Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Camagu Tata, ndisoloko ndimane ndiphupha ndifikelwa ngabantu abathi bangaMaCirha, babe benxibe izivatho eziluhlaza neeshift ezimhlophe neeqhiya ezimhlophe koomama besithi bangaMaCirha, umama wam nguMamCirha akasekho, ndicela isisombululo.

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba amaCirha la adlala indima enkulu kuwe kwaye zizihlwele ekufuneka uzinike ingqwalasela. Wena ke ubufikelwe ngawo kuzomele uwamkele ngotywala besintu, wenze isichenene emveni koko bazobuya bavele kuwe ngeyona njongo yokundwendwela kwabo.

IPHUPHA: Camagu, ngenye imini ndilele ekhaya, ezilalini zam. Mna ke ndendile ndihlala emzini wam, ngale mini ndaphupha ndibona ikati ingena ngekroba emnyango, ndaza ndachola uswazana ndizama ukuyikhupha ngela kroba ibingene ngalo, yasuka yajikeleza indlu ingafuni kuphuma, yathi isuka yavele yanenkani yandigragramela ifuna ukunditsibela, igrey ngombala, ndesuka ndavuswa ngumama esithi ndiyakhala.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba apho ekhayeni lakho kuneminye imimoya engahlangenanga nani nekufuneka ikhucululwe. Zamani ke ukuya emntwini onokubaluncedo.

IPHUPHA: Camagu tata, ndinephupha elindihluphayo, ndiphupha oko umfula obaleka amanzi okanye ndibone ulwandle, okanye ndithi xa ndigqibowela umfula lowo ndibe ndibona abantu abanxibe impahla entsha bonke, kuze kubekhona ilizwi elithi ‘hamba, eyakho impahla ayikho apha, ikulo mzi ungasentla’ Ndihambe nam ndiye kulo mzi, kodwa ndothuke ndingekafiki, ey! tata ndiyawoyika amaphupha am, kube kodwa ndibone ndizamisa isidudu sotywala, ndibe ndisiva kukho isigubu esikhalayo, kubekho umntu othi yiya kula ndlu uyabizwa, xa ndifika kuyaxhetswa ngabantu abaqabe imbola ebomvu babhinqe amalaphu, intsimbi abayifakileyo ibomvu nemhlophe. Ndicela torho tata undichazele inoba kwenzeka ntoni?

IMPENDULO: Uyathwasa wena. Oko kukuthi wena unobizo lobugqirha kwaye iphupha eli livelisa mhlophe ukuba uncedo lwakho lakuvela kweliphi icala. Zama ke ukuya kuwusabela lo mba.

IPHUPHA: Tata ndinephupho apha endiliphuphileyo. Umazala wam owaswelekayo ngoku uvela kum enxibe iimpahla zamagqirha endibulisa. Ingaba eli phupho lichaza ntoni?

IMPENDULO: Eli asiphupha lingqale ngqo kuwe, koko kubantu basemzini wakho. Kuyabonakala ukuba emzini wakho kukho mntu uthile owabe eligqirha nongasekhoyo xa kungoku, lo mntu isenongabi nguye umazala koko nomnye nje wosapho olo. Lo mntu esakube engasekho zange wenziwe umsebenzi wegqirha elingasekhoyo nobizwa ngokuba kukuchithwa kweentsimbi. Ngoku ke iphupha eli lisisikhumbuzo kubantu bekhaya elo.

IPHUPHA: Camagu! Ndiphupha umfana ebendithandana naye osweleke ngoJuni, ndiphupha ndisiya endlwini yakhe avule emnyango, sangane siyokungqengqa ebhedini, ingathi ufune senze isondo, andiyazi noba kusuke kwathini ingathi akhuphe imela, afune undihlaba, ndimcenge ayeke, ingathi ndithi zange undithande kwasekuqaleni. Ingathi ndilele apha kwakhe phantsi hayi ebhedini, futhi ingathi akekho kodwa ethubeni ndothuka futhi ekhuphe le mela ekwafuna undihlaba. Ndicela uncedo ngeli phupha ndiseKapa.

IMPENDULO: Ndiyasola ukuba indlela amke ngayo umfana lowo ayintlanga konke-konke. Iphupha elo lizama ukutyhila loo meko. Inye ke indlela yokufumana isizekabani kukuba nikhe nithabathe iintonga niyokuwusabela lo mba khona ukuze kunqandwe eso sihelegu singabi sehla kwakhona.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza xa uphupha ukhulelwe, okanye usele uzibona sele unalo olu sana, uluncancisa, kuxa kutheni?

IMPENDULO: La ngamaphupha amabini athetha izinto ezahlukeneyo. Ukukhulelwa zimpawu zokuphumelela kwiinzame zakho, ze ukuncancisa usana kuchaze ukubakhona kwemimoya emdaka kuwe.

IPHUPHA: Ndiphupha engathi kuhlatshiwe ekhaya, inyama isivuthiwe. Umalume wayesecela ukuthi kuphakelwe ibandla. Ngoba inyama yenhloko isivuthiwe nayo. Kodwa mina angiyidlanga ngoba kade nginezinhlungu kwaqhamuka umalumekazi ephethe amaphilisi namanzi ngenkomishi. Wanginika ngawaphuza.

Ngicela inkcazelo yaleli phupho.

IMPENDULO: Iphupha lakho lichaza ngomsebenzi ekufuneka wenziwe ekhayeni futhi uhlanganisa abantu bakulomama wakho nakulotata wakho.