Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: NdinguNtombifuthi waseMbizana. Tata ndinomama wam owasweleka ngo2013 ndimphupha endibetha zonke iintsuku. Kuthetha ukuthini oko?

IMPENDULO: Oko kuchaza nje mhlophe ukuba akonelisekanga yindlela oqhuba ngayo wena. Zama ke ukukhangela ukuba uphazama phi na.

IPHUPHA: Camagu bawo, ndiphuphe kule veki iphelileyo ndibetha inyoka xa ndiyibetha itshona emhlabeni iyophuma kwelinye icala de ndothuka ndingakhange ndiyibulale. Elinye, bendisiya esingcwabeni ndibone ibhatyi yam ikrazuke emkhonweni ndiyinike umama ayithunge kodwa umama wasweleka ngo2006.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba usemadabini kwaye ukufa kusembizeni. IsiXhosa ke asitolikwa.

IPHUPHA: Molweni tata. Mna ndinengxaki yokuphupha ndilele nendoda okanye ndiphuphe umntu ongumama eze kodwa ajike abe nomphambili womntu ongutata. Msinya nje ndova sele egqibile.

IMPENDULO: Ukwenkulu wena ingxaki kumele ufune unyango lwesiNtu ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Xa uphupha indoda inqike ifriji ithululela ukudla kuyo, lithetha ukuthini elophupha?

IMPENDULO: Ukuba yindoda yakho leyo suka apho, ayingomntu lowo akukho nto uzakuyizuza ebhadlileyo kuye ngaphandle nje kokutsala nzima.

IPHUPHA: Camagu xa uphupha imbotyi eyomileyo nemali engamaphepha uphinde uphuphe kuzalwa inkonyana elimhlophe kuphinde kuvele amanzi amdaka? Lithetha ukuthini! Camagu!

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba ekhayeni lakho kukho ungquzulwano lwezinyanya. Oku kungabangelwa yindlela enenza ngayo izinto, imicimbi yenu aniyihleli ngendlela efanelekileyo. Lungisa le meko ke ukubaleka ingqumbo enokuthi ivele.

IPHUPHA: Camagu tata ndinephupha endiliphuphileyo ndisesibhedlele ngelo xesha, ndiye ngenxa yokuxhuzula. Ndiphupha ngathi ndihleli nabazali bam ekhaya kunye namantombazana amabini awanxibanga la mantombazana. Enye kula mantombazana yeyaselalini yam ndandihambisana nayo sisakhula, ngoku ndikhonza nayo qha andisayi eCaweni ngenxa yokuhlala ndilaliswe esibhedlele, ndiphupha sisekhaya sisitya iinkobe zombona omtsha kunye nala mantombazana. Kuyanetha phandle, umlambo ugcwele qhu, oko ndawaphupha ke wona amanzi amdaka kunye nemvula. Ingaba lithetha ukuthini eli phupha?

IMPENDULO: Kukho umyalezo oziswa malunga nemeko yekhaya lakho elifuna ukuvuselelwa kuba kuyacaca ukuba ezinye zezihlwele zakowenu zingaphandle ikwayilemeko ezisa impilo enkenenkene kuwe zama ke ukuba uye emaxhantini akowenu uyokungxengxeza ngenxa yeziphoso zenu nilikhaya kuba nguwe ekumele wenze lo nto nanjengoko wohlukile kubanye bosapho olo.

IPHUPHA: Camagu tata, ndicela ubuza ndinephupha elihlelinje liyandivelela, ndiphupha ndikumlambo omkhulu ngathi ndiyatshona kuwo ndiphinde ndizibone ndiphuma amanzi ngeendlebe zombini, awapheli la manzi, ukuvuka kwam kusasa iindlebe zam zivalekile ide iqine imini kodwa ziphinde ziziyekele.

IMPENDULO: Hlanganisa abantu bekhaya nikhe noyowusabela kabanzi lo mba. Ngamanye amaxesha iphupha elikumila kunje sukuba libonisa ukuba wena unobizo lobugqirha kodwa kufuneka oko kungqinwe koko nikuvumiseleyo kuSiyazi.

IPHUPHA: Molo tata, ndiphupha ndikrumza amazinyo ngathi ayagubeka phakathi emlonyeni, ayaphuma onke. Ithetha ukuthini lo nto? Ndiphinde ndiphuphe imali emenyezelayo, lithetha ukuthini elo phupha?

IMPENDULO: Uzakuphalala ukuba awude usabele kwelokhwelo lihlatywa zizinyanya zakho, iphupha elinje livela emveni kwamanye aliqela achaza ubume bakho ngokomoya okanye inkolo.

IPHUPHA: Ndiphupha ndihamba ngathi ndiya kwenye ilali, xa ndiwela umfula othile ndibone ibhekile ezimbini zixhonywe emthini zibonakala zixhape ugwebu lotywala kukho namathumbu ngathi ngawebhokhwe okanye awegusha. Elesibini, ndiphupha ndingena endlini enkulu ekhaya xa ndingena kukho oomama ababini ngasekhohlo utata omnye nomama omnye ekunene ndibuzwe ngomnye wabo athi “iphi lanekleyisi bendikunike yona?” Ndibuze eyiphpi athi omnye umama “le inje ngale yam” atsho endibonisa. Xa ndimjonga yintsimbi emhlophe le.

IMPENDULO: Uyagula wena. Vuma ukufa, uthwase ube ligqirha.

IPHUPHA: Molo tata. Ndicela undilawulele eli phupha. Ndiphupha ndileli nowayengumyeni wam, sohlukana kodwa. Ndithe ndisalele ndavula amehlo apha ephupheni, ndabona kukhona into eshukuma ngaphaya kwesihlangu esithe geqe nje phantsi. Ndithi xa ndijongisisa yaya ivela le nto iqabela phezu kwesihlangu. Iye yanga yiwulu engqindilili, emdaka (brown) nephotheneyo. Xa ndibona, kanti sisigcawukazi esikhulu esinemilenze emininzi ephotheneyo. Siye sanyuka ngebhedi le sileli kuyo ndizame ukuvusa umyeni lo suka wavuka xa esibona esisigcawu wabhekela kum. Sithe sisenyuka ngomqolo lo, xa siza kufika entanyeni ngemva ndeva ndivuswa ngulo bhuti endithandana naye. Ukusukela apho kukho usisi olapha emsebenzini ovele wenza iiDreadlocks zakhe, isitayile esifana nesasigcawu. Ndibhidekile kengoku.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba ingqondo yakho ikwimeko yongquzulwano, kwaye oku kubangelwa ziziganeko ezehlileyo kuquka ukuhlokuna kwakho nomyeni. Iphupha ke liyakubonisa ukuba imeko yakohlukana kwenu yayinonyawo lwemfene okanye mandithi kube kukho isandla esise sinye ingekukho ukungavisisani ngezenu. Zama ke ukulungisa izinto zakho okanye nale indoda unayo nizakohlukana.

IPHUPHA: Molweni bawo, ndinephupha apha elindizingayo elokuba kuqala laqala ngathi ndityela utata kumama, ngoku linento yokuba xa ndiphupha ndilele nomntu asuke ajike abengumama wam, ndicela ingcaciso Mphilisi! Elinye, ndiphupha ndilele nodade wethu.

IMPENDULO: Imeko yakho ifuna ukuyovunyiselwa kuba ingemibulo yekhaya neziphoso ezininzi.

IPHUPHA: Molweni, bendicela ubuza xa umane uphupha abelungu ophangela nabo ingabe lithethu ukuthini? Camagu..xa uphupha udada amanzi emdaka ngaba kutheth’ ukuthini?

IMPENDULO: Ubaphupha benzeni abalungu. Khumbula asinguye wonke umlungu ovelayo ephupheni oyinto emdaka. Elamanzi amdaka lingawe nekufuneka ukulunguse ngesiqu sakho.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538