uMphilisi – The Healer