Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Ndicela ukucaciselwa ngeli phupha, ndisoloko ndiphupha isisifihlo sikatata wam osweleke kunyaka ophelileyo.

IMPENDULO: Camagu! Into endingathanda ukuyibeka kukuba singabantu abamnombo wabo usemasikweni nezithethe nokuba kunzima ukuyamkela loo meko kuninzi lwethu. Ikhaya okanye isiduko ngasinye sibanamasiko esiwenzayo ukuzilela umntu lowo ungasekhoyo. Ezi zinto bezisenziwa ngookhokho bethu kwaye ibikwayindlela yokuhlanganisa abo balanduleleyo eli kunye nabo sele bengaphambili. Xa ke okufanele kwenziwe kungenziwanga okanye kwenziwe ngendlela kuzomane kuvela amaphupha akumila kunje. Yenzani ke nilikhaya oko kufanelekileyo.

IPHUPHA: Ndiphupha ndingena kulo tshomi yam engasekhoyo, ndifike kutshayela usisi ongasekhoyo waphaya notata wakhe, utata usaphila yena, ndithathe iikomotyi ezimbini ndibaleke nazo zi-empty, ingati abandibonanga, ngoku ndiphuma nazo ndothuka, ndavuka, lithetha ntoni?

IMPENDULO: Kuza kufuneka ukhe ubacebise phaya kulo mhlobo ukuba bakhe bazame ukukhumbula umntwana wabo lowo ungasekhoyo ngokwesithethe sabo.

IPHUPHA: Camagu tata! Ndiphupha ndihamba emanzini amhlophe qhwa, ingathi xa ndiwelayo kuvele umntu onxibe isambatho esimhlophe andibambe ndiwelele ngaphesheya, ingathi kuthiwa mandiyokuthatha inkomo. Xa ndifika kulo mzi ndidibane nomntu ongumama andinike ityuwa ayigalele esandleni, ndihambe ndidibane namagqirha ndifike ndixhentse apho. ELINYE iphupha, ndiphupha ndiye komnye umzi wendoda yam, xa ndifika phaya kukho umgqomo ogcwele butywala busiliwe, ingathi xa ndifaka ikhuni lokuzamisa kuphume iimpethu ezimthubi ezinyakazelayo ezinkulu, ndikhwaze, kuvele umama waphaya naye othuke, kufike iboyfriend yam ngathi ithatha lo mgqomo iwulahlele kude. Lingaba lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba wena ungumntu onesiphiwo sokubona ngoko ke ubona yonke into kuquka nezingahlambulukanga. Ngoko ke zama ukuzilungisa ngokwasesintwini ukuze zingabuyi ngawe kakubi izinto ozibonayo. Ukanti ke kuyakuba luncedo ukuba udibane negqirha elinamava kule misebenzi.

IPHUPHA: Camagu mntomdala! Ndisoloko ndiphupha ndikhupha imali ebhankini, xa sendifika imali sele ingaphandle. Elesibini, ndaphupha amakrwala ingathi ndihleli nomakhulu wam sinqunqa ikhaphetshu, ungathi kuthiwe masiwakhawulele la makrwala, kudala tata ndiwaphupha la makrwala. La makrwala aqabe imbola ebomvu ebusweni. Enkosi!

IMPENDULO: Ubukrwala bubhekisele kuwe malunga nesiqalo esitsha sobomi bakho, eso siqalo ke kusenokuba yintwaso, ze imali ibe yinzuzo usakuba wamkele ubizo olo.

IPHUPHA: Camagu mntomdala! Apha ndiphupha ingathi senziwa ingqithi ngumntu ongusisi, lo mntu uhleli notata. Ndaphinda ndaphupha ungathi utata uhlaba ubhuti ngemela, ingathi ubhuti lo wam uphefumla ngephika elinye. NdinguSINOTHANDO GODLO eCAMBRIDGE.

IMPENDULO: Landelela kaloku kuba iphupha lakho licace gcaa kwaye kuyacaca ukuba ningabantu bengqithi kowenu.

IPHUPHA: Camagu Tata, ndicela undilawulele eli phupha lingezantsi. Ndiphupha ndityala umbona otyheli ngombala kunye nomama wam osaphilayo. Ingathi umntu utyala owakhe kodwa yena owakhe uyimbumba eyibhola edibeneyo.

IMPENDULO: Ngumsebenzi wotywala besintu lowo. Silani.

IPHUPHA: Camagu, Ndiphupha umfana endivana naye endishiya kwaye endixelela ukuba uyaphi, kuthi emva kwethuba apha ephupheni, abuye eze kum, kodwa ubuya etyhafile kwaye ediniwe, ethukisela, ingathi kwalapha ephupheni ungene ekhaya ebuhlanti ngaphakathi kodwa usathukisela.

IIMPENDULO: Camagu. Akukho nto iza kuba ntle phakathi kwakho nomlingani wakho, ukuvana kwenu kokwexeshana. Oku ke kusenokubangelwa zizinto eziliqela.

IPHUPHA: Camagu tata! Xa uphupha umam’omntana weqabane lakho behleli bonwabile kumnandi kucaca ukuba babuyelene apha ephupheni. Ndibe bendisoloko ndimphupha esilwa nam, ndiphuphe nodade kabhuti lo ecela inombolo kamam’omntana, yaye umoya uthi makhe ndibuye umva, naxa ndihleli ingathi ndingapakisha ndihambe abuye ndingekho.

IMPENDULO: Camagu. Sisichitho eso. Uza kuphulukana nomlingane wakho ukuba awulungisi ukuhlala.

IPHUPHA: Camagu Tata! Ndisoloko ndiphupha amahashe. Andazi ukuba amahashe la athetha ukuthini.

IMPENDULO: Izinyanya zakho kukho into eziyikhalazelayo kuwe. Mhlawumbi nawe ungcathu ekwenzeni imisebenzi yesintu.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za