Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Ndiphupha umfana endithandana naye endishiya endlini kowabo, emva kokuba ehambile kungene amantombazana amathathu, enye yala mantombazana inemeko yeAlbinism, ndibabuze ukuba bafuna ntoni , bathi bona bazokulungisa umbane. Iphupha lesibini: Ndiphupha umakhulu wam owaswelekayo ngo1998, ingathi uswelekile, kodwa uswelekele eRhawutini kodwa thina sonke sisemakhaya, ngoku kwenziwa izicwangciso zokuba kufuneka ayokulandwa eGoli, ingathi abantu abadala balapha ekhaya bathi bona makuthunyelwe imoto iyomlanda, ingathi ayindiphathi kakuhle le nto ngoba mna ndithi ndimfakile lo mntu kwi-insurance, yimoto yeInsurance eza kumbuyisa apha ekhaya, ingathi ke ngoku kungoLwesihlanu kulungiselelwa umngcwabo kodwa ayikho into elungayo, akukho kutya, akukho nempahla yokuba kuxhelwe, ndithethe nomama ndimbuze ukuba uyayibona na le nto eyenzekayo angandihoyi tu, ndiye kumalume ndimbuze naye ukuba uyayibona na le nto yenzekayo naye angandihoyi, ndicaphuke ke ndibuze kumalume nomama wam ukuba kutheni bengakhathali kodwa kwenziwa umsebenzi kamama wabo. Alindiphathanga kakuhle tu eli phupha, ndicela inkcazelo. Camagu.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha elingomakhulu wakho lichaza mhlophe ukuba kukho umsebenzi ekufuneka ewenzelwe. Kwalona eli phupha liyakuchazela ukuba yonke lo nto iza kuba luxanduva lwakho kuba umama noomalume bakho beza kurhuqa unyawo okanye bengenazo iintsiba zokwenza oko.

IPHUPHA: Tata ndicela ukubuza, xa ndisoloko ndiphupha ngomntu okhulelweyo, lithetha ukuthini eli phupha?

IMPENDULO: Camagu. Kukho into entle ezayo kuwe, nokuba yingqesho, imali okanye ithamsanqa.

IPHUPHA: Soloko ndiphupha ndileqwa okanye ndisilwa, ekugqibeleni, ukuba ndiyahluleka ndivele ndibhabhe. Ithetha ntoni lo nto?

IMPENDULO: Camagu. Uneentshaba ezininzi, khawukhe uzame indlela yokuzikhusela ngokwesintu.

IPHUPHA: Molweni ekhaya, bendicela inkcazelo yeli phupha. Ndiphupha ndinemoto encinane ingenazihlalo, ndithe ndisahamba ngayo ndabona amakhowa ecaleni kwendlela.

IMPENDULO: Camagu, iphupha lakho lichaza ukuba ikhona into ebamba inkqubela phambili kuwe, zama ke ukulungisa loo meko yakho.

IPHUPHA: Xa ndiphupha nditshayel’ inkunkuma eninzi endlini ibe ingapheli kube kukho nembawula enothuthu kuxa kutheni?

IMPENDULO: Camagu. Kaloku inkunkuma le luphawu elibonisa ukungcola okanye ukungahlambuluki. Le nto ke ingaba ikuwe esiqwini okanye kwindawo ohlala kuyo nelikhaya kuwe. Kusenokuba niyazama ukulungisa izinto zekhaya kodwa anikafikeleli kweyona nto ingundoqo nebangela ingxaki ngaphakathi ekhayeni. Lo mcimbi usafuna nina njengekhaya ukuba nikhe nizibhence.

IPHUPHA: Soloko ndiphupha ndinxityiswa okanye ndinxibe iintsimbi ezibomvu.

IMPENDULO: Camagu, oku kusenokutsho izinto eziliqela. Ukanti ukuze ufumanise eyona ntsusa kumele uyokuwusabela kabanzi lo mba.

IPHUPHA: Camagu, ndiphupha ndivula endlini etshixwe ngamaqhaga, ndivula ngomnwe, xa ndiphuma ndijingisa izitshixo endingaziyo beziphi kuqala, ndibe ndibhabha emoyeni ndivuyile.

Okwesibini, ndisoloko ndinesitiya esiluhlaza sine-Esile, ndandilikhwele kuqala okwesibini bendilirhola ndilibambe ngomlebe. Athini Tata?

IMPENDULO: Camagu. Kukhona iindaba ezimnandi ezizayo kuwe neziza kuchulumancisa kakhulu.

IPHUPHA: Molo bawo. Mna ndinguMngeni. Ndicela ukubuza, ndithonge ndithengelwe isihlangu esitsha ngumama, umama usaphila. Ndiphinde ndathonga ndisipha utata imali engange50, xa isesandleni sakhe yasuka yaba yi500.

IMPENDULO: Camagu. Khawuvule isandla sakho ukhe wenze nokuba ligogogo egameni lakho khona ukuze iindlela zakho zizokubantle kuba iphupha lakho libonisa njalo.

IPHUPHA Ndiphuphe ndipheka ukutya, xa ndizokutya kuneempethu eziluhlaza.

IMPENDULO: Camagu. Kukho umntu osenyongweni nokholwayo nguye, oyingozi kuwe nangona engabonakali njalo, kodwa uneengcinga ekuzezinye.

IPHUPHA: Molweni bawo, ndingumama waseKhayelitsha okholelwa kakhulu ngamaphupho nowohlukana nomyeni. Kule veki xa iqala ndiphuphe kufika umninawa wakhe kum kunye naye umyeni ephupheni besithi banqwenela ngase kungabe kuqalwa emva intetha kuvelwe kwenziwe uxolo kuphela, impendulo yam kwelo phupha ithe, ndamxolela umyeni wam kwangala mhla waphuma ngawo endlini kuba ndathi uThixo makamxolele kuba akayazi into ayenzayo. Enkosi bawo.

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba ixesha loxolelwaniso lufikile. Yenza ke njengoko iphupha libonisa, kwaye oyena mntu uza kunceda kule meko ngumninawa lowo womyeni.

IPHUPHA: Camagu, ndisoloko ndiphupha kukhona abantu abandigxothayo befuna ukundilimaza, ndindodwa, akusekho mntu, ingabe lithetha ukuthini eli phupha?

IMPENDULO: Camagu. Lungisa ukuhlala kuba iphupha lakho liyakuxhobisa ukuba uvuke emaqandeni. Zama ke ukufuna uncedo ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Camagu tata, ndikhe ndaphupha ndileqwa ngamapolisa, phezulu kwam kundanda ihelikopta, ndibone ityholo, ndibaleke ndingene kulo, xa ndifika kulo kukho umngxuma omkhulu ndingene kuwo, xa ndifika nanku umkhuluwa wam uze, uphethe ngesandla ufele lwenkomo andombathise ngalo liphele iphupha. Umkhuluwa wasweleka.

IMPENDULO: Camagu. Ufele olo lolukamkhuluwa wakho kanye kuba iphupha lakho lingenkomo afuna ukuba wena umenzele yona.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za