Inkcazelo Yamaphupha

Iphupha: Ndiphuphe ndileqwa ngomnye umfo ngemela – ndabaleka ndemka endlwini, ndayokufuna ucelemba kwammelwane. Ndibuye sel’emkile, ndithe ndakungena endlwini kwawa i-cardboard ebiphezu kwekhabhathi.

Kwaphuma iimbovane ezininzi neenyoka zasileqa. Mna nogogo nabazala. Saphuma phandle, zeza phandle zasileqa, ndothuke sisabaleka. Ingaba lithetha ntoni eli phupha?

Impendulo: Camagu. Ikhaya lenu lithiwe mbe yimimoya emdaka, kwaye ixesha eli lonke amawenu ebenikhusela ngethemba lokuba nani anizokubanikela umva, ukurhuqa kwenu unyawo kwizinto eziliqela kubangela ukuba nabo baphelelwe ngamandla, kodwa kwalapha ephupheni kukhangeleka ingathi basabonisa ubuzali ngokuninika umnyinyiva. Khawulezisani ke niqinise umzi nenze nemisebenzi yekhaya kungekonakali.

Iphupha: Molo mfo kaMpahla. Ndashiywa ngutata kweyoMqungu (Januwari) 1998. Utata wayengumfundisi waseZion Sabatha.

Asiwenzi amasiko ekhaya ngenxa yeCawe le. Into eyenzekayo ngamaphupha, kuqala kuvele utata kumninawa wam efuna ukuxhelelwa inkomo, andinankcukacha zaneleyo ngeli phupha kodwa umntu walo uthi umxelele makatsho kum kuba ndimdala kunaye.

Apha evekini ndiphuphe ingathi ndisekhaya eCala kuba ndingumhlali apha eKapa. Kweli phupha ndiphuphe ngathi umama uswelekile, ingathi utata ungcwatyelwe apha eyadini yomzi wasekhaya, ingathi ndomba ingcwaba likamama apha ecaleni kwelikatata.

Ndisagrumba njalo, lavuleka eli likatata wangathi ulele apha phezulu wambethe ingcawe, azityhile abulise kum ngesandla, abuze impilo ndiphendule ndibuze naye, athi uphilile emva koko aphinde azigqume, kubengathi ngoku umama uphilile. Ndicela undilawulele eli phupha. Ndiyabulela.

Impendulo: Mhlekazi, impendulo yam kuwe izakuba poni kakhulu. Ukungawenzi amasiko kuye kube nemiphumela emibi ekuhambeni kwexesha.

Khumbula ukuba inkolo le yinto yasemzini, ifike izolo kuthi, ukanti phambili phaya besiphila ngesiko nditsho utata wakho naye engekazalwa, indaba yokuba ligqobhoka kwakhe ayithathi ndawo kwabo babemzele, yiyo le nto esakufika ezweni lookhokho abe kanti usafuna isiko, siko elo ebengalenzi esaphila. Yenzani amasiko ukuze kuzokulunga. Ukanti ukungawananzi kuza kuzisa izibetho kuni. Chosi!

Iphupha: Ndiphupha ndisekhaya, ingathi ooDabs bam ababini bandijula ngenyoka, le nyoka bavele bayiqhina bayijula kum, ngathi mna ndiye ndagoba ayandibetha, ndifuna ukwazi ukuba, inokuba lithetha ukuthini?

Impendulo: Ukufa kusembizeni. Thabatha iintonga uye kusiyazi ukuze akutyhilele kabanzi ngephupha lakho kuba libuthathaka.

Iphupha: Camagu tata. Ndicela ukubuza, ndiphuphe oodade bam endiza emveni kwabo bedlwengulwa ngubhuti wethu owaswelekayo aphe efemelini. Wakugqiba wazibulala ukugqiba kwakhe ukubadlwengula.

Impendulo: Kuyayaca ukuba kukho imfihlelo ikhaya ekudala lihleli phezu kwayo nebangela impixano kwizinyanya. Le isenokuba ngumbulo okanye ingxaki ngemvelaphi yothile ekhaya.

Iphupha: Ndiphuphe ngathi ubhuti wam ongasekhoyo ugula ngengqondo, suka ndeva kuthiwa uswelekile. Ndiphinde ndibone utata ongasekhoyo, naye ngathi uyaphila. Kukaninzi ndiphupha le nto.

Impendulo: Mntakwethu yenza umsebenzi katata wakho okanye oko kumele kuyenziwa ngokwamasiko. Oko kuzakunqanda ukwehla kwezinto ezimbi phakathi ekhayeni.

Iphupha: Ndiphupha ingathi ndisendlwini, le ndlu imdaka ngumsi omnyama, iindonga zinezigcawu nebhokisi yombane idlakadlaka, xa ndijonga ngathi kukwamakhulu, kulo mama ongasekhoyo, ndibona kule ndlu udade wethu ngathi sizama ukuyiveta.

Impendulo: Kuyacaca ukuba indlu leyo iselinxiwa kubantu abalele ukuthula, oku kusenokubangelwa kukuba zange kwenziwe msebenzi wokuvula ikhaya.

Ukanti isenokuba uMakhulu lowo kukho nto ayifunayo. Ukanti ukuba akusahlali mntu apho kuzakufuneka nenze umsebenzi wekhaya elo ngokohlobo lwesiko lenu.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye usithumelele iphupha lakho kumnxeba ka

Whatsapp wethu: 063 743 9538