Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Molweni bethuna. Mna ndinamaphupha amabini endicela ukuchazelwa ngawo. Elokuqala, ingathi ndisendlini yam umnyango uvuliwe ilanga lishushu, ingathi kufike umama wase-St Johns uthi ufuna ukundifundisa ukuthandaza. Kodwa uthi xa ndingena endlwini yam mandiqale ngelinyawo lasekhohlo. Ingathi uthi ufuna ukufundisa mna nomntwana kadadewethu ongumfana, kodwa ke yena umntwana kadadewethu ubonakala encumile ngoba ufike sele ethethile lo mama.

Ndicela ukubuza lithetha ntoni? Ndikwacela ukuchazelwa eli phupha lihleli livela, qho ndiphupha ndihamba phezu kwamanzi, indlela incinci kule ndawo, kufuneka ndicangcathe ukuze ndiphumele. Ingaba lithetha ukuthini kuba aliqali ukuvela apha kum eli phupha, lindizingile kwaye lindenza ixhala.

Impendulo: Indlela yakho inye yobizo phakathi, yamkela ubizo. Amaphupha akho omabini abonisa njalo.

Iphupha: Mhlekazi wam. Ndiphupha kungcwatywa umntwana. Lo mntwana usongelwe ngelaphu elimhlophe, apha emngxunyeni kukho amanzi amancinci. Lo mntwana uphethwe ngumalume, uthi utamkhulu apha kumalume lo mntwana makangamjongisi ngasentla, makamjongise ngezantsi. Wambeka lo mntwana, waphuma umalume, xa esandul’ ukuphuma, waphethuka lo mntwana wakhupha isandla, esi sandla siya sireka siza kum. Bonke abantu babaleka, nam ndabaleka, xa ndibheka esi sandla siza kum. Ndabaleka ndaziphosa ngapha kwemoto. Esi sandla savela sasifutshane, ndaziphosa ecingweni, ndaphazanyiswa ngamapolisa evula umnyango andaligqiba eli phupha. Andilazi ukuba lithetha ukuthini.

Impendulo: Kukho isikhalo ngakuwe. Kukho umntu ongaxolanga yindlela owenza ngayo wena. Oku kusenokuba ziindidi ezininzi, kuse ngaquka nokubaleka uxanduva lokukhulisa umntwana okanye ukushiya enyanyeni lowo uzithweleyo njalo-njalo.

Iphupha: Ndiyabulisa, ndiseKapa. Ndicela uncedo, umntwana wam ona-10 kulo nyaka ophelileyo uphuphe esendlwini emnyama. Wabona ixhego elinenkqayi ingathi ngumkhwetha, xa esitsho lamjonga kakubi alathetha. Kule ndlu kukhanyiswe ngamakhandlela, wothuka waphinda walala, waphinda waphupha into enye. Ndicela ukubuza ingaba lithetha ntoni eli phupha? Umntwana ngowam, asitshatanga notata kodwa sikunye. Enkosi!

Impendulo: Yenzelani umntwana wenu imisebenzi yakhe. Ukungatshati kwakho noyise akutsho ukuthi makangawenzelwa amasiko wakhe.

Iphupha: Ndicela uncedo. Ndiphupha iphupha elinye rhoqo. Ndiphupha ndibhabha, ndibhabha kuba kumele ndincede umntu, kodwa andike ndiphumelele ukunceda, emva koko ndiyawa okanye ndiyabetheka ndilimale, emva koko ndiyavuka. Iyaphela iveki ndiphupha le nto inye.

Elesibini, nalo ndiliphupha ubusuku bonke. Ndiphupha ndingumntwana wesikolo, kumele ndiye esikolweni ndiyokufunda, kodwa andide ndifike esikolweni.

Impendulo: Ukubhabha ephupheni ube umane usiwa kuchaza iingxaki ojongene nazo nezabangela ukuba ubomi bakho bube ngamahla ndenyuka.

Le yindlela abantu bakowenu abakubonisa ngayo ukuba imeko yakho, nangona ide yangathi iyaqheleka nje kuwe yinto yangabom efuna wena uyiphakamele ngeenyawo zakho zombini.

Okwesibini, ukuphupha usesikolweni linyathelo ekufuneka uluthathile ngokwesipho somoya kuba wena ukwanaso nesiphiwo sokubona – okanye ukhethiwe ukuba ube ngumnyangi, igqirha okanye umthandazeli.

Iphupha: Lithetha ukuthini iphupha lokuphupha umntu eswelekile kodwa yena abe esaphila?

Impendulo: Ukuba lowo ngumntu ongaphilanga, lowo uzakuvuka ekhukweni lokufa. Ukanti xa ephilile, lowo uyintsika yekhaya. Kuza kufuneka nimlondoloze kuba amanyange akhethe yena ukumela izinto zekhaya elo lenu.

Iphupha: Ndiphupha ndisexesheni, qha esi siqhusheki ndisifakileyo sinegazi elingathi lihlanjwa ngamanzi, naso isiqhusheki esi simanzi tixi siyahlambeka. Okwesibini, ndiphuma ilindle apha ngaphantsi, ndiba ngalihlamba alipheli, liya liba lininzi qha. Ingaba lithetha ukuthini? Camagu mnt’omdala!

Impendulo: Kuyacaca ukuba ikhona ingxaki edibanisele nawe nokuqhotyoshwa kwezinto zakho. Khawuleza uye kuSiyazi kuba iphupha lakho alilihlanga konke-konke.

Iphupha: Ndiphupha ndiphandle endlwini kamama wam. Yena engapha kwe-gate sincokola, yavele yajika i-paving yayisanti wabe eme kule santi, sisajongile, isanti leyo yavele yatshona yagrumbeka, naye watshona wangcwatywa yile santi. Xa ndijonga nje egqumelelekile yi-shape yebhokisi. Ingaba lithetha ukuthini elo phupha?

Impendulo: Iphupha eli lizama ukuchazela ngemeko yesehlo sokufa kulowo usondeleyo kuwe. Oku kuse kunoku bangelwa zizinto eziliqela. Mhlawumbi le meko ingakwazi ukunqandeka xa ithuba lisekho, kodwa ke ukuze ufumane iinkcukacha kufuneka uhlale phantsi nomntu obonayo ukuze avelele zonke iinkalo zephupha eli.

– Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye usithumele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp wethu.