Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Molweni. Ngiphuphe umntwana obukeka njengesilwane esekamereni yam, emosha, ndimane ndimnqanda, ndampha igama ndathi nguDada, ndakhumbula ukuba haybo andinamntwana mna, andimazi lo kuba ngowaphi. Ngaphuma ngayobiza umama ukuba azojonga , sithe sifika kuye wajika wangumntu ongutata endingamaziyo. Ndicela ukwazi ukuba isho ukuthini le.

IMPENDULO: Usengxakini imeko yakho ifuna ingqwalasela emandla khawuzame udibane nonyango lwesintu.

IPHUPHA: Molweni ndingumhlali eMbizana, ndiphupha kukho umama esingene sobabini ekomini, ume ze uyahlamba kule kom, mna ndihleli phantsi kula manzi avasa ngawo.

IMPENDULO: Yhooo! Konakele ukuhlala. Funa uncedo ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Camagu! Apha ndinamaphupha andixakayo, ndiphupha ndisendleleni eya esikolweni apho ndikhoyo ngoku, kuthi apha endleleni njengoba ndikuloo moto ndizibone ndisingathe ibhokhwe emhlophe, ndiyigcinise kumzi othile kuba ndisiza apha esikolweni, xa ndibuya ndiyoyithatha ndakhonkothwa zizinja kodwa kuthe xa ndikufuphi kulo mzi zandiyeka. Elinye, ndiphupha sikumcimbi wekhaya kumzi endingawaziyo, athi utata ondizalayo mandixhome ingubo ezi zimhlophe ebuhlanti zibethwe ngumoya, xa kufika ithuba loba ndiyozothula ndifika zimanzi, isimanga akuzange kunethe. Ndiphupha ndihamba eludakeni, kuthe ndisahamba apha sashiyekela isihlangu sam. Ndiphupha ndisombela emlanjeni kuthe kusenjalo ndeva lizwi elithi awukagqibi usezobuya kubekathathu. Nokuphupha nditshona emlanjeni omkhulu.

IMPENDULO: Amaphupha wakho abonisa iingxubakaxaka ngamasiko akho nezinto ekuninzi ekumele zenziwe, kuyacaca kwanjalo ukuba wena ungumntu omhlophe. Kwaye iphupha lakho lokugqibela likwanika iinkcukacha ngekumele ukwenze kodwa ke kuzokufuneka ufune igqirha elinamava kwimicimbi enjalo.

IPHUPHA: Molo tata. Amaphupha am ndiyawashiya ebhedini, ndingenza njani ukulungisa le ngxaki. Ngamanye amaxesha ndikhumbule indawo encinci, kodwa wona ixesha elininzi andivuki nawo. Ngenye imini umntwana wam waphupha amazinyo akhe onke esiwa, ingaba ithini loo nto.

IMPENDULO: Ukuwa kwamazinyo ephupheni oko kuchaza intwaso ukanti xa amaphupha uwashiya kuninzi ekubangelwa koko kodwa kufuneka usabele kuSiyazi intsusa nonobangela.

IPHUPHA: Ndiphupha iinkuku ezinamantshontsho amaninzi kunye nemali engamaphepha eninzi. Ingaba kuthetha ukuthini na oko?

IMPENDULO: Ubutyebi busendleleni ezayo. Impumelelo, ingqesho isikhundla esiphezulu zezinye zezinto ezizayo kuwe.

IPHUPHA: Bhotani! Ndiphupha ndikulomama kuphithizelwa ekhona umama nomama wakhe abangasekho, kubekho lo tata uhleli ecaleni kwendlu uthi asondibona afune imali yakhe ndibe ndingamazi. Ndichole uswazi nentsimbi ndithi ndizombetha ke mna andazi mali yakhe.

IMPENDULO: Ngumsebenzi lowo. Kufuneka wenze umsebenzi wesintu ukukhumbula abo bavelileyo ephupheni.

IPHUPHA: Ndiphupha umama wam owaswelekayo ingathi kuthwa uswelekile. Kufike omnye umfundisi oyitshomi yam athi ndicinga ukuba umngcwabe umama wakho ngoMgqibelo wenze nje isandwiches neti kwaye ukhona omnye umfundisi ozalana nawe othi uza kubakhona nonkosikazi wakhe, kodwa bayagqitha bayaleqa. Ndothuka xa ndisaxoxa nodade wethu ngalo mcimbi kukho omnye ongahambisaniyo nale ndaba yeti nesandwiches, esithi masipheke kodwa mna nodade wethu sithetha into enye. Ndithi kuye kaloku umama wam ngokuya wayesweleke kuqala senza umngcwabo onguwo ngoku asinazipolicy ukwenza loo nto kuba zabhatala ngokuya wayesweleke kuqala.

IMPENDULO: Ingxaki yabantu abaninzi kukuziphosa kwelokulibala izalamane zabo ezithe zalandulela eli. Ngokwesintu umntu akafi koko ubuya abe sisinyanya esijongene nekhaya elo labaphilayo. Inkolelo ke isekubeni imimoya leyo yabo iye ibe luncedo kuthi ukusikhusela kwimimoya engendawo. Ngoko ke hlanganani nilikhaya nenze ekufanelekileyo ukukhumbula abo benu bangasekhoyo iya kuba lulutho ukubuza kubantu abadala bekhaya ngokumele kwenzeke.

IPHUPHA: Ndingathanda nam ukuva impendulo yephupha andihluphayo, ndithanda ukuphupha intsimbi ezibomvu nezimhlophe ndizinxibile kwaye phambi kokuba ndiphuphe ezi ntsimbi zibelayo bendithanda ukuphupha ndixhaxhwa ndingayihoyanga kodwa ngoku ndihlutshwa zintsimbi njemba nje ndingazihoyanga oko kengoku ndiphupha ndityiwa zizinja okanye iphupha lam libenezinja, andiyazi ndingathini.

IMPENDULO: Kaloku awungeze waphupha into engafunekiyo kuwe ingakumbi xa ude ube kanti uzinxibile iintsimbi ezo, kuba kaloku lowo ngumfuziselo wokuba wena unobizo lobugqirha. Izinja ezo zizinyanya zakho ezingaxolanga yindlela owenza ngayo izinto. Khumbula ukuba ubizo olu lukwaluncedo kuwe ukukhusela kwiimeko ezinzima zobomi oza kuhlangana nazo, ngoko ke eyam ingcebiso isekubeni uzame ukuwusabela lo mba kwabanolwazi oluthe vetshe.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza tata xa uphupha uphiwa imali esilivere ngumntu ongamaziyo ongusisi.

IMPENDULO: Iphupha elinjalo sukube ichaza imeko yokufa phakathi kwekhaya okanye izalamane. Xa ide ibe kanti imali leyo inikwa wena esandleni lowo uza kutshaba ngumntu osondeleyo kuwe kakhulu.

IPHUPHA: Molo tata, xa phupha ungenwe yinyoka ngaphakathi ebeleni ngathi livulekile ingene livaleke.

IMPENDULO: Funa uncedo ngokukhawuleza kuba leyo yimeko engentlanga ncam ingakumbi kumntu wasetyhini kuba inganomthelela ombi nonokuchaphazela inzala yakho.

IPHUPHA: Ndiphupha ndingathi ndingena emlanjeni omkhulu ngaphantsi kukho indlela ephakathi kwengca ngathi ndihamba kuyo.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba kukho umsebenzi ofunekayo kuwe nohlanganisa umlambo. Lo msebenzi usenokuba yimfukamo okanye nawuphi umsebenzi wesintu onomlambo phakathi. Ukuze ufumanise ukumila komsebenzi lowo kumele ukhe uthabathe iintonga uyokuwusabela kabanzi lo mba.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538