Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Ndiphupha ingathi ndiyahamba apha ecaleni kwasekhaya, ndibona iboyfriend yam imana indigibisela ngelitye, elokuqala litsho phambi kweenyawo zam, elesibini emva kwam. Andiyekanga mna ndisahamba, ndasuka ndambona onwabile phambi kwam, sangena ekhayeni, endikhokele, ndothuka.

IMPENDULO: Camagu! Halala! nguwo, nguwo umtshato. Isithandwa sakho siza kwenza isicelo somtshato kuwe kungekudala. Iinkomo zivele ngeempondo emathileni. Chosi!

IPHUPHA: Tata ndingowaseMpuma Koloni. Ndiphuphe ndiseNew York eMelika ndihamba nonyana wam. Apha ephupheni sidibene nabakhaya abathathu, owaseKZN, Limpopo nomnye endingamaziyo ubuni bakhe eAfrika. Ndide ndaphupha ndine50 dollars yaphaya. Zange ndaya eMelika. Lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Kukho ithamsanqa elizayo kuwe, ngoko ke zilungiselele loo meko iza kuyolisa, ibuye futhi izise uchulumanco kuwe.

IPHUPHA: Kukho iphupha elindihleliyo, ukuphupha umithi de ube nosana, ingaba lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Nangona eli phupha likhangeleka likhwankqisa kubantu abaninzi, akumele lixhalabise kuba ukukhulelwa ephupheni kuchaza isiqalo sobomi obutsha, okanye ukuphumelela kwento ekudala uyiceba.

IPHUPHA: Camagu Tata. Tata ndinephupha endifuna ulibhentsisa kuwe, elindihluphayo. Tat­a ndiyathanda ukuphupha ndiselwandle ndilele ngomqolo, ndicimele kwaye anditshoni nokutshona, ndilele ngaphezulu kolwandle. Camagu Tata!!

IMPENDULO: Amaxesha amaninzi amaphupha akumila kunje avelela abo bathwasayo okanye banobizo lobugqirha. Ukuze ufumane kakuhle ukuba kuhambeka njani nangawe kufuneka uthathe iintonga uyokusabela kooSiyazi.

IPHUPHA: Ndiphupha ndisedolophini, kule ndawo ndikuyo kukhona abantu abombathiswe ngengubo, aba bantu bafolisiwe, omnye emva komnye, ndithe ndisajongile ndabona indoda ephethe isibham yadubula phezulu sawela ngemva, oko emane edubula kodwa side size kwaba bantu.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lingumfuziselo wabantu abalindele ukuqala ugqatso kuba isandi eso sesibhamu sibonisa ukuba ugqatso luqalile, ngoko ke kuza kushiywana ngotyefezo ukuya ebhantini. Ngoku ke singalicacisa sithi kuthi umcelimngeni oza kuhlangana nawo nekuza kufuneka uzilungiselele kuba akuzobalula. Chosi.

IPHUPHA: Ndiphuphe apha endlini kukho amaphela amaninzi, nokuba sendiwafaka idoom ayisebenzi. Ndicela undicacisele lithetha ukuthini. Enkosi.

IMPENDULO: Sisichitho eso esikhona ngaphakathi kwekhaya elo lakho. Funa uncedo ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza uba xa uphuphe uneentwala empahleni yakho kude kwakho noonomoyi aba kusukuba iyintoni leyo?

IMPENDULO: Camagu. Oko kuthetha ukuthi kukho umgqwaliso kuwe okanye umoya omdaka obangela ukuba ungabinankqubela ebomini. Kufuneka ke uzame uzikhutyule ukuze izinto zakho zizokukhanya.

IPHUPHA: Xa umntu ethi ukuphuphe ngathi kuthiwa uvelelwe yingozi wasweleka kutsho ukuthini? Ingaba uphuphela mna okanye uphuphela omnye umntu okufutshane nam?

IMPENDULO: Camagu. Masiqale ekubeni akukho kwangozi iza kwehla nokuba kukuwe okanye umntu omaziyo. Nto nje bekukho igumgedle ebelicetywa ngawe nelingaphumelelanga. Lo nto ke imele ukuvuyisa, ngelinye ixesha kufuneka ukhe wenze isichenene ukupha izihlwele zakho.

IPHUPHA: Mna andinaphupha kodwa ndinombuzo, ndisoloko ndibona isongololo efletini endihlala kuyo, inokuba lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Kuyaxhomekeka ukuba linjani ngombala. Elibomvu kukufikelwa zizihlwele zakowenu ze elimnyama layanyaniswe nokubi.

IPHUPHA: Ndiphuphe ndifumene umsebenzi omtsha kwaDepartment of Transport. Kweli phupha ke ingathi ndiyokugcwalisa ifomu ndisele ndisayina necontract. Ingaba eli phupha lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lichaza ukuba kukho iindaba ezincumisayo oza kuzifumana kungekudala. Ezi ndaba ke isenokungabi zezengqesho njengoko iphupha libonisa, koko nayiphi into eza kuchulumancisa emphefumlweni.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za