Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Molo tata, ndihlutshwa liphupha, ndandilele kodwa ndimamele umculo owawukhala kwammelwane. Kwakukhala ingoma yamaZion yatshintsha yangathi yeyamagqirha, ndabona ngathi ndiyaphupha ndikwindlu enamagqirha kunye nefemeli yam, kule ndlu iicouch zayo kubekwe izikhumba zenyamakazi, ndava ndixelelwa uba mandikhawulezise umsebenzi lo ndicinga ukuwenza phambi kwepasika kuba ipasika ikude. Kuthe kusenjalo ndazibona ndihamba kwindawo enesanti engathi kuselwandle, kukho amakhandlela amhlophe alayitiweyo athwe qhushe esantini, ndeva ilizwi lisithi ndiza kuba ngumthandazeli, kuza kuthi xa kuphela ubomi kum umntwana wam omncinci athabathe apho ndiyeke khona. Ngelo xesha umzimba wam yayingathi wokhuluphele ndimkhulu okwendlovu. Kuthe kusenjalo ndeva ilizwi lisithi ezi zinto ndizibonileyo ndizithethe ebantwini. Ndothuka ndidinwe kanobom, ndicela ukukhanyiselwa. Camagu!

IMPENDULO: Camagu. Uyagula wena, thetha nabantu bakowenu unyangwe. Inkenkqe ime ngeenyawo apha kuwe.

IPHUPHA: Ngiyabingelela, ngicela ukubuza uma uphupha uphahla lwendlu lusisha ngabe kuchazani?

IMPENDULO: Libhadi elo elikhulu, kukho into embi eza kwehlela neza kuphuca ikushiye ungenayo nesenti.

IPHUPHA: Camagu, ndiphuphe imali engamaphepha ininzi ndiyichola ithe saa phantsi nasezihlahleni.

IMPENDULO: Lithamsanqa elo, ukukhanya kuyeza kwaye neendlela zakho ziza kuvuleka.

IPHUPHA: Ndiphupha umfana endithandana naye endishiya endlini kowabo, emva kokuba ehambile kungene amantombazana amathathu, enye yala mantombazana inemeko yeAlbinism, ndibabuze ukuba bafuna ntoni , bathi bona bazokulungisa umbane.

IMPENDULO: Camagu. Gcoba wena kuba zizihlwele zakho ezo kuba ukuzisa ukukhanya kutsho ukuvuleka kwezinto.

IPHUPHA: Camagu Mphilisi. Ndinephupha elindihluphayo. Ndiphuphe ingathi sikule dolophu noodade bam abathathu bekhona nabanye abantu endinobuhlobo nabo, kuthe kusenjalo kwavela amanzi olwandle esiza ngamandla edudula izakhiwo, sazama ukuvala iminyango kodwa hayi aphumela ngapha kwayo, mna ndawa ndaphantse ukuyowa kula manzi, ndatsalwa, azibhukuqa ke ezi zakhiwo ukuyotsho elwandle, sazama ukungatshoni kula manzi kwabe kubhukuqa nomhlaba namatye kungekho ndawo yokubalekela. Ndothuka ndavuka ebuthongweni kodwa ndaphinde ndabuyela ndalala laphinda laqalela eli phupha. Andiqali ukukhe ndiphuphe ngento enolwandle yakhe yandenzekela kaninzi kunyaka ophelileyo kwaze kwabhubha umama wam, emva koko azange andiphinda loo maphupha. Inokuba ithini intsingiselo yalo?

IMPENDULO: Camagu. Kaloku ulwandle kuthi bantsundu luphawo lohlaziyeko ngokomoya, sibuye sikholelwe ekubeni pha ngaphakathi kulo kukho izihlumamanzini ezilikhubalo kuthi, ukanti nalapho ayiphelelanga apho kuba ngaphantsi phaya kuyaphilwa. Xa ke ngoko kukho iphupha elikumila kunje sube libonisa isikhalo kwabo bantu baphaya elwandle, okanye ukungoneliseki kwabo yimeko ethile kuqukwa ukutshikilelwa kwezinto ezingamasiko nezithethe kuthi. Ngamanye amaxesha iphupha elinje liye livele ngamandla kwabo babaleka intwaso. Chosi.

IPHUPHA: Bhota Mhlekazi, ndicela ukulawulelwa eli phupha, ndiphupha ngathi ndisesikolweni okokuqala, ngoku ngosuku olulandelayo xa ndiza kuphinda ndiye ngathi ndilahlekelwa zizihlangu zesikolo, ekulahlekeni kwazo ngathi zilahleka ndizinxibile, xa ndikhangela ndibone ezinye ezininzi inokuba ziipere eziyi4 kodwa xa ndikhangela apha kuzo ndijonga isize kuba ziyafana, andiyifumani le size yam, ndicinga izawuba izizihlangu zam.

IMPENDULO: Camagu. Isikolo ephupheni ngumfuziselo wesiqalo sobomi obutsha ngamanye amaxesha sayanyaniswa nobizo ingambi ubugqirha. Izihlangu ke ezo zingakulinganiyo luphawu elibonisa ukuba akuzobalula okanye loo ndawo sele uyikhombile ukuba ikuncede kubizo olo asiyiyo ngoko xoza mphini wumbi.

IPHUPHA: Ndisoloko ndiphupha ndileqwa yinkunzi yenkomo mihla le, ndibaleke nditsibe ucingo lwegadi, ndiyongena endlini, indilandele ide ibe iyangena endlini ingathi mna ndikhwele phezulu ndihlale eluphahleni lwendlu. Liyandikhathaza eli phupha ngoba yonke imihla liyandifikela.

IMPENDULO: Iza kuleqa uphucuke ukuba izinto zakowenu awuzenzi. Yenza imisebenzi yakowenu ingakumbi lo kudala ulilisela ngawo. Ilapho impendulo yephupha lakho.

IPHUPHA: Ndiphuphe imazi yenkomo eLunga isitya emthini, apha ebunzi kule nkomo kubhalwe R45000.00

IMPENDULO: Mayibe yimigcobo kuwe kuba iphupha lakho likuchazela nqo ukuba kulo msebenzi kufuneka uwenzile ngenkomo leyo ityayo uza kuzuza lukhulu emveni kwawo kuba umnikazi-msebenzi ukulungiselele.

IPHUPHA: NdiseKhayelitsha, ndiphuphe imanejala yevenkile endiphangela kuyo indiqaba into emhlophe entloko, engathi luthuthu lwaseziko esithi ndiza kufa.

IMPENDULO: Camagu. Uyagula wena, ukufa ke oko yingulo yesintu, khumbula kude kuthiwe xa ibizwa yingulo emhlophe. Vuma intwaso phambi kokubi iimeko zibe mbi kuwe.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za