Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Camagu makhosi! Ndiphuphe utat’omntwana wam, ingathi sihleli kunye, kodwa kudala sohlukana kwaye asisathethisani. Inokuba yintoni leyo?

IMPENDULO: Lungisani indaba yenu ingakumbi xa kukho umntwana phakathi, oko akutsho ukubuyelana, koko imvisiswano khona ukuze nomntwana azokwenzelwa iimfanelo zakhe ngendlela.

IPHUPHA: Molo tata, bendicela undincede ngephupha. Ndiphuphe ndixelelwa ngumzala wam ukuba kudala ndifowunelwa ngumama, nyani aphinde afowune, engqondweni yam ndiyamazi akekho. Abuze impilo, ndivuya kuba ndisiva ilizwi lakhe, ndikhawuleze ndimbuze ukuba uphi, engekathethi yabe kukothuka kwam. Ndicela ukubuza lithini?

IMPENDULO: Ukuba umama wakho akasekho, le yindlela yokutsala umdla wakho kwizinto afuna ukuzenzelwa nekuzimfanelo zakhe. Ukanti ukuba usaphila, khawukhe uhlale phantsi naye ukuze akuqhaqhele lo nto iyimfihlelo kuye.

IPHUPHA: Mhlantla, ndandihlutshwa liphupha apha likaloliwe kunyaka ophelileyo. Qho ndiphupha itrain okanye ndiyikhwele. Ngenye imini ndaphupha abakhwetha besethontweni. Khawundicede Ncibane.

IMPENDULO: Iphupha ke eli asiphupha lihle ncam, kodwa ke ngokohlobo elime ngalo akukho mhlalutyi unako ukufumana isizekabani ngaphandle kokuba ukhe uyowusabela lo mba kooSiyazi.

IPHUPHA: Molo mntanomhle, khawukhe undiphe apha, xa uphupha amakhowa phaya endle amaninzi, sobe lintsingiseloni?

IMPENDULO: Oku kuchaza intlupheko ezayo kuwe nosapho lwakho.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza tata, xa umntu endithandana naye ephupha ngathi kufika umntu kuye emxelela ngam ukuba uyayazi na ukuba ndiswelekile, ngathi ke ngoku yena uyalila, athi kwayena inokuba ndibulewe yile ngxaki isentliziyweni yam, kudala ndithetha ngayo.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba zikhona iingxaki phakathi kwenu nobabini kwakunye namabholo afuna ukuqhaqhwa. Kuxhomekeke kuni ukuba nifuna ukuwusombulula njani lo mba kuba unganohlukanisa ekugqibeleni.

IPHUPHA: Camagu, ndinephupha endiloyikayo, ndiphupha utata wam ongasekhoyo esithi mandimvasele iimpahla zakhe zokuphangela, xa ndiyozithatha ndifune ukuhlatywa yinkomo. Ingaba kwenzeka ntoni?

IMPENDULO: Lungiselela utata wakho amalungelo akhe ngokwesiko lakowenu kungekonakali.

IPHUPHA: Bendicela ukuqonda oku, udade wethu uphuphe inyama eninzi eza ngetrakhi, isiziswa kum, nempahla ezininzi evenkileni, abantu bayazithathela. Nam ke ndiphuphe ingathi ndilinganisa iimpahla kukho iseyile. Ingaba lithetha ntoni?

IMPENDULO: Kukufa oko kuwe, ekhayeni okanye umntu omaziyo.

IPHUPHA: Ndiphuphe ndihamba ze njengoko ndazalwa phakathi kwabantu, elinye, ndiphuphe ndisemanzini amdaka ndingakwazi ukuphuma, elinye, kunentombazana endandithandana nayo, qho xa sihlangana sobabini ndivele ndiphuphe ndidliwa zizinja, ndade ndohlukana nayo, ndicela khe undicacisele ngala maphupha mntakwethu, ayandibhida.

IMPENDULO: Yingxaki ngobuwena nemvelaphi elukubangayo. 2) Ziingxaki ezikwambetheyo ezo ezenziwa ngabom. 3) Uyasuswa kulo ntombazana suka kuyo.

IPHUPHA: Xa uphupha usilwa, uxabela abantu ngezembe, use ubabulale kodwa aba bantu uyabazi ngabelali, andizalani nabo ngabezinye iziduko.

IMPENDULO: Zilungise wena, kuba kuyacaca ukuba ikho le nto uyigcine entliziyweni yakho, ingahlambulukanga.

IPHUPHA: Tata, ndicela undixelele eli phupha, ndiphupha ndiphunyelwa ngamazinyo, elinye ndiphupha ndisemlanjeni onamanzi amdaka, omnye kwaba ndihamba nabo uyatshona kula manzi, ndiliphuphe kwade kwakabini ke eli.

IMPENDULO: Hamba uyokuvuma ukufa wena. Hlangana nabantu bakowenu nibonisane ngalo mba.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za