Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndiphupha ndisekhaya ndileli nomama, silele nje isibhakabhaka asizolanga kunomgca omane uguquka kutaka iintlantsi, silele nje umama uyandigquma uthi singaboni lemimoya imdaka, xa endigquma siyawa kule bhedi, umama uwa phezu kwam, andiyazi le nto ayithethileyo kodwa siphinde sasebhedini. Ndiphakame kule bhedi, ingathi ndisondela kwesi sibhaka-bhaka, xa ndibuya ndithi yhu! umgwebo usondele nomama uyangqina kwaye ndinesazela, ndibone sendiphandle andibazi abantwana ndihamba nabo, kodwa ziyaphela ezi ndudumo kuwe iintlantsi apha ekhaya, ndibaleke ndiyoyicima ndothuke.

IMPENDULO: Zimeko ezo ikhaya lakho elikuzo, kuba kuyacaca ukuba nitsala nzima ngeemeko zangabom. Ukuphela kweendudumo kutsho isiqalo esitsha. Ikhona into entle ezayo.

IPHUPHA: Molweni tata, ndiphuphe ndisesingcwabeni sikamama wam ongasekhoyo, ingathi uthi ‘umama ntombi yam khandiphe iti’ ingathi ndithi, mama kuyatyiwa apha njena, athi umama mna ndifuna iti. Kutsho ukuthini?

IMPENDULO: Umama wakho ufuna umsebenzi wakhe kuwe, msebenzi lowo ingowesintu. Dibana nabantu abadala bekhaya nibonisane ngalo mba.

IPHUPHA: Camagu emaphupheni, ndicela ukubuza xa uphupha umntu ohambisana naye egula kakhulu kwaye umfumana kweli phupha ehleli ecaleni kwendlela engomnye waba bantu bahlala estratweni. Camagu!

IMPENDULO: Camagu. Yithi kumntu lowo wakho aphume egusheni kuba kuyacaca ungumntu oneemfihlelo nezinoba nemiphumela emibi kuni nobabini.

IPHUPHA: Xa usoloko uphupha ukhala ingaba lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Camagu. Wena zigoca-goce ulungise unyawo lwakho.

IPHUPHA: Camagwini bahlekazi. Ndinephupha elibuyelelayo kum lamaphela agcwala endlini ngathi ndiyawavuthulula, ndiwanyathela ngeenyawo ukuzama ukuwabulala akafi, qha ayaphithizela. Liyandibhida kakhulu.

IMPENDULO: Eli phupha lakho lisenokuthetha izinto eziliqela kodwa zonke ezo zinto zizakuphenjelelwa yimeko okuyo ngoku. Lo nto ke iyakuvela xa uthe watyelela umnyangi wesintu ayihlolisise imeko leyo aphume nengcaciso ezakuxolisa.

IPHUPHA: Ndiyacamagusha nam, ndicela ukubuza yenziwa yintoni into yokusoloko uphupha ulahlekelwe yinto ebalulekileyo kuwe, into efana ne-ID kwaye uzive ukuba unoxinzelelo, phofu nezinto zakho azidubuli kuvaleke yonke into.

IMPENDULO: Kaloku leyo ihamba nokungaxoli kwezinyanya zakho luhlobo owenza ngalo izinto kuquka nokungenzi imisebenzi xa ume kakuhle. Chosi!

IPHUPHA: Ndicela ukubuza, xa uphuphe kusithiwa uligqirha lendlela, lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Inokuba uyayazi intetho yesiXhosa ethi igqirha lendlela nguqongqothwane, oko kubhekisele ekuyazini indlela leyo kuba echula ukunyathela kuyo. Ngelishwa ke kuwe eli phupha alithethi lo nto. Koko lingqamene nendlela ophiwe ngayo isipho sobugqirha ngabantu bakowenu.

IPHUPHA: Ndiphupha ndisela amasi kuba ndiwangcamla, ngoku nday’etyhwini ukuyowabhatala, ndabona kugalelwa into kwamanye amasi ukuze avuthwe, ngoku isisu sam sinyeke-nyeke.

IMPENDULO: Alikho lihle iphupha lakho, iya emntwini ngokukhawuleza.

IPHUPHA: Camagu! Ndiphupha ndikwaDaps ndidliwa zizinja, kodwa kuphele ndingenile.

IMPENDULO: Iphupha lakho liqulathe isilumkiso endingenokukwazi ukunika iinkcukacha ngaso apha mna. Zama ukuya emntwini obonayo.

IPHUPHA: Bhuti, ndinamaphupha aphinda-phindayo Ndiphupha isidala endasigqibela ngo1993, ndatshata 1994, zange ndambona kususela ngoko. 2.Ukuphela komzi lo ndihleli kuwo ubengathi linxiwa elidala, ndakhile ezelixesha izindlu kodwa ephupheni uvela ingumzi omdala.

IMPENDULO: Eyesidala, awucacisi ukuba usiphupha sisenzani kunzima ke ukunceda apho. Umzi lowo wona ufuna ukusetyenzwa wenze nezinto zakowenu ngendlela.

IPHUPHA: Xa uphupha ubhabha phezulu, lithetha ukuthini?

IMPENDULO: Yimpumelelo leyo. Kukho into entle ezayo.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye

usithumelele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp wethu:

063 743 9538