Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Camagu, ndiphupha kunomntu ohleli ngasegeyithini, qha andimboni ukuba ngubani, kodwa ingqondo yam ithi ngumama, yena wasweleka, ingaba lithetha ntoni?

IMPENDULO: Xa umntu ongasekhoyo ehleli esangweni engangeni, leyo yindlela yokubonisa ukuba ungaphandle kuwe okanye izinto zakho, ngoko ukhuseleko lwakho alukho luqilima. Oku kubangelwa kukuba awenzi imisebenzi yakhe efanelekileyo, khona ukuze azokwazi ukuba sisinyanya esinamandla kuwe. Yenza ke oko kufunekayo uyakuzuza nto.

IPHUPHA: Camagu, mna ndiphupha umama endibetha kodwa akasaphili, ingaba lithetha kuthini?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba ikho le nto uyenzayo ingamonelisiyo. Khawukhe ubuyise unyawo.

IPHUPHA: NdinguLwange, ndihlala ePaarl eKapa, ndicela undilawulele eli phupha. Ndiphupha ngathi ndisecaweni sinxibe ijoyini, ngathi iphumile le nto size kuyo, ngoku ndihleli phezu kwebhedi, le bhedi iphakamile kwaye yondlulwe ngeshiti elimhlope, ndithi xa ndiphakama ndifumanise ndiyasokola ukuphakama ngenxa yobuphezulu bayo, nditshitshilize ndide ndehle. Athi omnye umama, ‘lwange uyazibona unjani, jonga nalapha ebhedini,’ xa ndisithi, igazi elingaka liyehla nangemilenze ngathi ngumntu lo uphunyelwa sisisu. Ndothuke!

IMPENDULO: Camagu. Kuza kubakho ingxubakaxaka eza kukhupha apho ecaweni, kwaye oku kubangelwa zizinyanya zakho kuba kukho nto ingahlambulukanga ngetyalike leyo ukuyo, ngoku ke uyasuswa kwaye baza kukhomba kwenye ekhuselekileyo xa kukho imfuneko.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza, ukuphupha isingcwabo sakulotshomi yam kuthetha ukuthini? IMPENDULO: Camagu. Ukuba lo mntu ungcwatywayo ngumntu ompilo inkenenkene, loo mntu lowo uza kuphila. Chosi!

IPHUPHA: Camagu Tata, ndinephupha elindihleliyo, apha ndiphupha ndiloba iintlanzi, lithetha ntoni?

IMPENDULO: Camagu. Amanzi la ayimpilo kuthi kwakunye nezinto eziphila ngaphakathi kuwo. Esintwini sikholelwa ekubeni uncedo lwethu nomkhombandlela kwizinto ezisixakileyo luyakuvela kwizihlwele eziphila apho emanzini. Ngoko ke iphupha lakho lizama ukubonisa inyathelo elitsha lobomi ekufuneka uliqalile, ingaba yintwaso okanye ukuvuselela amasiko ekhaya.

IPHUPHA: Ndiyabulisa Tata, xa uphupha uleqwa yinkomo emnyama ithetha ukuthini lo nto? Okwesibini, umakhulu wam usweleke kulo nyaka uphelileyo kodwa ndimphupha engcwatywa iintsuku zantathu.

IMPENDULO: Inkomo emnyama yayanyaniswa nokubonisa imeko yokugxotha ishwangusha okanye ukususa isimnyama ekhayeni. Kumanye amakhaya naxa kuheshuzwa inyala kuye kusetyenziswe kwayona. Ngoko xa ikuleqa ethongweni sukube kukho enye yezi meko ekufuneka ilungisiwe. Okwesibini, iphupha likamakhulu litsala umdla wenu nilikhaya kumsebenzi wakhe eniwuphosileyo.

IPHUPHA: Camagu Tata, ndicela undincede kweli phupha, ndiphupha ndihlatywa ngumfana ngenaliti emqolo, apha kwi-backbone kathathu, eli phupha ndiliphuphe kabini futhi ndiye ndiphelelwe ngamandla emveni kwezi naliti.

IMPENDULO: Camagu. Lumka, kukho ndoda ithile nokuba sisinqandamathe sakho eza kugqebha elingophiyo lona iduma.

IPHUPHA: Tata ndiphuphe iinkomo ezimnyama zifolile ziphuma elwandle, emva koko ndabona sendikwifandesi (auction) yokuthengiswa kweenkomo. Ekhaya ke kudala kwakufuywe iinkomo ezimnyama. Elesibini, ndiphuphe kudyudyuza imvula ndisekhaya, ndisajonge leyo ndabona kungena amaza olwandle elephuza emnyango, kodwa aphinda ajika.

IMPENDULO: Camagu. Lungisani amasiko ekhaya kuba kuyacaca ukuba mininzi imisebenzi efuna ukwenziwa kwaye nina aniyinanzanga.

IPHUPHA: Camagu Tata, ndivuke nephupha apho bendisitya ubusi beenyosi ndabe ndonwabile.

IMPENDULO: Camagu. Ziindaba ezimnandi ezo oza kuziva neziza kuncumisa kakhulu.

IPHUPHA: Xa uphupha usiwa oko, kuthetha ukuthini? Oko lindijikeleza eli phupha ngathi ndisemaweni ndiyokuwela ezantsi.

IMPENDULO: Camagu. Lithathe iphupha elinje njengesilumkiso kuba likubonisa ngengozi onokugaxeleka kuyo kwelo cebo okanye iphulo olizamayo, ngoko zama ukuxoza mphini wumbi.

IPHUPHA: Molweni, ndicela ukuncedwa ngeli phupha, ndisolo ndiphupha umama wam owasweleka ngo2012, ndimphupha ingumngcwabo wakhe, ndike ndamphupha ehleli phezu kwam ehamba ngaze ndimfunqulile, mna ndembethe ingcawe, ingathi kukho abantu bomzi wam, bayabuza kutheni ndingamlungisi nje? Azokuthi omnye ubhuti wasemzini wam naye, hayi makalungiswe ngumntu womnye umzi, ingathi kengoku kuthwa makubizwe unyana wam osanda kusweleka naye. Ndicela ukuncedwa ngalo, ingaba lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba umphefumlo wakhe awuxolanga kuba kukho zinto niziphosileyo ukuzenza ngokwesiko lenu xa ethe umntu walandulela eli. Lo nto ke ikwaquka nonyana lowo wakho ungasekhoyo naye.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsApp: 063 743 9538