Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Ndicela ukubuza xa uphupha umhlobo wakho wasekukhuleni ekunika iculo nompampampa, kuthetha ukuthini?

IMPENDULO: Kaloku sisiphiwo eso. Kuyabonakala ukuba icala lakho wena lingakwinkolo yasemzini. IPHUPHA: Xa uphupha lo mntu utshate naye ngokwesintu siyokutshata kwamantyi, kuthetha ukuthini? Ingaba yinto ayicingayo leyo, ngoku ndiyayiboniswa okanye akazimiselanga.

IMPENDULO: Kweli xesha langoku nangona nje simemelela ukuvuselelwa kwesintu, kuyabaluleka kwakho ukuba umtshato ubhaliswe ngokusesikweni ukunqanda ingxubakaxaka ezinokuthi zibekho mhla omnye wenu ethe wayinabela ingubo kaqaqaqa. Mhlawumbi izinyanya zakho zibona nto enokuthi ibe yingxaki phambili.

IPHUPHA: Ndinephupha lindizingile, ndiphupha utata wam owabhubhayo ndihleli naye, esithi udiniwe kukuhlala eMonti masigoduke, de sixabane, ebenomsindo andikhalale, andishiye ndikhala de ndothuke. Intliziyo yam ibuhlungu ndinesingqala. Wangcwatyelwa ekhaya eMqanduli kwilali yaseDarhabe, wayesebenza eMonti kwamasipala, wazidubula, wasutywa kukufa apho eMonti kwisibhedlele iMakhiwane, ndiyintombi yakhe ekuphela kwayo.

IMPENDULO: Camagu. Kaloku umntu esakubhubhela endaweni ethile njengabantu abanesintu sikholelwa ekubeni umoya wakhe uyalandwa usiwe ekhayeni lakhe khona ukuze ungabhaduli. Xa ke ithe ayenziwa lo nto loo moya uza kulabalaba unike ingxaki. Ngoko ke kufuneka nizame ukwenza loo msebenzi. Xa ningawazi ningabuza kwabanolwazi ngemicimbi ekumila kunjalo okanye undibambe ecaleni.

IPHUPHA: Ndinephupha elindihluphayo endingalazi lithetha ukuthini, ndiphupha udade wethu ekhulelwe, isisu sincinci ngathi nomntwana kadade wethu ukhulelwe, ngoku kubizwa mna ukuba mandizokubanceda, xa ndisiya ekhaya ndivalelwe ngamanzi amaninzi amdaka, ngathi ndiwalinde, ngoku ndimile kuthi gqi amanzi acocekileyo amahle.

IMPENDULO: Camagu. Kaloku wena unengulo yesintu okanye uyathwasa, ngoko ke unokubona izinto ezingabonwayo ngabanye abantu. Udade wenu yena kukho le nto iza kumehlela nalapho aza kuba kwimeko yonxunguphalo, wena kengoku uza kuvela njengomncedi wakhe.

IPHUPHA: Ndiphuphe ndihamba notata wam ingathi sikhangela ibhokhwe eza kuxhelwa ekhaya. Xa siza kuwela mlanjeni othile ndibone iinkabi zebhokhwe ezimbini, enye imnyama enye imhlophe. Le imnyama ibisemanzini. Ndithi ‘tata nazi iibhokhwe’ athi utata masiqale siye kubanini bazo. Bendiwenzile umcimbi webhokhwe ekhaya kunyaka ophelileyo. Lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Ukwenza umcimbi akutsho ukuba ugqibile ngemicimbi yonke yakowenu. Eli phupha ngelikuvuyisa kuba lisengumkhombandlela kumcimbi olandelayo, ngoko ke thabatha uye koosiyazi khona ukuze bakutyhilele ngomcimbi lowo kuba mkhulu kwaye ufuna bonke abantu bekhaya.

IPHUPHA: Ingaba xa uphupha uhleli namagqirha anxibe amahiya abomvu, awabanye amnyama, avuthela intsimbi ndawo yonke, nam ndathatha ndavuthela, xa ndivuthelayo umzimba wam usuke ungcangcazele kwaye kuhleli nomntwana oyintombazana omhlophe apha ingathi endithandana naye, xa ndiphuma phandle kugcwele zintsimbi phandle, naxa ndiyojonga erumini yam ephandle zigcwele phantsi ndawo yonke ziyabengezela, xa ndizivuthela umzimba uyangcangcazela.

IMPENDULO: Ungavutheli, kaloku nawe ungomnye wabo, vuma wena ingulo leyo uyinikwayo. Wena utyunjiwe, sabela uyabizwa.

IPHUPHA: Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha izangoma zikufaka unqwambo. Ukuphupha izinkukhu eziwu4, iqhude elibomvu, isikhukukazi esiwumlotha, isikhukukazi esimpangela kanye nemhlophe. Ukuphupha kukhona othi thatha izmirizi ezintathu ezimhlophe uze la olwandle uzothweswa amandla omsebenzi wakho .

IMPENDULO: Konke oku ukuphuphayo kuhlangene nobizo lwakho lobugqirha kwaye ekudibanise onke la maphupha kuphuma umyalelo ocacileyo ngekumele ukwenze. Kodwa lo myalelo uza kutyhilwa kuwe ligqirha olityumbileyo.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza, xa uphupha ubon’ inyoka iza kuluma ebusweni? Sube kusenzeka ntoni?

IMPENDULO: Camagu. Yingozi kaloku enokuvelela okanye ekuchwechwelayo, iphupha ke elo livela njengesilumkiso kuwe ekubeni uzame indlela yokuzikhusela kule meko inokuthi ihle.

IPHUPHA: Thokoza. Ndiphuphe ibhotile emhlophe (1818 gin) ivalwe ngesiciko esibomvu. Apha kuyo kujinga intambo ebomvu. Camagu.

IMPENDULO: Hamba uyokuthenga le bhotile. Uye kumaxhanti akowenu uthethe nabantu bakowenu khona ukuze bazokuxelela eyona nto abafuna uyenze.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsApp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za