Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndicela ukubuza xa uphupha iimpukane?

impendulo: Camagu, khumbula ukuba impukane le sisi nambuzane esithanda ubumdaka, ukanti xa uthe wahanjwa ziimpukane oko kubonisa ukungcola, ngentetho ke ecacileyo ndithi ukubona iimpukane ephupheni kuchaza ngemeko engentlanga kwaphela. Ngelishwa ke wena akucacisanga ukuba kwiphupha lakho elo impukane le yenzani. Kodwa ke yonke lo nto ibonisa ukungahambi kakuhle kwezinto.

Iphupha: Camagu! Tata ndaphupha ndinyuka intaba ndathi xa ndisohlulakala kwavela abafana abaninzi, wathi omnye kubo masimncedeni, bandenyusa, ke ngoku ndiqaphela ukuba amadoda andijonga ngelinye ilihlo elingaqhelekanga, nkqu noobhuti bam endizalwa nabo. Ndiyathukwa tata ngale meko noko indongamele, ndicela uncedo, zange ndaliphatha iyeza ebomini bam kodwa ngoku ndibizwa ngalo. Osengxakini eMTHATHA eSLOVO.

impendulo: Kuyacaca ukuba kuwe ukho undonakele. Imeko yakho isenokudalwa zizinto eziliqela. Ukuze ke ukwazi ukufumanisa undonakele kuzakufuneka ukhe undwendwele imboni. Malunga nemeko yokunyhukutyhwa kwakho oko kubonisa mhlophe ukuba ikho into ekwenza ukuba ubenomdintsi kwabo bakujongileyo. Le nto ke isenokubangelwa yimeko yangabom nephenjelelwa yimisebenzi yobumdaka.

Iphupha: Camagu, ndiphupha ndinikwa imali ngumyeni, enye itshile ezikoneni. Lithetha ntoni?

impendulo: Zininzi izinto ezingathethwa leli phupha ingakumbi umcimbi odibene nemali , kungenzeka ukuba kukho ubunzima ozakuhlangana nabo nentsusa okanye imbangela izakuba ngumyeni, ukanti ke ngelinye ixesha iphupha elinje lingathetha eyona nto ingaba buhlungu kuquka nokufa phakathi.

Ukhumbule ukuba imali etshileyo ayinaxabiso ngoko ke akukho nto unokuyenza ngayo sele ifanele nje kukulahlwa ifana nenkunkuma. Zibuze ke umbuzo wokuba kungani na ukuba wena ube kanti ulahlelwa ngenkunkuma, ingaba oko kulungile kusini na? Zibhence.

IPHUPH: Molweni! Tata ndiphupha utata wam owasweleka ngo2014, ndimphupha ekhona oko sihleli naye komnye umzi esasiwugcina, sihlala kuwo. Kodwa ngoku asisahlali kuwo naye wasweleka singasahlali kuwo.

impendulo: Khumbula ukuba ngokwesintu ukuba apho ubani amisa khona iintente uye enze umcimbi wokwazisa izinyanya zakhe ukuba ukulo ndawo.

Ingxaki ke esiye siyenze singabantu kukuba xa sukuba simka apho asibuye sichaze kwanjalo ukuba siyemka, ngoku izihlwele zethu zibhadule zifunane nathi yonke indawo.

Iphupha lakho ke lichaza kanye loo mpazamo niyenzileyo nekufuneka niyilungisile ukuze nikwazi ukwenza imisebenzi yenu ngendlela.

Iphupha: Camagu tata, ndicela undichazele ngeli thongo, ndithonge ngathi kukho omnye ubhuti endandikhonza naye kudala, ingathi uyondivusa ba mandiyomhoyela omnye umfana osemncinci, ngathi ndiye eneneni ndifike ndikhangele impepho qha ndifumane emanzi ndiyiqokelele, ndikhangele imatshisi ndiyifumane, ingathi kugcwele kule ndlu kuyathengiswa, ndizame ukulayita impepho ingavumi ngathi ndiphakame ndifune isikhova (impempe) kuthiwe sikulo bhuti walapha, ingathi ndiphakame ndithi hayi ke nimxelele ukuba ndimkile mna, uyayazi andikwazi ukunika umntu iindaba ndingakhange ndivuthele isikhova, ndicela undihlalutyele tata ukuba lithetha ukuthini na.

impendulo: Camagu. Kuyacaca ukuba ungumntu onengulo emhlophe okanye umshologu nto nje iseninzi inkwethu efuna ukuqhuqhwa emehlweni akho. Ngamazwi acacileyo kufuneka kulungiswe indlela yakho yobizo ukuze ukwazi ukwenza oko ukonyulelweyo ngabantu bakowenu. Inye ke indlela yokufumanisa oku kukuthatha iintonga uyokuwusabela lo mba. Camagu!

Iphupha: Camagu! Tata ndimane ndiphupha umlambo walaph’elalini ugcwala use ume aphe gadini ndothuke. Elesibini ndisoloko ndiphupha isidala sam endandihlala naso eKapa, ndilapha eQuthubeni eNgcobo.

impendulo: Umlambo ephupheni usenokuqulatha umyalezo malunga nenyathelo lobomi ekufuneka ulithathile, ukanti naxa nikhunjuzwa nilikhaya imicimbi ekufuneka yenziwe kuza kuvela umlambo kanjalo. Elesidala sakho lona ndiyasola liphenjelelwa ziinkumbulo okanye umntu lowo wakho usengxakini. Chosi.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye

usithumelele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp wethu:

063 743 9538