Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Camagu, ndiphuphe ndisiya engcwabeni likamama ndiyokuthetha naye, ndithe ndingekathethi kweza izinja ezimbini zibaleka zandiluma, ingaba ithetha ukuthini lo nto?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba kukho isikhalo esiphuma apho engcwabeni, inye ke indlela yokufumana iinkcukacha ezigcweleyo kukuba niye kukhohlel’esingeni anibhentsisele kabanzi malunga nekumele nikwenze.

IPHUPHA: Molo tata, ndiphuphe umama wam ongasekhoyo enkqonkqoza emnyango, ndamvulela, wathi ucela ukuba ndimkhaphe, ndathi kuye siyaphi, wathi uya kowabo eKomani. Ndathi kuye masambe. Apha ekuhambeni kwam naye ndabona ukuba akaboni ngamehlo enyama kubona awam amehlo. Asuka amehlo am asisibane endleleni, naye wabona indlela sade sayokufika eKomani. Wathi mandivule umnyango, ndingene efront ndawuvula umnyango, ndangena emnyameni, ukukhanya kwam kwakhanyisa indlu yonke, wangena naye, laphela iphupha. Ndicela ukwazi lithetha ukuthini eli phupha?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba kukhona umama wakho akuyalela ukuba uyokulungisa ekhayeni nangazange yena abenethuba lokwenza esaphila. Hamba kengoko wenze ngokwephupha elo uye kowabo. Liza kubuya livele iphupha lesibini eliza kunika umkhombandlela. Chosi!

IPHUPHA: Ndiphupha inyoka buxam imnyama inemilenze emibini le nto, itshele entlokweni yam ngomsila, intloko yayo isemagxeni am. Ingathi ndivuka sendingenazo iidreads ndinxibe iweave, yiyo le ize nale nyoka, ingathi ndiyibophile xa ndiyikhulula umbotsho kuthwe yhuuu inyoka entloko. Kubekho le ntombi indincedisayo ba ndiphinde ndibophe ngoba mna ndoyika indilume emagxeni xa ndishukuma, ayibophe enze inquma. Ingathi ndimke ndiyokufuna uncedo, ndifika kwindawo ebu-classroom kodwa andiqinisekanga nokuba kuyafundwa okanye bangenise icawa ngokuba bendive kuculwa. Ingathi ndiyabachazela kwenzekani, kubekho lo mama undikhulula ezi nwele kuvele le nyoka, nyani ndiyazibuza ke yiweave esuka phi le ngoba mna ndinedreads, ndizame uyikhulula mhlambi izosuka nale nyoka, ndifumanise ayowig ziinwele zam ezi, asiyiyo kwaweave ngoku xa ndiyikhulula. Ndikhale ndicele isikwe le nyoka, athi lo mama ingathi idibene nentloko uyoyika ndonzakale, kuphakame omnye umntwana ndandifunda naye ejunior athi iza goba ndisuse, ingathi ayitsale ngamandla ide incothuke. Kube sekukho namadoda apha nam siyayibetha kodwa siyibulale ekugqibeleni. Ndiyokungena kwelinye igumbi ingathi ndiyathandaza apha kukho lo mama undimameleyo, xa ndigqiba undidibanisa nomnye uthi uyabona sikusindisile yizojoiner le nkonzo yethu ndothuke.

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba kukho izinto ezininzi ezibamba inkqubela yakho, ubomi bakho bume ngxi zizinto zangabom. Iphupha ke lizama ukutyhilela lo nto kwaye liyakubonisa nokuba uncedo lwakho luphi. Zama ke ukufuna iinkcukacha zokuba yeyiphi loo nkonzo usiwa kuyo zizihlwele zakho.

IPHUPHA: Camagu Mphilisi. Ndicela ukuhlalutyelwa eli phupha, ndiphupha ndisekhaya ngaphandle kweyadi, ngoku kuphume umntu ongumfana eyadini yasendlini, uphuma ezinqula esi siduko sethu, uphuma ogqiba akhwele inkomo emnyama, kusenjalo ndibona iibhokhwe ezimbini ziphingana ngoku enye ilume umsila wenye, ngoku le ilunyiweyo ichame umchamo omde apha ecamkweni wam. Camagu!

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lizama ukuveza ukuba kukho ingxaki ngemvelaphi yakho, kukho ubangiswano malunga nokuba ingaba ungowalapho uthi uvela khona kusini na, kwaye ingaba isiduko esi uzibiza ngaso sesakho kusini na. Khawuzibhence.

IPHUPHA: Ndicela uncedo kuchazani ukuphupha ialbino yomfana izama ukuba umntanami kwaye ngambuza ngamqwashisa engakenzi nto yahamba inokukwata.

IMPENDULO: Camagu. Umntwana wakho ungumntwana okhonjiweyo zizinyanya zakho ukuba alungise iimeko zekhaya. Ngamanye amagama lizama ukubonisa kusentlandlolo isiphiwo sakhe.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza xa uphupha unxibe ilokhwe yomtshato, uzokutshata?

IMPENDULO: Camagu. Lindela umphanga ozayo. Lichaza njalo iphupha lakho.

IPHUPHA: Ndicela ukutyhilelwa iphupha elithi, kukho umakhulu wam umisa amanzi ashushu 2. Ndiphupha isonka esibrown sininzi ngolona hlobo.

IMPENDULO: Camagu. Kufuneka wenze umcimbi wesintu ohlanganisa ikhaya lonke.

IPHUPHA: Ndiphupha umntu owaswelekayo exhela inkomo ebuhlanti. Ithetha ukuthini lo nto?

IMPENDULO: Camagu. Yinkomo yakhe le ayifunayo. Kufuneka enzelwe loo msebenzi.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za