Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Sanibona, ngicela ningisize nako ngixakwa liphupho, igama lami wuButho isibongo ngowakwaNdlovu, kuza kusa kunamhlanje ngiphuphe sinquma imbuzi emhlophe, ngicela inkcazelo yale liphupho, sengudidwa yikuthi kuthe kushaya u9 ngaphathwa yisibhoko kuze kube manje sisangiphethe, ngingajabula ukuluthola usizo layincazelo ngiyabonga.

IMPENDULO: Leyo mbuzi ivela kwiphupho lakho yekufanele ukuthi uyihlabelele amadlozi akho khona ukuze kuzolunga izinkinga zakho, uma ungakwenzi lokhu kuzokufaka ezinkingeni eziningi ezihamba nokugula.

IPHUPHA: NdinguMagaba eLibode, ndicela undisombululele eli phupha, ndiphuphe ndihamba indlela ende, ndithe apha ebudeni bayo ndabona kunevali ebonakalisa kunenye indlela elapha ngaphezulu, ndenyuka, xa ndiqabela ndizowela ngaphayana ndeva ilizwi lomntu ongutata ‘yehla yehla, suka apha’ ndaphindela kula ndlela, ndithe xa ndiphambili, le ndlela ingathi ngoku iyipaseji enkulu, xa ndijonga phambili kuyakhanya, ndibone amahashe amaninzi, ndithi mandiwaphephe la mahashe kuba azondinyathela incinci le ndawo sihamba kuyo, ndingene ecaleni kwindledlana elapha ecaleni kwalapha kule paseji, andibone la mahashe andileqe, xa ndifika ezantsi ndijike ndiphinde phezulu kuba ndiyabona iyadibana le ndlela azondifumana, ndijike ndinyuke, xa ndifika phezulu ndibone izindlu, ngoku ndizibone ndikuTsolo kwaMem Spoldingi ndiphambi kwendlu, ndiphambi ko 6 kona wakhona ndicula iculo elithi ndibhale nam ndincediswa ngabantwana abaninzi ndiduda ndiphakamisele phezulu izandla zam ndothuka! Ndicela undisombulele Tata.

IMPENDULO: Kukho isigqibo esithile okanye inyathelo oza kulithatha elingazixolisanga izinyanya zakho. Zama ke ukulungisa lo nto.

IPHUPHA: Molo Tata ndiseCumakala, ndiphupha iinyoka ezimbini zilele ezibukweni apho siwela khona, ngathi xa ndizakuwela indibone enye ibaleke, enye isale ndiyigibisele ngeenjongo zokuba ihambe, isuke iphakamise intloko iphinde ilale, ndijike ndethuke apo, Ndicela undicacisele enkosi!

IMPENDULO: Asizonyoka ezize kakubi ezo koko izihlwele zakho ezifuna ukuhoywa nguwe.

IPHUPHA: Ndicela ukucaciselwa ngephupha endiliphuphileyo. Ndiphuphe ingathi ndinamawele asemancinci. Andiyazi ba ngamakhwenkwe okanye ngamantombi na akhange icace. Kwakweli phupha linye ndiphupha ingathi ndingumfundi ndilungiselela ukuya esikolweni, ndijonge phantsi kwebhedi ndibone ndineeteki ezininzi, kodwa ndasoloko ndinxibe le inye, ezinye zisilivere ziyashayina, zintle, ndiphela ndisiya kwicompetition kodwa ingathi yeyaseTVini. Ndibuzwe imibuzo ngesi-Arabic lelinye islamsikazi nam ndiphendule ngaso. Ndiyiphendule yonke imibuzo yakhe kakuhle, andiyazi noba ndiphele ndiyiwina na.

IMPENDULO: Kukhona into entle ezayo kuwe ntonje kukho izinto zekhaya ezikubambayo, khawukhe uthethe emaxhantini akowenu ucele ukuba bakuvezele ukuba kufuneka uthini na.

IPHUPHA: Molweni, ndiphupha ndileqwa nguxam.

IMPENDULO: Lungisa izinto zakowenu kuba uxam lowo zizihlwele!

IPHUPHA: Bendicela ukubuza xa uphupha utshata okanye uphuphe kunesifihlo somntu omaziyo.

IMPENDULO: Kukufa oko.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza xa uphupha uphiwa imali eyisilivere ngutatomncinci wakho kuthetha ukuthini?

IMPENDULO: Kukufa oko okuzayo.

IPHUPHA: Camagu tata. Ndivuka nephupha, ndiphupha ndiseyadini yesikolo apho ndiphangela khona kwindawo elibala elikhoyo kukho ngoku idamakazi elikhulu, ingathi ndiya kuhlamba izandla kweli dama, ngesiquphe ndisahlamba njalo kwathi vumbululu emanzini isilwanyana esingwevu esimile okomntu nentshontsho laso elineempondo, ndibalekile apho ndaya kwabanye ootitshala uthe ophendulayo kudala ndisithi eli dama malichithwe kuba kukho umfundi otshone phaya. Siye sahamba ke nabanye bootitshala sisiya ngakweli dama kodwa ngoku sihamba kwindawo eyintsimi enombona omde oshinyeneyo, ochumileyo. Ndothuke apho ke.

IMPENDULO: Wena ungumntu omhlophe. Zama ke ukuyilungisa lo nto ngokohlobo lakowenu ukuze uzokwazi ukufumanisa ukuba kumele wenzeni na ukulandelela eso siphiwo sakho.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za