Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Ndingumfundi yaye ndihlala esikolweni. Ndicela ukubuza xa uphupha umntu ohlala naye endlini esithi “ukugqibile” nivele ningathethisani emva koko, ithetha ukuthini lo nto?

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lichaza imeko engentlanga konke konke kwakunye nokuqhawuka kobudlelwane phakathi kwakho nalo mntu uchaphazelekayo. Kwaye indlela ezokwenzeka ngayo yonke le nto ayizokuba ntle.

IPHUPHA: Ingxaki yam ndivuswa liphupha elindenza ixhala, andikwazi nokulala ngoku. Ndiphupha ingathi kukho umlilokazi omkhulu, abacimimlilo bakhona bazama ukuwucima kodwa bayahluleka. Mna ndothuke sibaleka siphuma ngefestile nefemeli yam kuba lo mlilo ubusiza apha endlini. Ndicela nje ukuhlalutyelwa eli phupha ngokuba andazi nokuba yisayini embi okanye entle.

IMPENDULO: Camagu. Iphupha lakho lichaza iingxaki eza kubakhona kwanokuba kukhona umoya ongemhlanga ovuthuzayo phakathi kwenu ekhayeni. Iphupha eli ke lizama ukubonisa ukuba loo meko yinto yangabom.

IPHUPHA: Camagu Mphilisi. Ndiphupha umninawa wam endinika umpu siphakathi kwabanye abafana. Asixabenanga naba bafana kwaye andinawo umpu, andiyazi nokuba udutyuliswa njani. Ndithe xa ndiza kudubula ngawo emoyeni wavele wabonakala ukuba awunambumbulu.

IMPENDULO: Camagu. Asiphupha libi eli okanye elimele ukuxhalisa koko likhuthaza ukuba wena uhlale phantsi nikhe nizame ukusombulula iingxaki zekhaya kuba umninawa wakho kuninzi afuna ukuveza kuwe koko wena awufikeleleki.

IPHUPHA: CAMAGU TATA, PHEZOLO NDIPHUPHE NDIPHIWA IIHUNDRED EZININZI NGUTATOMNCINCI WAM WANIKA NOMAKAZI EZIMBINI IIHUNDRED.

IMPENDULO: Camagu. Yintlahla leyo okanye ithamsanqa elizayo.

IPHUPHA: Umntanam una16 yintombazana, uphupha ewela ebhlorhweni egcwele amanzi xa asesizikithini kuvele oomama angabaziyo beqabe mhlophe, besombela, esajonge leyo kuvele unonkala ahambe phambi kwakhe atshone amanzi, ivuleke indlela. Ayingomntwana wasemtshatweni.

IMPENDULO: Camagu. Umntwana lowo utyunjiwe ukuba naye asabele ubizo lobugqirha. Intsobi leyo yobugqirha ingasuka nakweliphi icala labazali bakhe.

IPHUPHA: Ndiphupha ngathi ndihamba nomfo endikhula naye, sithi sisahamba sidibane nomfula, xa sifika kulo mfula, kukho umsele wamanzi, la manzi aluhlaza sizame ukutsiba, atsibe kuqala ugxa wam lo, kulandele mna, xa ndiza kutsiba mna kube sekungena inyoka kula manzi. Nditshone kulo msele ndizame ngandlela zonke ukuphumela ngaphandle msinyane kuba ndicinga le nyoka. Ndakuba ngaphandle unyawo zam zifile andisakwazi kuhamba, ndityhafile umzimba wam womile.

IMPENDULO: Camagu, Asiyiyo yonke inyoka ephupheni enobungozi, umzekelo kule meko yakho inyoka leyo imele isinyanya sakowenu nesiphila emanzini apho nawe ubizwa khona engulweni emhlophe. Umhlobo ke lowo uvela ephupheni kuba esele eyihambile indlela leyo okanye naye ekwanobizo olufanayo nolwakho.

IPHUPHA: Molo tata, ndiyathemba uyaphila, ndiphuphe ndilele ebhedini nomyeni wam xa evuka umyeni wam kuvele iimpethu ezimbini ezibrown ngathi ziphuma eqokobheni kodwa zimhlophe zona, oko lindiphethe kakubi elo phupha.

IMPENDULO: Camagu. Yithi kumyeni enze okufanelekileyo khona ukuze izinyanya zakho zingamohlwayi. Mcele agqibezele kula ndawo wayeka kuyo ngokwelobola kuba iphupha lichaza ityala analo kowenu.

IPHUPHA: Camagu tata, ndiphupha iZebra ivuka phantsi kwemithi.

IMPENDULO: Camagu. Kuyabonakala ukuba sisilo sakowenu eso. Vuya ke xa kunjalo kuba kwilixa elizayo abantu bakowenu xa kungaveli bona baza kuthumela iqwarha elo.

IPHUPHA: Molweni Mphilisi. Ndisacela ukubuza, xa uphupha ngeenkomo ezininzi lichaza ntoni elo phupha? Enkosi

IMPENDULO: Camagu. Iinkomo ephupheni zingachaza izinto eziliqela kodwa kuxhomekeka kwiphupha elo ukuba lenzeka phi, umzekelo lingachaza ilobola, umcimbi ekufuneka wenziwe likhaya okanye isikhalo kubantu abangasekhoyo.

IPHUPHA: Ndiphupha ngathi kukhona abantu abakhe isangqa mna ndiphakathi ndiyathetha, kukho lo tata ugalela kwijagi yeglasi le nto ngathi yiginger, kusekhaya ke apha, xa ndithetha mna ndithi utata kamama uneworry ngoba ushiyeke nomama, abanye abantwana bakhe abasekho ngathi ase aphakame umalume wam ebesimngcwaba nge27.07.2019 athi kutheni ungandibali nje mna, andifanga ndothuka. Ndothuka ndikhala Tata, ayindiphathi kakuhle

IMPENDULO: Camagu. Kaloku esintwini esakutshaba umntu uba sisinyanya ethubeni ngoko ke unyanisile akafanga kuba umoya wakhe usekho phakathi kwekhaya. Isiselo eso ngumfuziselo womqombothi – xa kanye ukulo ndawo uyakwazi ekumele ukwenze, yeka ukuvimba.

IPHUPHA: Sawubona. Uma uphupha ukhulelwe bese ubona suyiphethe ingane kodwa uyise ungamazi kusho ukuthini lokho? Ukuphupha usesibayeni kukhona izinkomo nengulube uhleli nazo kusho ukuthini.

IMPENDULO: Amaphupha akho omabini achaza ingxaki ngomnombo wakho, kusenokwenzeka ukuba awungowalapho uvela khona okanye isiduko osisebenzisayo ayisiso esakho.

UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538

*www.umphilisi.co.za