Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Camagu, ndiphuphe ndikwindawo endandiphangela kuyo kwabe kukho itshomi yam eyayiphangela nam, qha seyasweleka, ngoku bendixabana nabaphathi wandithethelela kubo, ingaba lithini eli phupha?

IMPENDULO: Camagu. Iphupha elo libonisa ukuba ikho into eza kwehla emsebenzini wakho nokuba zizityholo neza kuchaphazela wena ngamandla, kodwa ke iindaba ezimnandi zezokuba wena uza kuphuma utshaya kwezonto nangona uza kuphazamiseka nje okomzuzwana.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza sube kutheni xa umntu ephupha elalwa. Kwaye lingancedwa ngantoni elo phupha ukuze liphele?

IMPENDULO: Camagu. Amaxesha amaninzi sukube ingumoya omdaka ongunobangela woku, ubani ke onengxaki ekumila kunje kufuneka efumene uncedo lwesintu ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Mna ndiphuphe ndingena kwiyadi endingayaziyo kuhleli abafana ababini, uMsuthu noMxhosa, bahleli phandle, ndidlule kubo ndiyongena endlini ndibave sebesithi yilili yabuya inkunzi katata, kube kubuya inkomo eyalahlekayo indileqe le nkomo kwalapha ephupheni, iphuma ilala kwalapha ngaphandle kweyadi baphinde bayilande, liphele apho ke elam iphupha.

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba umnombo okanye imvelaphi yakho ixubile, kuba iphupha elo libonisa umsebenzi ofunekayo noquka izinyanya zakho ezinegcambu yesiSuthu.

IPHUPHA: Camagu. Ndinengxaki yokulibala amaphupha, kuse ndingazi kwanto, ndicel’ ukubuza ukuba kufuneka ndenzeni?

IMPENDULO: Camagu. Kukhona indlela yonyango lwesintu enako ukunceda ukuze ungalahlekelwa ngamaphupha akho. Ukuba ufuna iinkcukacha ezithe vetshe, ungandibamba ecaleni.

IPHUPHA: Ndiphuphe ndihamba kwindlela ephakathi kwehlathi kubekho umntu othi hahahahaa! Ndingahoyi ndiqhubeke nokuhamba phambili indlela ihla eweni, ndicangcathe ndihle ezantsi, kukhona amanzi nawaselwandle, ndizame ukujika, kuthi gqi la ndoda ibihleka, ndisuke ndinyuke emoyeni ndithi ndonyuse nkosi yam, onyuke lo bhuti andiwole, andifake ulwimi, ndive ukuba ndiyatshowukhwa, andikwazi kuthoba ingalo, ndothuke, nceda Bawo.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lichaza ngeengxaki oonazo kwicala lezothando okanye emtshatweni. Kufuneka ukhe uyosabela kakuhle kooSiyazi.

IPHUPHA: Ndiphuphe ndisekhaya ingathi ndinikwa iintsimbi ezimhlope kodwa andimazi lo tata undinikayo. Ndiphinde ndizibone ndisemaxhantini, ingathi ndihlaba inkomo ngomkhonto, ndigqibe ndithi, Camagu.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lingqale ngqo kuwe, kwaye lifuna ukulandelelwa kuba lingesiko ekufuneka lenziwe. Xa ufuna iinkcukacha ungandibamba ecaleni.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza, ukuphupha ubona ugogo ekhuluma engathi uya ngokuncipha.

IMPENDULO: Camagu. Kukhona umyalezo azama ukuwuthumela kodwa kukho nje eminye imimoya evalayo. Zama ke ukhe uye emaxhantini akowenu uyokubika le meko khona ukuze uzokufumana iimpendulo.

IPHUPHA: Molweni, ndinguAsiphe eNgcobo, ndiphupha umngcwabo, andiyazi uthetha ukuthini, ndingaxhalaba?

IMPENDULO: Camagu. Ukuze ndincedise ngenkcazelo kufuneka undinike iinkcukacha ezigcweleyo, umzekelo, umngcwabo lo ngokabani, ingaba nguwe okanye isizalwane na, kuba kaloku lo nto iwenza lula umsebenzi wam. Kodwa amaxesha amaninzi xa uphupha umntu engaphilanga engcwatywa oko kutsho impilo kuye.

IPHUPHA: Camagwini bahlekazi bam. Ndiphuphe ndibethe umntu wase-ICU, xa ndiyomjonga esibhedlele ndisoyika ndifika kweli gumbi kukho amaNdiya odwa, andiwazi enza ntoni, xa ndisiya kwelinye kukho oomama abaninzi abahleli koomatrass abaqabe imbola ebomvu benxibe amahiya, ndiwelwe yivazi bendiyiphethe irole, iye emveni kwalo mama, ndithi mna mama uxolo ndicela ukuthatha ivazi yam emva kwakho, athi kuzofuneka ukhawuleze uyovumisa kwimbola ebomvu, ndothuke apho.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho ekugqibeleni likunika umyalelo ongqala ngqo malunga nomawukwenze kwaye likwakunika nomkhombandlela wokuba kufuneka uye kweliphi icala. Kuyacaca ukuba wena ungumntu onobizo olukwicala lembola ebomvu.

IPHUPHA: Xa uphupha ithanga elisikiweyo?

IMPENDULO: Camagu. Ukuphupha ithanga ulisika okanye lisikiwe kuthetha umntu omithiyo, isenokuba nguwe okanye omnye nje umntu omphuphelayo.

IPHUPHA: Ndiphupha ndisiwa.

IMPENDULO: Camagu. Yingxaki enkulu kakhulu ukuwa ephupheni ingakumbi xa ungaphakamanga. Iphupha elinjalo libonisa ukuphalala. Zama udibane nonyango lwesintu ngokukhawuleza.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Heale okanye usithumelele iphupha lakho

kuWhatsapp:

063 743 9538