Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Camagu, ndivuke ekuseni namhlanje ndiphupha umama wam osweleke nge-13 July wangcwatywa nge-22 ngathi sikomnye umzi, kuxhelwe ibhokhwe, ngoku ingathi ubhuti wakulo mzi undiphakela amanqina, ndathi mna andiwatyi kungcono isihlunu sayo, ngoku ngathi umama unqanda omnye umntwana ukuba ‘sukuyitya kangaka le bhokhwe’ ngoku ndinentloni nanguNontombi akasayityi…izolo bengenelwe yimali, ngoku lithini?

Impendulo: Kaloku mntomdala phambili phaya kusakube umntu ethe wasishiya bekuye kudityanwe likhaya akhawulezelwe lowo unguSokhaya enzelwe umsebenzi wakhe wokumkhapha ngaxeshanye engcwatywa.

Oku ke kuye kwatshintsha ngokuhamba kwamaxesha kwakunye nokushokoxeka kweenkozo kumanye amakhaya, loo meko ke ayibavali abanye abanempiko ekutheni bangangayenzi lo nto.

Umntu ke olinina kumanye amakhaya ebeye aphiwe iinkobe. Zamani ke nilikhaya ukukhangela ukuba akunge mhlawumbi umama naye ufuna oko kusini. Camagu!

Iphupha: Tata ndiphupha ndisela amanzi emlanjeni, ingathi ndibizelwe kulo mlambo, xa ndikhala kubekho ilizwi elithi sukukhala elona khaya lakho leli, sizayokubaxelela kokwenu sikuthathile, uzokuphinda ubuye.

Impendulo: Camagu sisi, kuyacaca ukuba wena unezihlwele ezilapho kuloo ndawo kanye uyibonisiweyo. Ngoko ke kufuneka uzame uqhangamshelane nabantu belo khaya.

Oku kwenziwa ngeendlela ezininzi kuquka imfukamo. Kodwa oku okuzeleyo ungathi ukufumane xa uthe wahlanganisa noSiyazi akuhlalutyele kabanzi. Chosi!

Iphupha: Ndiphupha ndihleli nomntu ongutata ophethe intonga ende, andibethe ngale ntonga yakhe apha emilenzeni ndiyokuwela kweny’ilali, komnye umzi, xa ndijonga kugcwele apha amagqirha, ingathi andiboni emehlweni ayabuzana ngam la magqirha, omnye wabo uyandazi. Tata eli phupha lalilide kakhulu ngoba oko ndiyaliphupha futhi liyaqhubeka.

Impendulo: Kaloku lubizo lobugqirha elo. Wena ke sabela kungekade konakale okanye ufumane izibethe kuba izihlwele zakho zicinga ukuba wena uyala.

Iphupha: Camagu bawo, ndicela ukuhlalutyelwa eli phupha, uphupha isingcwabo yonke into esententeni okanye ehombise intente uhlobo abahleli ngalo abazili nabantu.

Impendulo: Ewe kaloku kumele ukuba bangazili abo bantu kwelo thongo, kuba kaloku nephupha eli lichaza ukuba apho ekhayeni ukuba kukho oompilo yakhe inkene-nkene ngoku uzakuphila. Chosi!

Iphupha: Camagu, ndicela ukubuza xa uphupha ubala imali engamaphepha kuthetha ukuthini? Xa uphupha umntu owawuthandana naye nonwabile ube wena usamthanda qha yena abe engasaphili, lo nto ithetha ukuthini?

Impendulo: Imali engamaphepha ephupheni yindyebo nentlantla leyo ezayo kuwe, ngoko ke zilungiselele. Okwesibini khawukhe uzame ukuqhagamshelana nesidala eso sakho kuba hleze kuthi kanti usengozini kwaye udinga uncedo lwakho.

Iphupha: Ndinephupha elindithe chu, ndisoloko ndiphupha ndisiya esikolweni ndinxibe iyunifom. Ingaba lithetha ntoni!

Impendulo: Eli phupha lingendlela ethile ekufuneka uyilandele ngokobizo, kuba wena utyunjiwe ukuba uthabathe esi sipho.

Iphupha: Ndilele apha neqabane lam, siye sabelana, sasebenzisa isikhuseli, salala behla ubuthongo, noba phaya ngo-12 wandothusa kweli phupha lam esithi, uphuphe kakubi ndabe nam ecaleni ndiphuphe kakubi.

Ndiphupha le ndoda ndingayiboniyo ebusweni kakuhle kodwa ibifaka isikhuseli esanza isondo apha kum kwaye nam ndilonwabela.

Ndothuka ke apho, ndisothuswa liqabane eli lam kwaba kanti kukothuka kwam.

Impendulo: Udinga uncedo ngokukhawuleza, zama ukukhangela umntu okufutshane kuwe ozokwazi ukukuhlambulula kuloo meko. Camagu!

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer. Okanye

usithumelele iphupha kuWhatsapp: 063 743 9538