Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Camagu tata. Ndicela inkcazelo ngeli phupha; ndiphupha kuvela amakhwenkwe akwisixhenxe anxibe iinto ezimhlophe afake iintsimbi zawo aqabe mhlophe Athi camagu athunywe kum ngabantu bakulotata uba mandenze umqombothi nebhokhwe bandiyalele ukuba kuzakwenzeka njani bandixelele lo msebenzi kufuneka uphathwe ngabantu basemampondomiseni njengoba mna ndingumntwana wentombi yasemacirheni, batsho ke uba soze ndiphangele okanye nditshate okanye ndiqhubeke nezifundo de ndenze le nto. bayitshoyBathi ndingacingi ukuba ndizobalekela est johns ngoba ayizondinceda nganto. Lithetha ukuthini, ingaba bafuna ndithwase?

Impendulo: Camagu sisi. Iphupha lakho licacile kwaye ligqale nqo kuwe. Kwaye nomyalezo oqulethwe kulo awufihlwanga ucace gca. Wena omawukwenze kukusabela ubizo lwakho nanjengoko ilixa lifikile lokuba wenze njalo. Ndingathanda nokulumnkisa ngobungozi obunokwehla xa uthe iphupha eli awalinaka. Xa sele kufike umyalezo nje kumele usebenze ngawo ungawudeleli. Chosi!

Iphupha: Ndiphupha ndingena enkonzweni yam, kunxitywe kakuhle ngumntu wonke kunxityelwe inkonzo. Mna ndingene ndinxibe isikhindi ndigqume apha ngaphambili, abantu bendihleka ingakumbi abangoomama bendibuza ukuba kwenzeka ntoni kum. Camagu!

Impendulo: Inkonzo yindawo apho kuqokelelwa izimilo zabantu nalapho kukhuthazwa khona ubunyulu. Ngamanye amaxesha sinokucinga ukuba yindawo apho sinobalekela khona xa singafuni amasiko nezithethe zethu. Leyo

yimpazamo eyenziwa luninzi lwabantu abantsundu. Iphupha lakho libonisa ukuba kukho zinto zakowenu ozishiya ngasemva uxabise ezenkolo yasemzini. Kungoko abantu bakowenu befuna ubalungiselele phambi kokuba ubekanti uyazinikezela kwenye into. Iphupha libonisa ukuba ukutyeshela imiyalelo yabo kungakuphatha kakubi endleleni yakho. Chosi!

Iphupha:Ndiphuphe ngenye imini, ingathi mna nomzala wam silwa naba bafo babini ndingabaziyo. Lo bendisilwa naye, ndimxabele, ukuwa kwakhe ndimgximfe ngelitye entloko. Emva kwexeshana, ingathi ngoku uyarhubuluza, uyandilandela, ngathi uthi apha kum, manditsho into endiyifunayo azokwazi ukusebenza ndiyamlibazisa.

Impendulo: Iphupha eli lichaza ukuba kukho msebenzi othile ofuna ukuwa kwento ezitho zine namsebenzi lowo esele kulithuba elide ufanele ukuba uyenziwa phakathi kwekhaya lakho. Ngenxa yokuba umsebenzi lo kulithuba elide ungenziwa, ingqumbo ifukamile phezu kwekhaya lakho kangangoba izakuchaphazela abantu abaninzi ingakumbi abo bangawunanzanga umsebenzi lowo. Kwaye umsebenzi uhlanganisa bonke abantu bosapho nabo bakude nekhaya.

Iphupha: Ndicela ukubuza xa uphupha uTatomkhulu wakho ekunye noTatomkhulu wasebummelwaneni abaswelekayo behleli ndawonye, ubacheba iintloko bobabini, inokuba lithetha ukuthini elo thongo?

Impendulo: Kucacile ukuba ibingabahlobo esingathi xa sicacisa bebeqaban imiqolo. Xa kungoku unzakuzibuza ukuba inokuba bahlanganiswa yintoni apha ephupheni lakho. Kwamanye amazwe nakwezinye iintlanga isenzo sokucheba siye sibonakalise isiqalo esitsha okanye indlela yokuzikhucula.

Aba tata bobabini kukho nto ibahlanganisayo nangona nje kusenokwenzeka ukuthi ngexesha labo lokuphila bebengayazi lo nto. Ngoku bakunye. Umbuzo izakuba ngokwokuba bafuna ntoni?

Isizathu kukuba bamile abade basondele apho kulele kukho ooyise mkhulu kwelemimoya ngenxa yokuba khange benzelwe umsebenzi wokubahlanganisa nabo bemnka ntlandlolo. Wena ke ngoku batyumbe wena ukuba uxelele abo basaphilayo ukuba bafuna ukunakekelwa okanye mandithi bafuna ukukhatshwa. Camagu!

.KHUMBULA ukuba unephupha orhalela ukuba lichazwe, thumela umyalezo ngombane ku: isibhalo@inl.co.za okanye ngeposi ku45 Devereux Avenue, Vincent, East London, 5247 okanye ngefeksi ku: 043 721 1564. Ungasindwendwela kuFacebook (Ilisolezwe) okanye uTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo. UMphilisi iyafumaneka nakuFacebook phantsi kwegama uMphilisi – The Healer